Đoàn Saigon Co.op: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý III năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 27-8-2020, CLB L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng Chi đo&agrave;n Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức sinh hoạt chuy&ecirc;n đề trong qu&yacute; III với chủ đề &quot;Vai tr&ograve; của Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave;&nbsp;tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh với thắng lợi C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m&nbsp;năm 1945&quot; tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33758/nghe thuyet trinh.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hoạt động tham quan bảo t&agrave;ng,&nbsp;lắng nghe thuyết tr&igrave;nh về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Trong chương tr&igrave;nh sinh hoạt, CLB L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp c&ugrave;ng Chi đo&agrave;n Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute;&nbsp;Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; d&acirc;ng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; tham quan bảo t&agrave;ng; xem phim tư liệu &quot;Ng&agrave;y độc lập&quot;; lắng nghe phần b&aacute;o c&aacute;o về diễn biến, &yacute; nghĩa lịch sử của C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m&nbsp;năm 1945 v&agrave; tham gia cuộc thi t&igrave;m hiểu về c&aacute;ch mạng th&aacute;ng t&aacute;m, Quốc kh&aacute;nh nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33758/xem phim.JPG" style="font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hoạt động xem phim tư liệu &quot;Ng&agrave;y độc lập&quot;</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Từ&nbsp;chủ đề &ldquo;Vai tr&ograve; của chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh với thắng lợi C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng T&aacute;m 1945&rdquo;, Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ chia th&agrave;nh 3 tổ (từ 10 đến 15 người) c&ugrave;ng thảo luận, trao đổi c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của người trẻ trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;&nbsp;về tuy&ecirc;n truyền, lan tỏa th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch tr&ecirc;n internet, mạng x&atilde; hội&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nếu được trực tiếp chứng kiến cuộc tranh luận s&ocirc;i nổi của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong c&acirc;u lạc bộ trong c&aacute;c buổi sinh hoạt</span><span style="font-size:14px">, hẳn ai cũng phải nghĩ l&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; chuẩn bị nội dung thảo luận từ rất l&acirc;u, với h&agrave;m lượng kiến thức phong ph&uacute;. Mỗi bạn bằng tất cả gi&aacute;c quan, kiến thức của m&igrave;nh kh&ocirc;ng ngần ngại thể hiện quan điểm v&agrave; sẽ&nbsp;l&agrave; &ldquo;thiệt th&ograve;i&rdquo; khi tham gia c&acirc;u lạc bộ&nbsp;&nbsp;nếu ai kh&ocirc;ng n&oacute;i l&ecirc;n &yacute; kiến của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33758/thao luan.JPG" style="font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c tổ&nbsp;thảo luận, trao đổi&nbsp;về Chủ đề&nbsp;&quot;Vai tr&ograve; của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh với thắng lợi c&aacute;ch mạng th&aacute;ng t&aacute;m 1945&quot;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/8/33758/chup hinh luu niem.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n Saigon Co.op v&agrave; Chi đo&agrave;n Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh chụp h&igrave;nh lưu niệm&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">THANH T&Ugrave;NG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;