Thơ Tố Hữu hun đúc niềm kiêu hãnh của người cộng sản trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&oacute; rất nhiều điều để viết về Nh&agrave; thơ Tố Hữu, nhiều đến nỗi khi n&oacute;i về &ocirc;ng, c&oacute; l&uacute;c tưởng chừng như ch&uacute;ng ta c&oacute; cảm gi&aacute;c bối rối.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33829/to%20huu.png" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Bộ tem &quot;Kỷ niệm 100 năm sinh Tố Hữu (1920-2002)&quot;, theo vtv.vn</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Kho&nbsp;t&agrave;ng văn chương qu&yacute; gi&aacute;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bởi &ocirc;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một nh&agrave; hoạt động c&aacute;ch mạng, một ch&iacute;nh kh&aacute;ch đầy kinh nghiệm, &ocirc;ng c&ograve;n l&agrave;&nbsp;một nh&agrave; thơ lớn c&oacute; c&ocirc;ng khai s&aacute;ng v&agrave; dẫn dắt nền văn học c&aacute;ch mạng Việt Nam, một l&atilde;nh đạo ưu t&uacute; trong ng&agrave;nh văn h&oacute;a - tư tưởng nước ta&nbsp;trong hơn ba thập kỷ<em>.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">V&agrave; hẳn nhi&ecirc;n c&aacute;i &ldquo;cảm gi&aacute;c bối rối&rdquo; ấy lớn hơn nhiều khi ch&uacute;ng ta đứng trước khối lượng di sản văn chương đồ sộ m&agrave; &ocirc;ng để lại, n&oacute; khiến ta ngại ng&ugrave;ng kh&ocirc;ng d&aacute;m viết th&ecirc;m những g&igrave; cần viết về &ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bởi lẽ, những g&igrave; &ocirc;ng viết ch&iacute;nh l&agrave; cuộc đời của &ocirc;ng, l&agrave; t&igrave;nh cảm một l&ograve;ng, một dạ sắt son niềm tin với Đảng, với Tổ quốc x&atilde; hội chủ nghĩa, l&agrave; những b&agrave;i ca c&aacute;ch mạng, phản &aacute;nh ch&acirc;n thực c&aacute;c giai đoạn lịch sử.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&iacute;nh v&igrave; điều đ&oacute;, những b&agrave;i thơ, b&agrave;i viết của &ocirc;ng lu&ocirc;n hừng hực t&iacute;nh chiến đấu v&agrave; gi&agrave;u t&iacute;nh trữ t&igrave;nh, c&oacute; t&iacute;nh tư tưởng cao, c&oacute; sức động vi&ecirc;n, l&ocirc;i cuốn rộng r&atilde;i c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n trong cuộc đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc v&agrave; x&acirc;y dựng đất nước như những g&igrave; &ocirc;ng viết:&nbsp;&quot;<em>Nếu được l&agrave;m hạt giống để m&ugrave;a sau / Nếu lịch sử chọn ta l&agrave;m điểm tựa. / Vui g&igrave; hơn l&agrave;m người l&iacute;nh đi đầu. / Trong đ&ecirc;m tối, tim ta l&agrave;m ngọn lửa!&quot;</em> (Ch&agrave;o Xu&acirc;n 67),&nbsp;<em>&quot;Sức ta l&agrave; sức thanh ni&ecirc;n / Thế ta l&agrave; thế đứng tr&ecirc;n đầu th&ugrave;&quot;</em>, <em>&quot;D&ugrave; ai chia n&uacute;i ngăn s&ocirc;ng / Cũng kh&ocirc;ng thể cắt được l&ograve;ng Việt Nam / Ch&uacute;ng ta đ&atilde; quyết th&igrave; l&agrave;m / Đ&atilde; đi phải đến ho&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng!&quot; </em>(Quang vinh Tổ quốc ch&uacute;ng ta),...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhớ &ocirc;ng, trong l&ograve;ng ch&uacute;ng ta d&acirc;ng tr&agrave;o niềm x&uacute;c động. Bởi &ocirc;ng l&agrave; người truyền cảm hứng cho c&aacute;c thế hệ đảng vi&ecirc;n, hun đ&uacute;c trong tr&aacute;i tim những người cộng sản một niềm tin m&atilde;nh liệt trước cột mốc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của đời m&igrave;nh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể kể đến b&agrave;i <em>&ldquo;Việt Bắc&rdquo;, &ldquo;Với Đảng, m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo;, &ldquo;Đường của ta đi&rdquo;, &ldquo;B&aacute;c ơi&rdquo;, &ldquo;Ch&agrave;o xu&acirc;n 67&rdquo;, &ldquo;H&atilde;y nhớ lấy lời t&ocirc;i!&rdquo;, &ldquo;Tiểu đội anh h&ugrave;ng&rdquo;, &quot;Dậy m&agrave; đi&quot;,&hellip;&nbsp;</em>&nbsp;Mỗi b&agrave;i thơ của Tố Hữu như một tiếng trống&nbsp;th&ocirc;i th&uacute;c, cuốn h&uacute;t lớp lớp thanh ni&ecirc;n đi theo c&aacute;ch mạng, để gi&agrave;nh lại độc lập tự do, tương lai tươi s&aacute;ng cho d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Sức hiệu triệu quần ch&uacute;ng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong kho t&agrave;ng văn chương qu&yacute; gi&aacute; ấy của Nh&agrave; thơ Tố Hữu, để lại dấu ấn s&acirc;u đậm trong l&ograve;ng&nbsp;c&aacute;c thế hệ đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nhắc đến b&agrave;i thơ<em> &quot;Từ ấy&quot; </em>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;<em>Từ ấy trong t&ocirc;i bừng nắng hạ</em><em> / Mặt trời ch&acirc;n l&yacute; ch&oacute;i qua tim / Hồn t&ocirc;i l&agrave; một vườn hoa l&aacute; / Rất đậm hương v&agrave; rộn tiếng chim</em>&rdquo; đ&atilde; c&oacute; sức ảnh hưởng rất lớn trở th&agrave;nh sứ giả cho &yacute; thức tranh đấu v&igrave; sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc của h&agrave;ng triệu người Việt Nam y&ecirc;u nước v&agrave; hiện đang tiếp tục bừng s&aacute;ng&nbsp;l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, niềm tin ch&iacute;nh trị&nbsp;cho h&agrave;ng ngh&igrave;n, h&agrave;ng triệu quần ch&uacute;ng ưu t&uacute;, những đo&agrave;n vi&ecirc;n để th&ocirc;i th&uacute;c họ phấn đấu trở th&agrave;nh đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thật ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; rất ch&acirc;n thật khi trong hơn 2.823 b&agrave;i viết gửi về dự thi cuộc thi viết &ldquo;<em>Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng</em>&rdquo; (cuộc thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave;o đầu năm 2020) c&oacute; hơn 1/3 b&agrave;i viết tr&iacute;ch dẫn c&aacute;c c&acirc;u thơ trong b&agrave;i thơ &ldquo;<em>Từ ấy</em>&rdquo; cũng như những b&agrave;i thơ kh&aacute;c của Nh&agrave; thơ Tố Hữu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Từ ấy&rdquo;</em> l&agrave; mạch nguồn cảm x&uacute;c của bạn L&ecirc; Vũ Huy - Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;trong ng&agrave;y lễ kết nạp Đảng của m&igrave;nh tại qu&ecirc; hương C&aacute;ch mạng Th&aacute;ng Mười Nga - Th&agrave;nh phố&nbsp;Moscow (Li&ecirc;n bang Nga) để th&ocirc;i th&uacute;c bạn quyết t&acirc;m nỗ lực ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ học tập tại Nga, tiếp tục cống hiến, r&egrave;n luyện, phấn đấu để xứng đ&aacute;ng với l&agrave; người đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;Từ ấy&rdquo;</em> c&ograve;n&nbsp;l&agrave;&nbsp;&ldquo;lời thề quyết t&acirc;m&rdquo; của của bạn Nguyễn Hữu Ho&agrave;ng -&nbsp;được kết nạp Đảng khi l&agrave; học sinh THPT. V&agrave; nay khi trở th&agrave;nh giảng vi&ecirc;n Học viện Ch&iacute;nh trị quốc gia Hồ Ch&iacute; Minh, &ldquo;Lời thề quyết t&acirc;m&rdquo; của bạn h&ocirc;m qua ch&iacute;nh l&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u với c&ocirc;ng việc giảng vi&ecirc;n trường Đảng h&ocirc;m nay: lu&ocirc;n&nbsp;vững v&agrave;ng về bản lĩnh ch&iacute;nh trị, ki&ecirc;n định chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong tư duy, h&agrave;nh động v&agrave; từng c&ocirc;ng tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu khoa học, từng b&agrave;i giảng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&oacute;i về sức lan tỏa của b&agrave;i thơ, bạn Nguyễn Thanh Tuấn - Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường THPT Trần Ph&uacute;, quận T&acirc;n Ph&uacute;: <em>&ldquo;Cảm x&uacute;c của Tố Hữu kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; cảm x&uacute;c của ri&ecirc;ng &ocirc;ng m&agrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh cảm x&uacute;c mọi người khi kết nạp Đảng, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute; nh&acirc;n t&ocirc;i&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với những cống hiến kh&oacute; đong đếm được ấy, Nh&agrave; thơ Tố Hữu sẽ lu&ocirc;n hiện diện, sống m&atilde;i trong l&ograve;ng tuổi trẻ v&agrave; những người Cộng sản. Mỗi thế hệ sẽ lại kh&aacute;m ph&aacute;, tiếp nhận được từ thơ &ocirc;ng niềm ki&ecirc;u h&atilde;nh, những gi&aacute; trị lịch sử, nh&acirc;n văn&nbsp;s&acirc;u xa nhưng cũng rất đỗi&nbsp;gần gũi v&agrave; th&acirc;n quen.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>CH&Acirc;U TIẾN LỘC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;