Thơ Tố Hữu hun đúc niềm kiêu hãnh của người cộng sản trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&oacute; rất nhiều điều để viết về Nh&agrave; thơ Tố Hữu, nhiều đến nỗi khi n&oacute;i về &ocirc;ng, c&oacute; l&uacute;c tưởng chừng như ch&uacute;ng ta c&oacute; cảm gi&aacute;c bối rối.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33829/to%20huu.png" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Bộ tem &quot;Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu (1920-2002)&quot;, theo vtv.vn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Kho&nbsp;t&agrave;ng văn chương qu&yacute; gi&aacute;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bởi &ocirc;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một nh&agrave; hoạt động c&aacute;ch mạng, một ch&iacute;nh kh&aacute;ch đầy kinh nghiệm, &ocirc;ng c&ograve;n l&agrave;&nbsp;một nh&agrave; thơ lớn c&oacute; c&ocirc;ng khai s&aacute;ng v&agrave; dẫn dắt nền văn học c&aacute;ch mạng Việt Nam, một l&atilde;nh đạo ưu t&uacute; trong ng&agrave;nh văn h&oacute;a - tư tưởng nước ta&nbsp;trong hơn ba thập kỷ<em>.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; hẳn nhi&ecirc;n c&aacute;i &ldquo;cảm gi&aacute;c bối rối&rdquo; ấy lớn hơn nhiều khi ch&uacute;ng ta đứng trước khối lượng di sản văn chương đồ sộ m&agrave; &ocirc;ng để lại, n&oacute; khiến ta ngại ng&ugrave;ng kh&ocirc;ng d&aacute;m viết th&ecirc;m những g&igrave; cần viết về &ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bởi lẽ, những g&igrave; &ocirc;ng viết ch&iacute;nh l&agrave; cuộc đời của &ocirc;ng, l&agrave; t&igrave;nh cảm một l&ograve;ng, một dạ sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa, l&agrave; những b&agrave;i ca c&aacute;ch mạng, phản &aacute;nh ch&acirc;n thực c&aacute;c giai đoạn lịch sử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh v&igrave; điều đ&oacute;, những b&agrave;i thơ, b&agrave;i viết của &ocirc;ng lu&ocirc;n hừng hực t&iacute;nh chiến đấu v&agrave; gi&agrave;u t&iacute;nh trữ t&igrave;nh, c&oacute; t&iacute;nh tư tưởng cao, c&oacute; sức động vi&ecirc;n, l&ocirc;i cuốn rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n trong cuộc đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước như những g&igrave; &ocirc;ng viết:&nbsp;&quot;<em>Nếu được l&agrave;m hạt giống để m&ugrave;a sau / Nếu lịch sử chọn ta l&agrave;m điểm tựa. / Vui g&igrave; hơn l&agrave;m người l&iacute;nh đi đầu. / Trong đ&ecirc;m tối, tim ta l&agrave;m ngọn lửa!&quot;</em> (Ch&agrave;o Xu&acirc;n 67),&nbsp;<em>&quot;Sức ta l&agrave; sức thanh ni&ecirc;n / Thế ta l&agrave; thế đứng tr&ecirc;n đầu th&ugrave;&quot;</em>, <em>&quot;D&ugrave; ai chia n&uacute;i ngăn s&ocirc;ng / Cũng kh&ocirc;ng thể cắt được l&ograve;ng Việt Nam / Ch&uacute;ng ta đ&atilde; quyết th&igrave; l&agrave;m / Đ&atilde; đi phải đến ho&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng!&quot; </em>(Quang vinh Tổ quốc ch&uacute;ng ta),...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhớ &ocirc;ng, trong l&ograve;ng ch&uacute;ng ta d&acirc;ng tr&agrave;o niềm x&uacute;c động. Bởi &ocirc;ng l&agrave; người truyền cảm hứng cho c&aacute;c thế hệ đảng vi&ecirc;n, hun đ&uacute;c trong tr&aacute;i tim những người cộng sản một niềm tin m&atilde;nh liệt trước cột mốc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của đời m&igrave;nh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể kể đến b&agrave;i <em>&ldquo;Việt Bắc&rdquo;, &ldquo;Với Đảng, m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo;, &ldquo;Đường của ta đi&rdquo;, &ldquo;B&aacute;c ơi&rdquo;, &ldquo;Ch&agrave;o xu&acirc;n 67&rdquo;, &ldquo;H&atilde;y nhớ lấy lời t&ocirc;i!&rdquo;, &ldquo;Tiểu đội anh h&ugrave;ng&rdquo;, &quot;Dậy m&agrave; đi&quot;,&hellip;&nbsp;</em>&nbsp;Mỗi b&agrave;i thơ của Tố Hữu như một tiếng trống&nbsp;th&ocirc;i th&uacute;c, cuốn h&uacute;t lớp lớp thanh ni&ecirc;n đi theo c&aacute;ch mạng, để gi&agrave;nh lại độc lập tự do, tương lai tươi s&aacute;ng cho d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Sức hiệu triệu quần ch&uacute;ng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong kho t&agrave;ng văn chương qu&yacute; gi&aacute; ấy của Nh&agrave; thơ Tố Hữu, để lại dấu ấn s&acirc;u đậm trong l&ograve;ng&nbsp;c&aacute;c thế hệ đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nhắc đến b&agrave;i thơ<em> &quot;Từ ấy&quot; </em>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;<em>Từ ấy trong t&ocirc;i bừng nắng hạ</em><em> / Mặt trời ch&acirc;n l&yacute; ch&oacute;i qua tim / Hồn t&ocirc;i l&agrave; một vườn hoa l&aacute; / Rất đậm hương v&agrave; rộn tiếng chim</em>&rdquo; đ&atilde; c&oacute; sức ảnh hưởng rất lớn trở th&agrave;nh sứ giả cho &yacute; thức tranh đấu v&igrave; sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của h&agrave;ng triệu người Việt Nam y&ecirc;u nước v&agrave; hiện đang tiếp tục bừng s&aacute;ng&nbsp;l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, niềm tin ch&iacute;nh trị&nbsp;cho h&agrave;ng ngh&igrave;n, h&agrave;ng triệu quần ch&uacute;ng ưu t&uacute;, những đo&agrave;n vi&ecirc;n để th&ocirc;i th&uacute;c họ phấn đấu trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thật ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; rất ch&acirc;n thật khi trong hơn 2.823 b&agrave;i viết gửi về dự thi cuộc thi viết &ldquo;<em>Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng</em>&rdquo; (cuộc thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave;o đầu năm 2020) c&oacute; hơn 1/3 b&agrave;i viết tr&iacute;ch dẫn c&aacute;c c&acirc;u thơ trong b&agrave;i thơ &ldquo;<em>Từ ấy</em>&rdquo; cũng như những b&agrave;i thơ kh&aacute;c của Nh&agrave; thơ Tố Hữu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Từ ấy&rdquo;</em> l&agrave; mạch nguồn cảm x&uacute;c của bạn L&ecirc; Vũ Huy - Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;trong ng&agrave;y lễ kết nạp Đảng của m&igrave;nh tại qu&ecirc; hương C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga - Th&agrave;nh phố&nbsp;Moscow (Li&ecirc;n bang Nga) để th&ocirc;i th&uacute;c bạn quyết t&acirc;m nỗ lực ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ học tập tại Nga, tiếp tục cống hiến, r&egrave;n luyện, phấn đấu để xứng đ&aacute;ng với l&agrave; người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Từ ấy&rdquo;</em> c&ograve;n&nbsp;l&agrave;&nbsp;&ldquo;lời thề quyết t&acirc;m&rdquo; của của bạn Nguyễn Hữu Ho&agrave;ng -&nbsp;được kết nạp Đảng khi l&agrave; học sinh THPT. V&agrave; nay khi trở th&agrave;nh giảng vi&ecirc;n Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh, &ldquo;Lời thề quyết t&acirc;m&rdquo; của bạn h&ocirc;m qua ch&iacute;nh l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u với c&ocirc;ng việc giảng vi&ecirc;n trường Đảng h&ocirc;m nay: lu&ocirc;n&nbsp;vững v&agrave;ng về bản lĩnh ch&iacute;nh trị, ki&ecirc;n định chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong tư duy, h&agrave;nh động v&agrave; từng c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu khoa học, từng b&agrave;i giảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&oacute;i về sức lan tỏa của b&agrave;i thơ, bạn Nguyễn Thanh Tuấn - Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT Trần Ph&uacute;, quận T&acirc;n Ph&uacute;: <em>&ldquo;Cảm x&uacute;c của Tố Hữu kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; cảm x&uacute;c của ri&ecirc;ng &ocirc;ng m&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh cảm x&uacute;c mọi người khi kết nạp Đảng, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute; nh&acirc;n t&ocirc;i&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những cống hiến kh&oacute; đong đếm được ấy, Nh&agrave; thơ Tố Hữu sẽ lu&ocirc;n hiện diện, sống m&atilde;i trong l&ograve;ng tuổi trẻ v&agrave; những người Cộng sản. Mỗi thế hệ sẽ lại kh&aacute;m ph&aacute;, tiếp nhận được từ thơ &ocirc;ng niềm ki&ecirc;u h&atilde;nh, những gi&aacute; trị lịch sử, nh&acirc;n văn&nbsp;s&acirc;u xa nhưng cũng rất đỗi&nbsp;gần gũi v&agrave; th&acirc;n quen.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>CH&Acirc;U TIẾN LỘC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;