Sôi nổi giải bóng đá truyền thống thanh niên khu vực “Chung cư, cao ốc, nhà trọ” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 13/9/2020 Ủy ban Hội </strong><strong>Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n</strong><strong> Việt Nam Quận T&acirc;n B&igrave;nh đ&atilde; tổ chức giải b&oacute;ng đ&aacute; truyền thống thanh ni&ecirc;n khu vực &ldquo;Chung cư, cao ốc, nh&agrave; trọ&rdquo; năm 2020. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Văn Nam &ndash; C&aacute;n bộ Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Phan L&ecirc; Huy Ho&agrave;ng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận T&acirc;n B&igrave;nh. Đồng thời, hội thao c&ograve;n c&oacute; sự tham gia của hơn 100 thanh ni&ecirc;n đang sinh sống, l&agrave;m việc tại c&aacute;c chung cư, cao ốc văn ph&ograve;ng v&agrave; khu nh&agrave; trọ tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết lập th&agrave;nh t&iacute;ch Ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025; Ch&agrave;o mừng 64 năm Ng&agrave;y truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 &ndash; 15/10/2020). Đồng thời hoạt động n&agrave;y cũng gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n ở khu vực chung cư, cao ốc, nh&agrave; trọ r&egrave;n luyện thể thao, tang cường giao lưu găn kết giữa c&aacute;c đơn vị</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau thời gian tranh t&agrave;i s&ocirc;i nổi, kết quả Cao ốc ICP đạt giải nhất, Li&ecirc;n qu&acirc;n nh&agrave; trọ Phường 15 đạt giải Nh&igrave;, Li&ecirc;n qu&acirc;n nh&agrave; trọ - chung cư K300 đạt giải Ba.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33801/2%20(2).jpg" style="height:450px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Long &ndash; C</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">&aacute;n bộ Hội </span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">LHTN</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)"> Việt Nam </span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Q</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">uận T&acirc;n B&igrave;nh trao cờ thi đua cho đơn vị khuyến kh&iacute;c</span><span style="color:rgb(5, 5, 5)">h</span></span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;