U80 vẫn hăng say tham gia tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33743/mc1.jpg" style="height:375px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Quanh con hẻm 60, đường L&yacute; Ch&iacute;nh Thắng, quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, kh&ocirc;ng ai kh&ocirc;ng biết đến &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; <em>(t&ecirc;n đầy đủ của &ldquo;m&aacute;&rdquo; l&agrave; Nguyễn Thị Bạch C&uacute;c)</em>. &ldquo;M&aacute;&rdquo; được l&agrave;ng x&oacute;m biết đến l&agrave; một người lu&ocirc;n cống hiến hết m&igrave;nh, tham gia nhiều hoạt động t&igrave;nh nguyện gi&uacute;p đỡ cộng đồng.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33743/mc2.jpg" style="height:109px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ thuở chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; mới c&ograve;n chập chững, &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia. &ldquo;M&aacute;&rdquo; kể ng&agrave;y đ&oacute;, chương tr&igrave;nh chưa rộng lớn như b&acirc;y giờ. Thời điểm đ&oacute;, &ldquo;m&aacute;&rdquo; nhận hỗ trợ miễn ph&iacute; cho c&aacute;c sĩ tử từ nơi ở đến bữa ăn với mong muốn rằng c&aacute;c sĩ tử sẽ đi thi với t&acirc;m thế tốt nhất. Kh&ocirc;ng những vậy, &ldquo;m&aacute;&rdquo; c&ograve;n vận động c&aacute;c gia đ&igrave;nh trong khu phố gi&uacute;p đỡ c&aacute;c sĩ tử.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lục lại c&aacute;c tấm ảnh trong mớ ảnh chụp c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của m&igrave;nh qua c&aacute;c năm, &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; rưng rưng: &ldquo;C&ocirc;ng việc m&aacute; l&agrave;m tuy kh&ocirc;ng lớn lao nhưng lại nhận được sự đền đ&aacute;p bằng cả t&igrave;nh cảm của c&aacute;c ch&aacute;u&rdquo;. Những lời cảm ơn được viết lại d&agrave;y đặc trong cuốn lưu b&uacute;t của m&aacute; C&uacute;c: &ldquo;Từ khi bước ch&acirc;n v&agrave;o S&agrave;i G&ograve;n, con đ&atilde; được m&aacute; gi&uacute;p đỡ rất nhiều. Con cảm ơn m&aacute;, m&aacute; như người mẹ tận t&igrave;nh chăm s&oacute;c v&agrave; gi&uacute;p đỡ con. Đ&oacute; l&agrave; động lực rất lớn cho con bước v&agrave;o ph&ograve;ng thi. Ch&uacute;c m&aacute; ng&agrave;y c&agrave;ng mạnh khỏe, sống m&atilde;i với thanh ni&ecirc;n ch&uacute;ng con. Con y&ecirc;u m&aacute; C&uacute;c nhiều&rdquo;, sĩ tử Nguyễn Hữu Hương, qu&ecirc; ở Đồng Nai bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mỗi m&ugrave;a h&egrave; qua l&agrave; mỗi lần dấu ấn của &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; th&ecirc;m s&acirc;u đậm trong l&ograve;ng c&aacute;c em nhỏ, cả những chiến sĩ t&igrave;nh nguyện tham gia c&ugrave;ng &ldquo;m&aacute;&rdquo; trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Tiếp sức m&ugrave;a thi&rdquo; v&agrave; &nbsp;c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; xanh&rdquo;, &ldquo;Hoa phượng đỏ&rdquo;, &ldquo;K&igrave; nghỉ hồng&rdquo;&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau gần 20 năm tham gia t&igrave;nh nguyện, d&ograve;ng m&aacute;u gi&uacute;p đời, gi&uacute;p người vẫn lu&ocirc;n th&ocirc;i th&uacute;c &ldquo;m&aacute;&rdquo; gắn b&oacute; với t&igrave;nh nguyện v&agrave; gi&uacute;p đỡ nhiều hơn những mảnh đời khoa khăn, để họ c&oacute; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.&nbsp; &ldquo;M&aacute; C&uacute;c&rdquo; lu&ocirc;n l&agrave; một nh&agrave; t&agrave;i trợ cả về vật chất lẫn tinh thần trong c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện. Chính vì các hoạt đ&ocirc;̣ng này, m&aacute; được nhiều lãnh đạo thành ph&ocirc;́ đặt cho bi&ecirc;̣t danh là &ldquo;đoàn vi&ecirc;n l&acirc;u năm&rdquo; hay&nbsp;&ldquo;đo&agrave;n vi&ecirc;n danh dự&rdquo;...</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33743/mc3.jpg" style="height:122px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện do th&agrave;nh phố ph&aacute;t động, &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; c&ograve;n tự m&igrave;nh t&igrave;m hiểu những mảnh đời cơ cực v&agrave; đ&iacute;ch th&acirc;n đến gặp từng ho&agrave;n cảnh để gi&uacute;p đỡ. C&oacute; l&uacute;c &ldquo;m&aacute;&rdquo; tham gia b&aacute;n ve chai g&oacute;p tiền l&agrave;m từ thiện c&ugrave;ng chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, c&oacute; l&uacute;c đi b&aacute;n v&eacute; số để g&oacute;p vốn mua qu&agrave; l&agrave;m từ thiện&hellip;Trải qua đủ thứ nghề tr&ecirc;n đời, khổ c&oacute;, cay đắng c&oacute; nhưng &ldquo;m&aacute;&rdquo; quyết kh&ocirc;ng từ bỏ v&agrave; gắn b&oacute; với n&oacute; cho đến giờ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33743/mc4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&uacute;c đầu, người d&acirc;n b&aacute;n t&iacute;n b&aacute;n nghi, cũng hay tr&aacute;ch về những đứa con của &ldquo;m&aacute;&rdquo; sao lại để &ldquo;m&aacute;&rdquo; đi l&agrave;m những c&ocirc;ng việc như vậy, nhưng rồi họ cũng dần hiểu ra &yacute; nghĩa v&agrave; hết l&ograve;ng ủng hộ. &ldquo;Hồi v&eacute; số c&ograve;n b&aacute;n với gi&aacute; hai ng&agrave;n một tờ, &ldquo;&ocirc;ng tư n&oacute;n&rdquo; ủng hộ m&aacute; 100 tờ để m&aacute; c&oacute; lời m&agrave; gi&uacute;p đỡ những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thương lắm&rdquo;, &ldquo;m&aacute;&rdquo; chỉ về ph&iacute;a đầu hẻm, cười t&iacute;t mắt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những tấm huy chương, bằng khen qu&yacute; gi&aacute;, những tấm ảnh lưu niệm được &ldquo;m&aacute; C&uacute;c&rdquo; cất giữ cẩn thận. &ldquo;M&aacute;&rdquo; kể, nhiều l&uacute;c nhớ qu&aacute; lục ra xem, mỗi tấm ảnh đối với &ldquo;m&aacute;&rdquo; l&agrave; một lần để nhớ, một lần để cảm nhận niềm vui tuổi gi&agrave;. Giơ một tấm ảnh l&ecirc;n, &ldquo;m&aacute;&rdquo; cười gi&ograve;n tan: &ldquo;M&aacute; sống l&agrave; để cho đi, ng&agrave;y n&agrave;o c&ograve;n sống m&aacute; c&ograve;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ở độ tuổi đ&aacute;ng lẽ ra phải được nghỉ ngơi, để con c&aacute;i chăm s&oacute;c, phụng dưỡng, nhưng với &ldquo;m&aacute;&rdquo; lao động l&agrave; hạnh ph&uacute;c, bởi vậy m&aacute; vẫn lu&ocirc;n được h&agrave;ng x&oacute;m tin tưởng v&agrave; giao cho chức vụ tổ trưởng tổ d&acirc;n phố phường 8, quận 3 bao nhi&ecirc;u năm nay. Ngo&agrave;i ra, &ldquo;m&aacute;&rdquo; c&ograve;n gi&uacute;p đỡ nhiều ho&agrave;n cảnh v&agrave; mảnh đời kh&oacute; khăn kh&aacute;c nữa. H&ograve;a c&ugrave;ng kh&ocirc;ng kh&iacute; của c&aacute;c chương tr&igrave;nh,chiến dịch t&igrave;nh nguyện năm nay, m&aacute; vẫn lu&ocirc;n ở đ&oacute;, mồ h&ocirc;i lăn tr&ecirc;n tr&aacute;n, v&agrave; rất nhiều suất qu&agrave; &yacute; nghĩa đ&atilde; được trao đi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;Rừng n&uacute;i dang tay nối lại biển xa, ta đi v&ograve;ng tay lớn m&atilde;i để nối sơn h&agrave;&hellip;&rdquo; c&acirc;u h&aacute;t của &ldquo;m&aacute;&rdquo; vẫn c&ograve;n vang m&atilde;i trong l&ograve;ng thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của biết bao thế hệ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33743/mc6.jpg" style="height:345px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>NỘI DUNG: TRẦN Đ&Agrave;O</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>THIẾT KẾ: THANH TUẤN</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;