Khai mạc Liên hoan Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 24/9, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&rdquo; - lần thứ VII, năm 2020 đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai mạc. 174 Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ tr&aacute;ch Đội ti&ecirc;u biểu đ&atilde; được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.1.jpg" style="height:449px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố trao tặng Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương cho c&aacute;c gương phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về dự li&ecirc;n hoan lần n&agrave;y c&oacute; 209 đại biểu đến từ 07 tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n thuộc cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ: B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, B&igrave;nh Dương, B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Thuận, Đồng Nai, T&acirc;y Ninh v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Đ&acirc;y đều l&agrave; những tấm gương điển h&igrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi, l&agrave; những phụ tr&aacute;ch Đội s&aacute;ng tạo, t&agrave;i năng, nhiệt huyết, tận t&acirc;m với nghề, c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của tổ chức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p phần gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện, chắp c&aacute;nh cho những ước mơ của mầm non tương lai đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (Cụm trưởng cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ), Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu khai mạc Li&ecirc;n hoan</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Hải Long -&nbsp;&nbsp;UV.BTV Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương,&nbsp;Ph&oacute; Trưởng Ban C&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n trao Bằng khen&nbsp;của Hội đồng Đội Trung ương cho c&aacute;c gương phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.5.jpg" style="height:257px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">174 Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&nbsp;được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong ng&agrave;y 25/9 v&agrave; s&aacute;ng 26/9, c&aacute;c&nbsp;đại biểu sẽ tham gia&nbsp;hoạt động an sinh x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c hoạt động tham quan, giao lưu, trải nghiệm tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Cần Giờ, </span>TP. Hồ Ch&iacute; Minh như Sinh hoạt chuy&ecirc;n đề <em>&ldquo;Lao động của Tổng phụ tr&aacute;ch Đội trong chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng mới v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi&rdquo;&nbsp;</em>;</span>&nbsp;<span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">hoạt động kh&aacute;nh th&agrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non &ldquo;S&acirc;n chơi tặng thiếu nhi&rdquo; tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a ấp L&yacute; H&ograve;a Hiệp (x&atilde; L&yacute; Nhơn, huyện Cần Giờ; H&agrave;nh tr&igrave;nh tham quan khu di t&iacute;ch căn cứ Rừng S&aacute;c, giao lưu truyền thống tại Khu di t&iacute;ch chiến khu Rừng S&aacute;c, huyện Cần Giờ v&agrave; Hoạt động t&igrave;m hiểu rừng ngập mặn Cần Giờ v&agrave; trồng c&acirc;y g&acirc;y rừng tại Khu dịch lịch sinh th&aacute;i Dần X&acirc;y v&agrave; khu H&agrave;o V&otilde;, huyện Cần Giờ v&agrave; c&aacute;c hoạt động giao lưu kỹ năng, li&ecirc;n hoan &ldquo;Nối v&ograve;ng tay lớn&rdquo; v&agrave; giao lưu lửa trại&hellip;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp - UV.BTV, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ VII, năm 2020</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giao lưu với c&aacute;c gương Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ph&aacute;t biểu&nbsp;tại chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ VII, năm 2020</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/9/33809/b1.9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">35 Phụ tr&aacute;ch Đội ti&ecirc;u biểu&nbsp;được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 07 lần tổ chức, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&rdquo; đ&atilde; g&oacute;p phần khắc họa ch&acirc;n dung những thế hệ gi&aacute;o vi&ecirc;n - phụ tr&aacute;ch Đội cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ nhiệt huyết, năng động, s&aacute;ng tạo, giỏi kỹ năng, vững nghiệp vụ, li&ecirc;n hoan l&agrave; dịp để c&aacute;c phụ tr&aacute;ch Đội ti&ecirc;u biểu cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về những m&ocirc; h&igrave;nh hay, c&aacute;ch l&agrave;m mới, c&aacute;c giải ph&aacute;p hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐỘI H&Igrave;NH NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;