Nhà Văn hóa Thanh niên: Khúc giao mùa 1980 - 1986

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>T&ocirc;i đến Trụ sở Sinh vi&ecirc;n 4 Duy T&acirc;n n&agrave;y (nay l&agrave; số 4 Phạm Ngọc Thạch &ndash; Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n) năm 1966 với tư c&aacute;ch l&agrave; Ban Đại diện Học sinh trường Trung học Kỹ thuật Cao Thắng, c&ugrave;ng phối hợp c&aacute;c phong tr&agrave;o đấu tranh với Tổng hội Sinh vi&ecirc;n v&agrave; tổ chức &ldquo;Đại hội Văn nghệ Học sinh, sinh vi&ecirc;n mừng Tết Quang Trung&rdquo; chuẩn bị cho cuộc Tổng Tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Tết Mậu Th&acirc;n 1968&hellip;</strong></p> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng 01/5/1975, t&ocirc;i c&oacute; mặt tại địa điểm n&agrave;y c&ugrave;ng c&aacute;c mũi tiến c&ocirc;ng&nbsp; v&agrave; khởi nghĩa của Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp quản&nbsp; &ldquo;Trung t&acirc;m sinh hoạt Thanh ni&ecirc;n&rdquo; (do ch&iacute;nh quyền S&agrave;i G&ograve;n x&acirc;y lại sau khi bắt bớ v&agrave; phong tỏa Trụ sở Sinh vi&ecirc;n năm 1969). Đ&acirc;y l&agrave; điểm hẹn lịch sử của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n đ&uacute;ng như t&ecirc;n bia kỷ niệm đặt trước Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n: &ldquo;<strong>Trung t&acirc;m đấu tranh c&ocirc;ng khai của tuổi trẻ thanh phố thời đ&aacute;nh Mỹ</strong>&rdquo;. &nbsp;Trong trăm mối bộn bề c&ocirc;ng việc ng&agrave;y đầu giải ph&oacute;ng, Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; c&oacute; ngay &yacute; tưởng chọn địa điểm n&agrave;y th&agrave;nh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">L&uacute;c đ&oacute; t&igrave;nh h&igrave;nh Th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước trong giai đoạn &ldquo;Khủng hoảng kinh tế x&atilde; hội nghi&ecirc;m trọng&rdquo;, phần lớn thanh ni&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; việc l&agrave;m, kh&ocirc;ng c&oacute; nơi sinh hoạt văn h&oacute;a, thường tụ tập chợ trời, v&agrave;o c&aacute;c qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; đ&egrave;n mờ ngồi đếm &ldquo;từng giọt thời gian&rdquo;, nghe c&aacute;c băng đĩa nhạc cũ tr&ocirc;i nổi, c&ograve;n nhan nhản khắp đường phố, tr&agrave;o lưu &ldquo;nhạc trẻ&rdquo; với c&aacute;c ban nhạc lừng danh như Boney M, ABBA, Modern Talking. Th&agrave;nh Đo&agrave;n, một mặt &nbsp;tập họp thanh ni&ecirc;n v&agrave;o phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện đi t&aacute;i thiết đất nước bảo vệ bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam&hellip;đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh c&aacute;c động văn h&oacute;a l&agrave;nh mạnh v&agrave; c&aacute;ch mạng thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n v&agrave;o c&aacute;c hoạt động của Đo&agrave;n,</p> <p style="text-align:justify"><strong>Những ng&agrave;y hội của thế hệ mới</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33768/TNXP.jpg" style="height:376px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Lễ hội kỷ niệm 10 th&agrave;nh lập lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong (1976 - 1986)​</em></p> <p style="text-align:justify">Từ &yacute; tưởng &ldquo; Điểm hẹn của tuổi trẻ&rdquo; m&agrave; ch&uacute; V&otilde; Văn Kiệt, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy gọi l&agrave; &ldquo;Thế hệ thứ tư&rdquo;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức nhiều lễ hội v&agrave; sự kiện l&ocirc;i cuốn tuổi trẻ đến với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n. Năm 1983, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n l&agrave; trung t&acirc;m của Cuộc gặp gở hữu nghị v&agrave; đo&agrave;n kết thanh ni&ecirc;n Việt Nam - Li&ecirc;n X&ocirc;; S&acirc;n khấu h&oacute;a kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ; Kỷ niệm 10 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước tập hợp những thiếu nhi sinh ng&agrave;y 30/4/1975 tuần h&agrave;nh v&agrave;o Dinh Thống Nhất như giới thiệu một thế hệ mới; Lễ hội Kỷ niệm 10 năm th&agrave;nh lập Lực lượng Thanh ni&ecirc;n Xung phong TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Kỷ niệm 20 năm cuộc Tổng tiến c&ocirc;ng v&agrave; nổi dậy Mậu Th&acirc;n; Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify">Từ 1983, với h&agrave;ng triệu lượt người tham dự mỗi năm, Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; trở th&agrave;nh trung t&acirc;m lễ hội v&agrave; sự kiện của cả th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:justify"><strong>L&agrave;n s&oacute;ng phong tr&agrave;o ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị </strong></p> <p style="text-align:justify">Nhằm thu h&uacute;t mạnh mẽ hơn nữa thanh ni&ecirc;n v&agrave;o c&aacute;c phong tr&agrave;o của Đo&agrave;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&oacute; chủ trương phong tr&agrave;o &ldquo;ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo;. Đ&oacute; l&agrave; những tốp vừa đ&agrave;n vừa h&aacute;t gọn nhẹ cơ động phục vụ cho c&aacute;c lễ hội, đi v&agrave;o c&ocirc;ng nh&acirc;n, học sinh sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c c&ocirc;ng trường n&ocirc;ng trường, theo m&ocirc; h&igrave;nh thịnh h&agrave;nh trong phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n tiến bộ v&agrave; CNXH l&uacute;c bấy giờ.</p> <table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:0px"> <tbody> <tr> <td style="text-align:justify; width:4px">&nbsp;</td> <td style="text-align:justify">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">Phong tr&agrave;o CKCT đ&aacute;p ứng nhu cầu hưởng thụ v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c, biểu diễn &acirc;m nhạc của tuổi trẻ TP n&ecirc;n ph&aacute;t triển mạnh mẽ như cơn s&oacute;ng lớn trong giới trẻ S&agrave;i G&ograve;n những năm 1980.Từ năm 1980 đến 1986, c&oacute; khoảng 400 nh&oacute;m ở phường x&atilde; v&agrave; gần 300 nh&oacute;m ở c&aacute;c x&iacute; nghiệp.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33768/sang%20tac%20tre.jpg" style="height:408px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Sinh hoạt giao lưu của Nh&oacute;m s&aacute;ng t&aacute;c trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></p> <p style="text-align:justify">Trước nhu cầu &ldquo;kh&aacute;t&rdquo; ca kh&uacute;c của phong tr&agrave;o CKCT, CLB S&aacute;ng t&aacute;c trẻ Th&agrave;nh đo&agrave;n sinh hoạt tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave; lực lượng TNXP ch&iacute;nh l&agrave; nguồn cung cấp những s&aacute;ng t&aacute;c mới được c&ocirc;ng ch&uacute;ng tiếp nhận như:&nbsp;<em>Ơi cuộc sống mến thương</em>&nbsp;(Nguyễn Ngọc Thiện),&nbsp;<em>N&agrave;y người y&ecirc;u nhỏ xinh</em>&nbsp;(Nguyễn Ngọc Thiện), <em>Những lời em h&aacute;t</em>&nbsp;(Từ Huy),&nbsp;<em>H&atilde;y đ&agrave;n l&ecirc;n</em> (Từ Huy), <em>Gởi lại em</em>&nbsp;(Vũ Ho&agrave;ng),&nbsp;<em>Em như tia nắng mặt trời</em>&nbsp;(Nguyễn Đức Trung); V&agrave; ca kh&uacute;c mới của những nhạc sĩ th&agrave;nh danh: <em>Đ&ocirc;i mắt mang h&igrave;nh vi&ecirc;n đạn</em> (Trần Tiến), <em>Th&agrave;nh phố trẻ</em> (Trần Tiến), <em>T&igrave;nh ca m&ugrave;a xu&acirc;n</em> (T&ocirc;n Thất Lập), <em>Trị An &acirc;m vang m&ugrave;a xu&acirc;n</em> (T&ocirc;n Thất Lập), &hellip; Đ&acirc;y l&agrave; thời điểm chứng kiến d&ograve;ng chảy &ldquo;ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; trong lực lượng TNXP đ&atilde; ra đời, đ&atilde; được c&aacute;c nhạc sĩ thể hiện l&agrave;m lay động l&ograve;ng người:&nbsp;&nbsp;<em>Em đi n&ocirc;ng trường, em ra bi&ecirc;n giới</em> (Trịnh C&ocirc;ng&nbsp; Sơn), <em>Tạm biệt chim &eacute;n&nbsp;(</em>Trần Tiến<em>),&nbsp;Ho&agrave;ng h&ocirc;n m&agrave;u l&aacute;&nbsp;(</em>Thanh T&ugrave;ng<em>),&nbsp;Ng&agrave;y mai anh l&ecirc;n đường&nbsp;(</em>Thanh Tr&uacute;c<em>),&nbsp;B&agrave;i ca thanh ni&ecirc;n xung phong (</em>Ho&agrave;ng Hiệp<em>),&nbsp;Một đời người, một rừng c&acirc;y&nbsp;(</em>Trần Long Ẩn<em>),&nbsp;Những b&ocirc;ng hoa tr&ecirc;n tuyến lửa&nbsp;(</em>nhạc Nguyễn Cửu Dũng, thơ Đỗ Trung Qu&acirc;n<em>)...</em>&nbsp;Những lời ca của những năm th&aacute;ng ấy vẫn đang được tiếp tục vang l&ecirc;n, sống giữa thời đại h&ocirc;m nay.</p> <p style="text-align:justify">L&uacute;c đầu chưa c&oacute; m&ocirc; h&igrave;nh n&ecirc;n dễ lẫn lộn &ldquo;ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; với &ldquo;nhạc trẻ&rdquo; S&agrave;i G&ograve;n cũ trong buổi giao m&ugrave;a n&agrave;y, ch&uacute;ng ta cũng gặp lại c&aacute;c ca sĩ, nhạc c&ocirc;ng chơi trong c&aacute;c ban nhạc trẻ S&agrave;i G&ograve;n trước 1975 (Nh&oacute;m Sao S&aacute;ng l&agrave; một th&iacute; dụ) quen sử dụng nhạc cụ điện tử như guitar điện, organ, trống Jazz hăng h&aacute;i tham gia h&ograve;a nhập v&agrave;o phong tr&agrave;o CKCT. Theo chỉ đạo của Trung ương Đo&agrave;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n giao cho Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo;. Khởi đầu l&agrave; nh&oacute;m CKCT đi biểu diễn ở Alma Ata (nước Cộng h&ograve;a Kazakstan &ndash; Li&ecirc;n X&ocirc;) với Sĩ Thanh, Họa Mi, Minh Phượng, Kim Phương, Trần Văn Ph&uacute;; Rồi sau đ&oacute; th&agrave;nh lập nh&oacute;m CKCT Rạng Đ&ocirc;ng dự&nbsp; &ldquo;Li&ecirc;n hoan ca kh&uacute;c ch&iacute;nh trị&rdquo; tại CHDC Đức.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33768/3.jpg" style="height:419px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Nh&oacute;m CKCT đi biểu diễn ở Alma Ata (nước Cộng h&ograve;a Kazakstan &ndash; Li&ecirc;n X&ocirc; cũ)</em></p> <p style="text-align:justify">Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh lập nh&oacute;m CKCT Rạng Đ&ocirc;ng tập họp được: Cẩm V&acirc;n, Thanh Long Bass, Hồng Danh, Ch&iacute; H&ugrave;ng (organ), Bạch L&yacute; (trống Jazz)&hellip;Thanh Long l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n ban nhạc trẻ &ldquo;đ&igrave;nh đ&aacute;m&rdquo; ở S&agrave;i G&ograve;n trước năm 1975.</p> <p style="text-align:justify">Thanh Long Bass (Ảnh tr&aacute;i) nhớ m&atilde;i kỷ niệm&nbsp; nh&oacute;m CKCT Rạng Đ&ocirc;ng diễn b&aacute;o c&aacute;o tại H&agrave; Nội sau chuyến tham gia Li&ecirc;n hoan CKCT thế giới tại CHDC Đức, anh kể lại &ldquo; <em>Thanh Long về nh&oacute;m Rạng Đ&ocirc;ng c&ugrave;ng với những nghệ sĩ t&agrave;i danh kh&aacute;c, như ca sĩ Cẩm V&acirc;n, Sĩ Thanh, Hồng Danh&hellip; Rạng Đ&ocirc;ng, khi biểu diễn b&aacute;o c&aacute;o ở H&agrave; Nội, kh&aacute;n giả x&uacute;c động đến kh&oacute;c dưới s&acirc;n khấu. Đang h&aacute;t nửa chừng, ban nhạc phải dừng để lực lượng bảo vệ buổi diễn đưa kh&aacute;n giả ngất đi cấp cứu&hellip; </em></p> <p style="text-align:justify">Sau đ&oacute; nh&oacute;m CKCT nữ &ldquo;30 th&aacute;ng 4&rdquo; được h&igrave;nh th&agrave;nh dự Li&ecirc;n hoan c&aacute;c nh&oacute;m CKCT tại Bulgaria gồm Kim Phương, Cẩm V&acirc;n, Kim Yến, Th&uacute;y Quang (organ) Minh Nguyệt (ghi ta), Ngọc Hạnh (ghi ta bass), Bạch C&uacute;c (trống Jazz)&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh từ &yacute; tưởng nh&oacute;m CBC to&agrave;n nữ g&acirc;y một thời nổi &ldquo;đ&igrave;nh đ&aacute;m&rdquo; trong giới nhạc trẻ S&agrave;i G&ograve;n trước 1975.</p> <p style="text-align:justify">Từ c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh hấp dẫn tr&ecirc;n, sau đ&oacute; l&agrave; phong tr&agrave;o CKCT với chất lượng mới nở rộ khắp nơi ở cơ sở như: nh&oacute;m nữ X&iacute; nghiệp dệt số 8, Phong Lan Trắng, Hải &Acirc;u, M&acirc;y Trắng, Lướt S&oacute;ng, M&ecirc; K&ocirc;ng, Nắng Hồng, Đại Dương&hellip; C&oacute; nhiều nh&oacute;m ti&ecirc;u biểu như: Nh&oacute;m ca kh&uacute;c C&acirc;u Lạc Bộ th&aacute;ng 9, nh&oacute;m nữ Sinco với Hồng Hạnh, nh&oacute;m ca kh&uacute;c Thanh ni&ecirc;n Xung phong của Nguyễn Đức Trung, Th&uacute;y Hồng, Ngọc B&iacute;ch&hellip;nh&oacute;m ca kh&uacute;c Đại học Tổng hợp của Ho&agrave;ng Cao, nh&oacute;m Ca nhạc d&acirc;n tộc Ph&ugrave; Sa với Ngọc Yến, Văn T&agrave;i, Ngọc Điệp, Trần Bộ, Thanh Nga, Đ&igrave;nh Long, Đ&igrave;nh Văn, Vĩnh Th&agrave;nh&hellip; sống động, hấp dẫn, l&ocirc;i cuốn tuổi trẻ đến c&aacute;c lễ hội truyền thống, s&acirc;n chơi tập thể l&agrave;nh mạnh v&agrave; đến với Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong>C&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m - những hạt nh&acirc;n s&aacute;ng tạo</strong></p> <p style="text-align:justify">Từ khi chuyển từ C&acirc;u lạc bộ Thanh ni&ecirc;n l&ecirc;n th&agrave;nh Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, anh Nguyễn Văn Sanh l&agrave;m Chủ nhiệm rất quan t&acirc;m h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c Đội nh&oacute;m, C&acirc;u lạc bộ v&igrave; Nh&agrave; văn h&oacute;a vừa l&agrave; s&acirc;n chơi vừa l&agrave; nơi giao lưu, s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t hiện năng khiếu của tuổi trẻ, c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m về sau ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển th&agrave;nh n&ograve;ng cốt cho c&aacute;c hoạt động đại ch&uacute;ng của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Điển h&igrave;nh l&agrave; C&acirc;u lạc bộ&nbsp;s&aacute;ng t&aacute;c trẻ do anh Trần Văn &Aacute;nh l&agrave;m Chủ nhiệm,C&acirc;u lạc bộ&nbsp; m&uacute;a h&aacute;t tập thể do anh Nguyễn Đại Hỷ l&agrave;m Chủ nhiệm, CLB Điện ảnh trẻ do anh L&ecirc; Đ&igrave;nh Thảo l&agrave;m Chủ nhiệm, CLB s&aacute;ch b&aacute;o do anh Nguyễn Ph&uacute;c Tiến&nbsp;l&agrave; Chủ nhiệm, C&acirc;u lạc bộ Truyền thống do anh Nguyễn Tấn Trung l&agrave;m Chủ nhiệm, rồi C&acirc;u lạc bộ&nbsp;Hữu Nghị Quốc tế, Đội b&oacute;ng chuyền nam, Đội b&oacute;ng chuyền nữ, Đội m&uacute;a, Đội kịch c&acirc;m&hellip;</p> <p style="text-align:justify">Mỗi đội nh&oacute;m đều c&oacute; những chương tr&igrave;nh &ldquo;đinh&rdquo; tạo ra dấu ấn của m&igrave;nh như: CLB m&uacute;a h&aacute;t tập thể với những chương tr&igrave;nh tối thứ bảy, chủ nhật qui tụ cả ng&agrave;n thanh ni&ecirc;n; CLB s&aacute;ng t&aacute;c với chương tr&igrave;nh &ldquo;Giới thiệu s&aacute;ng t&aacute;c mới&rdquo;; CLB s&aacute;ch b&aacute;o với chương tr&igrave;nh &ldquo;Giới thiệu t&aacute;c giả v&agrave; t&aacute;c phẩm&rdquo;; CLB Điện ảnh trẻ với chương &ldquo;Gặp gỡ đo&agrave;n l&agrave;m phim v&agrave; giới thiệu phim mới&rdquo;; CLB hữu nghị với c&aacute;c buổi giao lưu định kỳ bằng tiếng Anh, đặc biệt nổi &ldquo;đ&igrave;nh đ&aacute;m&rdquo; l&agrave; dựng vở kịch tiếng Anh &ldquo;Thằng g&ugrave; nh&agrave; thờ Đức B&agrave;&rdquo; theo t&aacute;c phẩm &ldquo;Notre Dame de Paris&rdquo; của Đại văn h&agrave;o Victor Hugo, c&aacute;c diễn vi&ecirc;n n&oacute;i to&agrave;n tiếng Anh, vậy m&agrave; b&aacute;n v&eacute; k&iacute;n chỗ.</p> <p style="text-align:justify">Nhiều bạn trẻ được ph&aacute;t huy năng khiếu, đ&atilde; trưởng th&agrave;nh v&agrave; th&agrave;nh danh qua c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;im&nbsp;tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n giai đoạn 1980 - 1989 như: Bi&ecirc;n đạo m&uacute;a Tấn Lộc; Nhạc sĩ Nguyễn văn Hi&ecirc;n,&nbsp; Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Đức Trung, Từ Huy, Vũ Ho&agrave;ng, Thế Hiển; Diễn vi&ecirc;n kịch c&acirc;m Th&agrave;nh Danh; Diễn vi&ecirc;n điện ảnh Ngọc Hiệp; Ca sĩ Nhất Sinh,&nbsp;Ngọc Yến, Ngọc Điệp, Văn T&agrave;i, Ho&agrave;ng Vĩnh, Thanh Hương; đạo diễn Đăng Nh&acirc;n; Vũ sư Ho&agrave;ng Th&ocirc;ng; nh&agrave; b&aacute;o La Hữu Vang&hellip;</p> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N </strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Nguy&ecirc;n Chủ nhiệm, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (1980-1989)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;