Phú Nhuận: Tuyên truyền, tập huấn và diễn tập PCCC khu dân cư năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, vừa qua, Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận phối hợp c&ugrave;ng&nbsp;Đội cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave;&nbsp;Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n phường 9&nbsp;tổ chức chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền, tập huấn v&agrave; diễn tập ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">tại khu d&acirc;n cư khu phố 2 phường 9 (Chung cư 94 Trần Khắc Ch&acirc;n).&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33826/Anh 1 - Tuyen truyen va tap huan ky nang PCCC.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33826/Anh 2 - Luc luong tham gia tap huan.jpg" style="height:282px; width:500px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y,&nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n đ&atilde; được nghe đồng ch&iacute; Thạch Lai Ch&acirc;u -&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">C&aacute;n bộ Đội cảnh s&aacute;t ph&ograve;ng ch&aacute;y v&agrave; chữa ch&aacute;y quận</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ph&uacute; Nhuận cung cấp nhiều th&ocirc;ng tin cần thiết về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y ở khu d&acirc;n cư, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y tại c&aacute;c&nbsp;hộ gia đ&igrave;nh, khu d&acirc;n cư.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; cũng hướng dẫn&nbsp;người d&acirc;n c&aacute;ch nhận biết c&aacute;c loại đ&aacute;m ch&aacute;y thường xảy ra, hướng dẫn c&aacute;ch ph&acirc;n biệt v&agrave; sử dụng b&igrave;nh chữa ch&aacute;y ph&ugrave; hợp đối với từng trường hợp ch&aacute;y cụ thể...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động thiết thực của Quận Đo&agrave;n,&nbsp;g&oacute;p phần gi&uacute;p người d&acirc;n n&acirc;ng cao nhận thức, kỹ năng, từ đ&oacute; chủ động trong c&ocirc;ng t&aacute;c đảm bảo an to&agrave;n, ph&ograve;ng chống ch&aacute;y nổ, tự gi&aacute;c trang bị c&aacute;c thiết bị ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y cần thiết trong mỗi hộ gia đ&igrave;nh, g&oacute;p phần đảm bảo an to&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;