Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong: Đọc Tuổi Trẻ như một cách khởi đầu ngày mới

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Nh&acirc;n kỷ niệm 45 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập b&aacute;o Tuổi Trẻ (2-9-1975 - 2-9-2020), anh L&ecirc; Quốc Phong, b&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, gửi gắm những d&ograve;ng chia sẻ đến tờ b&aacute;o của giới trẻ.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33769/le-quoc-phong-.jpg" style="height:391px; width:586px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-family:roboto">Anh L&ecirc; Quốc Phong - Ảnh: H.THANH</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">45 năm qua, Tuổi Trẻ đ&atilde; trở th&agrave;nh bạn đồng h&agrave;nh thiết th&acirc;n của nhiều thế hệ độc giả trẻ. T&ocirc;i đ&aacute;nh gi&aacute; cao những tuyến b&agrave;i viết về thanh ni&ecirc;n, về những điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n nỗ lực vượt qua kh&oacute; khăn, học tập, vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những tấm gương từ c&aacute;c b&agrave;i viết của b&aacute;o nhiều &yacute; nghĩa gi&aacute;o dục, lan tỏa năng lượng t&iacute;ch cực, đặc biệt nhiều nh&acirc;n vật kh&ocirc;ng chỉ sống động trong từng trang b&aacute;o m&agrave; c&ograve;n bước ra khỏi khu&ocirc;n khổ của th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute;, trở th&agrave;nh người truyền cảm hứng, c&oacute; t&iacute;nh h&igrave;nh mẫu trong đời sống thanh ni&ecirc;n, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ một c&ocirc; b&eacute; B&igrave;nh Gấm b&aacute;n khoai thi đậu đại học trở th&agrave;nh động lực cho biết bao bạn học sinh trong học tập; một đ&oacute;a hướng dương Thanh Th&uacute;y, truyền đi tinh thần lạc quan khi đối diện bệnh nan y, sống vui, sống thật c&oacute; &iacute;ch từng ng&agrave;y; đến những gương c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP.HCM, gương mặt trẻ Việt Nam ti&ecirc;u biểu qua nhiều năm được b&aacute;o khai th&aacute;c, giới thiệu tạo nhiều cảm x&uacute;c, v&agrave; c&ograve;n rất nhiều c&acirc;u chuyện, tấm gương kh&aacute;c nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi đọc b&aacute;o Tuổi Trẻ, t&ocirc;i hay t&igrave;m đọc những tuyến b&agrave;i như thế trước ti&ecirc;n, như một c&aacute;ch khởi đầu một ng&agrave;y mới với những th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực, những điều đ&aacute;ng qu&yacute; trọng, để nhận th&ecirc;m những b&agrave;i học &yacute; nghĩa từ cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuổi Trẻ cũng l&agrave; tờ b&aacute;o l&agrave;m tốt việc kết nối từ nội dung b&aacute;o ch&iacute;, c&oacute; những hoạt động sau mặt b&aacute;o c&oacute; sức t&aacute;c động lớn, kh&ocirc;ng chỉ trong phạm vi bạn đọc b&aacute;o, m&agrave; c&ograve;n thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute;, c&ugrave;ng tham gia của nhiều lực lượng trong x&atilde; hội.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">C&oacute; hoạt động từ khởi xướng của b&aacute;o đ&atilde; gợi mở, được nhiều tổ chức Đo&agrave;n, Hội, ch&iacute;nh quyền v&agrave; người d&acirc;n trong cả nước vận dụng, nh&acirc;n rộng. Ti&ecirc;u biểu l&agrave; những hoạt động hướng về Trường Sa, chương tr&igrave;nh học bổng &quot;V&igrave; ng&agrave;y mai ph&aacute;t triển&quot;, c&aacute;c chương tr&igrave;nh ủng hộ bệnh nhi ung thư, nạn nh&acirc;n chất độc da cam, x&acirc;y cầu, x&acirc;y trường cho đồng b&agrave;o v&ugrave;ng kh&oacute; khăn, chương tr&igrave;nh &quot;M&atilde;i m&atilde;i tuổi 20&quot;, hay gần đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c hoạt động đồng h&agrave;nh, tri &acirc;n những con người đang trong tuyến đầu chống dịch COVID-19...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với nhiều thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n, Tuổi Trẻ đ&atilde; trở th&agrave;nh nơi gửi gắm, chia sẻ những kh&oacute; khăn, t&igrave;m kiếm sự đồng cảm v&agrave; tin cậy như một sự đồng h&agrave;nh, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Sự đ&oacute;ng g&oacute;p của b&aacute;o Tuổi Trẻ cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi kh&ocirc;ng chỉ của TP.HCM m&agrave; c&ograve;n cho cả nước l&agrave; điều c&oacute; thể ghi nhận v&agrave; khẳng định.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bước sang chặng đường mới, t&ocirc;i lu&ocirc;n tin v&agrave; ch&uacute;c b&aacute;o Tuổi Trẻ, những người l&agrave;m b&aacute;o Tuổi Trẻ giữ vững nhiệt huyết, đam m&ecirc; với nghề, lu&ocirc;n giữ được tinh thần, sức trẻ tr&ecirc;n từng trang b&aacute;o, từng sản phẩm b&aacute;o ch&iacute;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mong Tuổi Trẻ sẽ lu&ocirc;n gắn b&oacute; với thanh ni&ecirc;n, lu&ocirc;n hướng về bạn đọc trẻ với nhiều tuyến b&agrave;i s&acirc;u về nội dung, mới trong ph&aacute;t hiện vấn đề, h&igrave;nh thức thể hiện hiện đại. Từ sự đổi mới của Tuổi Trẻ, t&ocirc;i tin bạn đọc trẻ sẽ đến với b&aacute;o nhiều hơn, v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng giữ vị tr&iacute; quan trọng trong cơ cấu bạn đọc của b&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">L&Ecirc; QUỐC PHONG (B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n) - H&Agrave; THANH ghi</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">THEO B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;