Tuổi Trẻ giúp lan tỏa động lực sống tích cực

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TTO - Đ&oacute; l&agrave; điều PGS.TS Chu Cẩm Thơ - người nhận học bổng &quot;Học tr&ograve; giỏi hiếu thảo&quot; của b&aacute;o Tuổi Trẻ hơn 20 năm trước - ấn tượng nhất khi n&oacute;i về buổi giao lưu học sinh, sinh vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu do b&aacute;o Tuổi Trẻ tổ chức năm 2000.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33770/1.jpg" style="height:461px; width:586px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-family:roboto">PGS.TS Chu Cẩm Thơ - Ảnh: NGUYỄN THỊ HỒNG</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhắc về &quot;cơ duy&ecirc;n&quot; với&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>,&nbsp;PGS.TS Chu Cẩm Thơ - 1 trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 do tạp ch&iacute;&nbsp;<em>Forbes</em>&nbsp;c&ocirc;ng bố - kể:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; năm 1999, t&ocirc;i đang tập trung học đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia th&igrave; được thầy hiệu trưởng b&aacute;o l&agrave;m hồ sơ để nhận học bổng &quot;Học tr&ograve; giỏi hiếu thảo&quot; do b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;trao tặng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau đ&oacute;, một ph&oacute;ng vi&ecirc;n của b&aacute;o tới phỏng vấn t&ocirc;i. Chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n sau đ&oacute; đ&atilde; kể lại chị rất ấn tượng v&igrave; lần đầu gặp t&ocirc;i, v&oacute;c d&aacute;ng nhỏ b&eacute;, v&aacute;c chiếc xe đạp to l&ecirc;n g&aacute;c để v&agrave;o lớp học. Cuộc tr&ograve; chuyện với chị rất thoải m&aacute;i. Khi đ&oacute; t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng hiểu r&otilde; ti&ecirc;u ch&iacute; của b&aacute;o trong việc chọn học sinh trao học bổng như thế n&agrave;o. N&ecirc;n c&aacute;c anh chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n hỏi, t&ocirc;i cứ tự nhi&ecirc;n n&oacute;i về những g&igrave; t&ocirc;i nghĩ, t&ocirc;i c&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i nhận học bổng, phần thưởng l&agrave; 1 triệu đồng. Nhưng những gi&aacute; trị tinh thần t&ocirc;i được trao nhận ng&agrave;y ấy c&oacute; &yacute; nghĩa rất lớn. Năm 2000, khi l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm thứ 2, t&ocirc;i&nbsp; lại được b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;mời v&agrave;o TP.HCM dự giao lưu với Học tr&ograve; giỏi hiếu thảo to&agrave;n quốc, c&ugrave;ng với c&aacute;c chiến sĩ m&ugrave;a h&egrave; xanh của th&agrave;nh phố. Lần đ&oacute;, t&ocirc;i được gặp nhiều người cũng l&agrave; học sinh ti&ecirc;u biểu, với những c&acirc;u chuyện, ho&agrave;n cảnh kh&aacute;c nhau. Điều đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i cảm nhận l&agrave; c&aacute;ch tổ chức, lựa chọn của b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;rất kĩ lưỡng, thận trọng. T&ocirc;i tin v&agrave;o t&iacute;nh thực chất v&agrave; &yacute; nghĩa của hoạt động x&atilde; hội v&agrave; những g&igrave; t&ocirc;i nh&igrave;n thấy khi đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&atilde;y truyền động lực sống mạnh mẽ</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>- V&agrave; v&igrave; thế, chị thiện cảm với b&aacute;o Tuổi Trẻ đến b&acirc;y giờ?</strong></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&ocirc;ng chỉ thế. Điểm kh&aacute;c biệt m&agrave; b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;l&agrave;m được kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; việc đi trao t&igrave;nh thương m&agrave; l&agrave; c&aacute;ch lan tỏa động lực sống t&iacute;ch cực, c&aacute;ch truyền cảm hứng để những h&agrave;nh động đẹp, lối sống đẹp được lan tỏa. Điều t&ocirc;i cảm nhận ở lần t&ocirc;i nhận học bổng đ&oacute; cũng l&agrave; điều t&ocirc;i được biết b&aacute;o Tuổi Trẻ đ&atilde; l&agrave;m trong suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh những năm qua.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>- Kỷ niệm n&agrave;o trong cuộc giao lưu đ&oacute; đ&atilde; t&aacute;c động v&agrave; khiến chị c&oacute; nhận định như thế về Tuổi Trẻ?</strong></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỷ niệm th&igrave; c&oacute; nhiều nhưng c&oacute; một việc t&aacute;c động mạnh đến t&ocirc;i thời đ&oacute; l&agrave; l&aacute; thư của anh V&otilde; Quốc Thắng, một doanh nh&acirc;n từng vượt qua những kh&oacute; khăn để th&agrave;nh c&ocirc;ng (&ocirc;ng V&otilde; Quốc Thắng hiện l&agrave; chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty CP Đồng T&acirc;m - PV). Ban tổ chức đ&atilde; cho ch&uacute;ng t&ocirc;i đến thăm nh&agrave; m&aacute;y sản xuất, ở đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận được một phần qu&agrave; v&agrave; l&aacute; thư của anh Thắng. Đ&atilde; 20 năm n&ecirc;n t&ocirc;i kh&ocirc;ng nhớ chi tiết nội dung thư, nhưng th&ocirc;ng điệp anh Thắng muốn gửi đến cho ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; &quot;tr&aacute;ch nhiệm x&atilde; hội&quot;. Anh n&oacute;i kh&ocirc;ng cần đợi đến khi gi&agrave;u mới l&agrave;m từ thiện, khi trưởng th&agrave;nh mới nghĩ đến tr&aacute;ch nhiệm với x&atilde; hội m&agrave; ngay b&acirc;y giờ nếu c&aacute;c em muốn&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i mới 18 tuổi v&agrave; vốn l&agrave; con người của s&aacute;ch vở, chưa c&oacute; nhiều trải nghiệm. Nhưng th&ocirc;ng điệp truyền cảm hứng đ&oacute; đ&atilde; theo t&ocirc;i đến b&acirc;y giờ. Trong những lựa chọn, những quyết định của t&ocirc;i, c&oacute; ảnh hưởng của sự truyền cảm hứng đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>- C&ocirc; Chu Cẩm Thơ 18 tuổi đ&atilde; ph&acirc;n định về việc &quot;trao t&igrave;nh thương&quot; v&agrave; &quot;truyền động lực&quot; như thế n&agrave;o?</strong></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i nhớ trong cuộc giao lưu đ&oacute;, c&oacute; một bạn học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh rất thương, bố mẹ mất sớm. Những g&igrave; bạn ấy trải qua v&agrave; vượt l&ecirc;n rất đ&aacute;ng tr&acirc;n trọng. Nhưng khi ấy t&ocirc;i thấy c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n quan t&acirc;m đến bạn ấy nhiều ở kh&iacute;a cạnh thương cảm. T&ocirc;i đ&atilde; n&oacute;i với một chị ở b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;l&agrave; &quot;c&aacute;ch quan t&acirc;m như thế khiến cho bạn ấy trở n&ecirc;n mong manh hơn&quot;. Chị ngạc nhi&ecirc;n, khuyến kh&iacute;ch t&ocirc;i n&oacute;i tiếp suy nghĩ. T&ocirc;i n&oacute;i, thay v&igrave; thương x&oacute;t v&agrave; cứ n&oacute;i nhiều về ho&agrave;n cảnh, về nỗi đau th&igrave; n&ecirc;n gi&uacute;p những người thiếu may mắn nu&ocirc;i dưỡng nghị lực sống mạnh mẽ, để tự m&igrave;nh vượt l&ecirc;n kh&oacute; khăn. Về điều n&agrave;y, b&aacute;o Tuổi Trẻ đ&atilde; l&agrave;m tốt.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Người phụ nữ c&oacute; ảnh hưởng lớn</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>- Chu Cẩm Thơ của những năm sau n&agrave;y đ&atilde; sống mạnh mẽ v&agrave; t&iacute;ch cực như những g&igrave; chị thu nhận được ở sự kiện của Tuổi Trẻ năm đ&oacute;?</strong></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i vốn chỉ biết đến s&aacute;ch vở, đ&ocirc;i khi hơi &quot;tự kỷ&quot; với vốn sống của m&igrave;nh, d&ugrave; ở trường phổ th&ocirc;ng t&ocirc;i cũng l&agrave;m lớp trưởng, ph&oacute; b&iacute; thư Đo&agrave;n trường. Sau n&agrave;y khi trở th&agrave;nh sinh vi&ecirc;n, t&ocirc;i sống s&ocirc;i nổi hơn. T&ocirc;i cho rằng m&igrave;nh đ&atilde; sống dũng cảm hơn, d&aacute;m n&oacute;i điều m&igrave;nh nghĩ v&agrave; l&agrave;m đến c&ugrave;ng những g&igrave; m&igrave;nh thấy đ&uacute;ng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33770/2.jpg" style="height:391px; width:586px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:rgb(233, 233, 233); color:rgb(34, 34, 34); font-family:roboto">Từ ấn tượng với Tuổi Trẻ, PGS.TS Chu Cẩm Thơ trở th&agrave;nh người truyền cảm hứng cho giới trẻ - Ảnh: VĨNH H&Agrave;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>- V&agrave; khi n&agrave;o chị trở th&agrave;nh người truyền cảm hứng?</strong></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từng c&oacute; người hỏi t&ocirc;i rằng liệu t&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m l&atilde;nh đạo kh&ocirc;ng? T&ocirc;i trả lời từ b&eacute; t&ocirc;i vẫn l&agrave;m leader. Thời sinh vi&ecirc;n, t&ocirc;i cũng l&agrave; một thủ lĩnh sinh vi&ecirc;n tham gia c&aacute;c hoạt động t&iacute;ch cực. Sau n&agrave;y trong c&ocirc;ng việc chuy&ecirc;n m&ocirc;n t&ocirc;i cũng l&agrave; thủ lĩnh của nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều người l&agrave;m l&atilde;nh đạo th&igrave; c&oacute; quyền lực v&agrave; khiến người kh&aacute;c tu&acirc;n theo ở vị tr&iacute; quyền lực đ&oacute;. Nhưng người l&agrave;m thủ lĩnh trong một hoạt động, một c&ocirc;ng việc như t&ocirc;i, c&aacute;ch thu h&uacute;t người kh&aacute;c l&agrave; ở sự truyền cảm hứng. V&agrave; từ thực tế đ&atilde; trải qua, t&ocirc;i nhận thấy khi m&igrave;nh kh&ocirc;ng đặt quyền lợi c&aacute; nh&acirc;n cao trong c&ocirc;ng việc th&igrave; sự truyền cảm hứng sẽ tự nhi&ecirc;n, dễ d&agrave;ng hơn. &quot;Sức mạnh&quot; đ&oacute; cũng bền vững hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>- N&oacute;i chung l&agrave; như vậy, nhưng trong c&ocirc;ng việc cụ thể, c&aacute;ch chị chọn để truyền cảm hứng, hay n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c để lan tỏa năng lượng t&iacute;ch cực khiến người kh&aacute;c đi theo m&igrave;nh l&agrave; g&igrave;?</strong></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;n trọng &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; để cho c&aacute;c cộng sự của m&igrave;nh thấy, m&igrave;nh tin tưởng v&agrave;o họ. C&oacute; một điều t&ocirc;i được ảnh hưởng sau những ấn tượng tốt đẹp với b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;l&agrave; l&agrave;m g&igrave; cũng cố gắng thực chất chứ kh&ocirc;ng chỉ tạo n&ecirc;n sự lung linh b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>- Trở lại vấn đề &quot;tr&aacute;ch nhiệm x&atilde; hội&quot;, chị đặt n&oacute; v&agrave;o trong c&ocirc;ng việc sau n&agrave;y như thế n&agrave;o</em>?</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i c&oacute; một lời hứa khi nhận học bổng v&agrave; 1 triệu đồng của b&aacute;o Tuổi Trẻ l&agrave; sẽ d&ugrave;ng n&oacute; cho những việc c&oacute; &yacute; nghĩa. &quot;1 triệu đồng&quot; với t&ocirc;i kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; gi&aacute; trị vật chất m&agrave; nhiều hơn thế l&agrave; gi&aacute; trị tinh thần.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để thực hiện lời hứa, từ khi c&ograve;n đi học, t&ocirc;i đ&atilde; cố gắng l&agrave;m những việc nhỏ, như gửi tặng một người 50.000đồng để mua s&aacute;ch, hay gi&uacute;p một người xuất bản cuốn s&aacute;ch c&oacute; gi&aacute; trị khi họ kh&ocirc;ng đủ tiền, gi&uacute;p x&acirc;y dựng một tủ s&aacute;ch d&ugrave;ng chung, gi&uacute;p một học tr&ograve; ngh&egrave;o đ&uacute;ng l&uacute;c để em kh&ocirc;ng phải ngừng học v&igrave; thiếu thốn&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute; &yacute; định to t&aacute;t l&agrave; tổ chức một dự &aacute;n từ thiện n&agrave;o đ&oacute;, d&ugrave; c&oacute; người khuy&ecirc;n t&ocirc;i khi đ&atilde; c&oacute; tầm ảnh hưởng nhất định th&igrave; n&ecirc;n l&agrave;m dự &aacute;n để người ta biết đến m&igrave;nh. Thay v&agrave;o đ&oacute;, nhiều năm qua t&ocirc;i lu&ocirc;n c&oacute; &yacute; thức d&agrave;nh một phần thu nhập để l&agrave;m một việc theo đ&uacute;ng tinh thần của kh&aacute;i niệm &quot;tr&aacute;ch nhiệm x&atilde; hội&quot;. T&ocirc;i l&agrave;m điều đ&oacute; từ tr&aacute;ch nhiệm m&agrave; t&ocirc;i thấy cần chứ kh&ocirc;ng v&igrave; để được biết đến.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i vẫn theo d&otilde;i nhiều hoạt động của b&aacute;o&nbsp;<em>Tuổi Trẻ</em>&nbsp;c&oacute; ảnh hưởng nhiều đến cộng đồng v&agrave; giới thiệu những học tr&ograve; học giỏi vượt kh&oacute; cho quỹ học bổng của b&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>- Chị đ&atilde; l&agrave;m ở nhiều vị tr&iacute;, c&ocirc;ng việc kh&aacute;c nhau, những ảnh hưởng từ việc &quot;truyền cảm hứng&quot; v&agrave; &quot;tr&aacute;ch nhiệm x&atilde; hội&quot; thời trẻ c&oacute; t&aacute;c động đến quan điểm, hay n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c l&agrave; triết l&yacute; của chị?</strong></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sản phẩm t&ocirc;i tự h&agrave;o nhất trong những g&igrave; t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m l&agrave; Chương tr&igrave;nh To&aacute;n POMATH. Đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; to&aacute;n m&agrave; l&agrave; phương ph&aacute;p dạy học, c&aacute;ch tổ chức dạy hoặc th&ocirc;ng qua to&aacute;n. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch dạy học truyền cảm hứng được cho cả thầy v&agrave; tr&ograve;. Những g&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m được kh&ocirc;ng dừng ở nghi&ecirc;n cứu m&agrave; c&oacute; thực nghiệm v&agrave; dần lan tỏa trong m&ocirc;i trường dạy học thực tế.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phương ch&acirc;m của t&ocirc;i khi nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thực nghiệm trong lĩnh vực gi&aacute;o dục l&agrave; &quot;C&ugrave;ng l&agrave;m gi&aacute;o dục&quot;. C&oacute; nghĩa mọi sản phẩm tạo m&igrave;nh ra kh&ocirc;ng phải m&igrave;nh đơn phương cung cấp m&agrave; được tạo ra bởi nhiều th&agrave;nh tố c&ugrave;ng g&oacute;p sức l&agrave;m n&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau n&agrave;y, khi nghi&ecirc;n cứu về chương tr&igrave;nh nh&agrave; trường hay viết dự &aacute;n về trường học hạnh ph&uacute;c gi&uacute;p Bộ GD-ĐT t&ocirc;i cũng vẫn đi theo phương ch&acirc;m đ&oacute;. Nh&igrave;n lại c&ocirc;ng việc m&igrave;nh đ&atilde; l&agrave;m, c&oacute; lẽ việc l&agrave;m thế n&agrave;o để truyền cảm hứng, để mỗi th&agrave;nh tố tạo n&ecirc;n sản phẩm ph&aacute;t huy được hết khả năng l&agrave; điều t&ocirc;i lựa chọn. Những sản phẩm t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m, điều l&agrave;m t&ocirc;i tự h&agrave;o ch&iacute;nh l&agrave; n&oacute; phục vụ lợi &iacute;ch cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>- Điều g&igrave; khiến chị trở th&agrave;nh 1 trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 do tạp ch&iacute; Forbes c&ocirc;ng bố?</strong></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc;i cũng rất bất ngờ khi được th&ocirc;ng b&aacute;o về điều n&agrave;y. Trước đ&oacute;, ban tổ chức đ&atilde; phỏng vấn nhiều người c&oacute; quan hệ c&ocirc;ng việc, hiểu biết về t&ocirc;i. Nội dung phỏng vấn như thế n&agrave;o, họ b&iacute; mật n&ecirc;n t&ocirc;i kh&ocirc;ng hề biết. Nhưng khi t&igrave;m hiểu về ti&ecirc;u ch&iacute; của&nbsp;<em>Forbes</em>&nbsp;b&igrave;nh chọn cho danh s&aacute;ch n&agrave;y, t&ocirc;i thấy c&oacute; một điểm tr&ugrave;ng với c&aacute;ch sống v&agrave; l&agrave;m việc của t&ocirc;i. Đ&oacute; l&agrave; truyền cảm hứng. T&ocirc;i th&iacute;ch trở th&agrave;nh một người c&oacute; thể truyền cảm hứng t&iacute;ch cực cho người kh&aacute;c hơn l&agrave; những tiếng tăm kh&aacute;c.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>T&ocirc;i hiểu &quot;hiếu thảo&quot; theo c&aacute;ch của m&igrave;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><strong>- L&agrave; người được nhận học bổng &quot;Học tr&ograve; giỏi hiếu thảo&quot; chị quan niệm thế n&agrave;o về sự hiếu thảo?</strong></em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thời đ&oacute;, đ&atilde; c&oacute; một đ&agrave;i truyền h&igrave;nh phỏng vấn t&ocirc;i về việc n&agrave;y, t&ocirc;i thật th&agrave; kể t&ocirc;i cũng hay c&atilde;i mẹ. Ng&agrave;y b&eacute; mẹ t&ocirc;i c&ograve;n hay bảo t&ocirc;i &quot;kh&oacute; dạy&quot;. Nhưng sau n&agrave;y, c&oacute; việc g&igrave; lớn bố mẹ cũng bảo &quot;để chờ con Thơ n&oacute; về&quot;. T&ocirc;i hiểu trong s&acirc;u thẳm l&ograve;ng bố mẹ, c&aacute;c cụ tin tưởng, tự h&agrave;o về t&ocirc;i. N&ecirc;n t&ocirc;i nghĩ hiếu thảo kh&ocirc;ng phải l&agrave; chỉ biết v&acirc;ng lời, hay l&agrave; l&agrave;m việc n&agrave;y, việc kia cụ thể cho bố mẹ, m&agrave; l&agrave; phải sống c&oacute; &iacute;ch, c&oacute; l&yacute; tưởng để khi b&eacute;, bố mẹ bớt lo về m&igrave;nh, khi lớn bố mẹ được tự h&agrave;o về m&igrave;nh.</span></span></p> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34);"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33770/3.png" style="height:457px; width:586px" /></div> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS. TS Chu Cẩm Thơ sinh năm 1981. Năm 29 tuổi, c&ocirc; đạt học vị tiến sĩ v&agrave; ở tuổi 32 đ&atilde; ở vị tr&iacute; ph&oacute; chủ nhiệm bộ m&ocirc;ncủa trường Đại học Sư phạm H&agrave; Nội Năm 2016, c&ocirc; được Nh&agrave; nước phong học h&agrave;m ph&oacute; gi&aacute;o sư. Hiện nay, c&ocirc; l&agrave; ph&oacute; trưởng ban phụ tr&aacute;ch, Ban Nghi&ecirc;n cứu đ&aacute;nh gi&aacute; gi&aacute;o dục, Viện Khoa học gi&aacute;o dục Việt Nam trực thuộc Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i 6 đề t&agrave;i chủ tr&igrave; đ&atilde; nghiệm thu đạt loại xuất sắc, c&ocirc; l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n ch&iacute;nh tham gia 5 đề t&agrave;i quốc tế, cấp Nh&agrave; nước v&agrave; nhiều đề t&agrave;i cấp Bộ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS Chu Cẩm Thơ l&agrave; người s&aacute;ng lập, gi&aacute;m đốc nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển chương tr&igrave;nh dạy to&aacute;n POMATH.</span></span></p> </div> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THEO VĨNH H&Agrave; -&nbsp;</span></span></strong><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Aacute;O TUỔI TRẺ&nbsp;</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;