Đồng loạt ra quân đợt cao điểm đảm bảo trật tự, ATGT tại các giao lộ ùn tắc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Kể từ 23-9, c&aacute;c lực lượng sẽ tham gia trực chốt, hỗ trợ điều tiết giao th&ocirc;ng tại 59 giao lộ, 49 tuyến đường, 45 cổng trường, cổng bệnh viện thường xuy&ecirc;n &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave;o c&aacute;c khung giờ cao điểm.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/90a2db282ea4d1fa88b5.jpg" style="height:316px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 23-9, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; diễn ra lễ ph&aacute;t động đợt hoạt động cao điểm Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tham gia đảm bảo trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng năm 2020.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh l&agrave; nội dung hưởng ứng c&aacute;c hoạt động trong đợt cao điểm &ldquo;V&igrave; an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&rdquo; từ nay đến cuối năm 2020, nhằm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong tham gia đảm bảo trật tự, ATGT.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/51d2180f2a8ed5d08c9f.jpg" style="height:427px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ ng&agrave;y 23/9 đến ng&agrave;y 23-10-2020 tr&ecirc;n địa b&agrave;n c&aacute;c quận, huyện của TP, tập trung ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố trong tham gia tuy&ecirc;n truyền, vận động người d&acirc;n v&agrave; gương mẫu chấp h&agrave;nh Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ, x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Thượng &uacute;y Trần Nguy&ecirc;n Bảo, B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Ph&ograve;ng CSGT Đường bộ - Đường sắt C&ocirc;ng an TP, c&aacute;c hoạt động được tổ chức trong đợt cao điểm nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đảng bộ c&aacute;c cấp. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức tham gia giao th&ocirc;ng của người d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/2b7e5494a0185f460609.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Đội SOS Hướng Nam tham gia đợt hoạt động cao điểm</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lực lượng tham gia thực hiện gồm Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố, trật tự vi&ecirc;n giao th&ocirc;ng&nbsp;Lực lượng Thanh ni&ecirc;n xung phong,&nbsp; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội h&igrave;nh xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện đảm bảo trật tự ATGT: đội h&igrave;nh phản ứng nhanh c&aacute;c quận, huyện, đội h&igrave;nh h&uacute;t đinh, v&aacute; xe lưu động, đội h&igrave;nh hỗ trợ nh&acirc;n d&acirc;n khắc phục sự cố giao th&ocirc;ng&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Ng&ocirc; Minh Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP, cho biết trong đợt hoạt động cao điểm n&agrave;y, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tham gia trực chốt, hỗ trợ điều tiết giao th&ocirc;ng tại 59 giao lộ, 49 tuyến đường, 45 cổng trường, cổng bệnh viện thường xuy&ecirc;n &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n v&agrave;o c&aacute;c khung giờ cao điểm. Ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n th&agrave;nh phố tham gia x&acirc;y dựng văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng v&agrave; thực hiện, lan tỏa c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội th&ocirc;ng qua chuỗi hoạt động &ldquo;Tham gia giao th&ocirc;ng &ndash; chuẩn ngay bạn nh&eacute;&rdquo; gắn với c&aacute;c hoạt động cụ thể như &ldquo;Đội n&oacute;n chuẩn&rdquo;, &ldquo;Xe m&aacute;y chuẩn&rdquo;, &ldquo;Tay l&aacute;i chuẩn&rdquo;, &ldquo;Ứng xử giao th&ocirc;ng chuẩn&rdquo;, &ldquo;T&agrave;i xế xe c&ocirc;ng nghệ chuẩn&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/431199dfab5e54000d4f.jpg" style="height:353px; width:600px" /></em></span><br /> <span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp; Ng&ocirc; Văn Luận - Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy v&agrave; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao&nbsp;tặng trang thiết bị l&agrave;m nhiệm vụ cho c&aacute;c đội h&igrave;nh tham gia đợt hoạt động cao điểm&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội Li&ecirc;n Hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam - Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minhph&aacute;t huy c&aacute;c đội h&igrave;nh, c&acirc;u lạc bộ, đội, nh&oacute;m trực thuộc tham gia tuy&ecirc;n truyền, vận động hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sinh vi&ecirc;n chấp h&agrave;nh Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ v&agrave; tham gia giảm &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n, trước cổng trường, cổng chợ&hellip; Hội đồng Đội th&agrave;nh phố tuy&ecirc;n truyền, vận động phụ huynh đậu xe đ&uacute;ng nơi quy định khi đưa rước con em đến trường, đội mũ bảo hiểm cho c&aacute;c em v&agrave; gương mẫu chấp h&agrave;nh Luật Giao th&ocirc;ng đường bộ; tuy&ecirc;n truyền đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đội mũ bảo hiểm đ&uacute;ng quy định khi tham gia giao th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, thực hiện kết tập, ph&aacute;t huy v&agrave; tập huấn, trang bị phương tiện cho người d&acirc;n chủ động tham gia điều tiết giao th&ocirc;ng tại c&aacute;c giao lộ thường xảy ra &ugrave;n tắc trong giờ cao điểm, tại c&aacute;c điểm đang thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n. X&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c đội h&igrave;nh hỗ trợ người d&acirc;n gặp sự cố khi tham gia giao th&ocirc;ng v&agrave;o ban đ&ecirc;m, tr&ecirc;n c&aacute;c tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khảo s&aacute;t, thực hiện lắp đặt c&aacute;c bảng chỉ dẫn đường tr&aacute;nh trong giờ cao điểm, bảng th&ocirc;ng tin về c&aacute;c đội h&igrave;nh phản ứng nhanh đảm bảo trật tự ATGT, gương cầu, gờ giảm tốc, kịp thời th&ocirc;ng tin cơ quan chức năng, cảnh b&aacute;o người tham gia giao th&ocirc;ng v&agrave; tham gia khắc phục c&aacute;c kết cấu hạ tầng, sự cố giao th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay sau lễ ph&aacute;t động, c&aacute;c đội h&igrave;nh tham gia diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng tại một số tuyến đường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, sau đ&oacute; di chuyển về c&aacute;c giao lộ, chốt giao th&ocirc;ng thường xảy ra &ugrave;n tắc tr&ecirc;n địa b&agrave;n 24 quận, huyện để thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:center"><strong><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c đội h&igrave;nh ra qu&acirc;n thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an to&agrave;n, trật tự giao th&ocirc;ng ngay sau lễ ph&aacute;t động</span></em></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/7bbb2ead162be975b03a.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/04179a8fa80e57500e1f.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/fc6807d73556ca089347.jpg" style="height:874px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/d68422031082efdcb693.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/67a01c222ea3d1fd88b2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/9ff8277615f7eaa9b3e6.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33805/e06f4bb0dd3722697b26.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;