Tố Hữu – “Từ ấy”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Năm 2020, kỷ niệm 100 năm Ng&agrave;y sinh của đồng ch&iacute; Tố Hữu (4.10.1920 - 4.10.2020), l&agrave; dịp để ch&uacute;ng ta &ocirc;n lại về cuộc đời hoạt động v&agrave; những cống hiến, đ&oacute;ng g&oacute;p của đồng ch&iacute; Tố Hữu cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng của d&acirc;n tộc n&oacute;i chung v&agrave; tr&ecirc;n lĩnh vực thi ca n&oacute;i ri&ecirc;ng.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33847/to%20huu.png" style="height:305px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Tố Hữu - một nh&agrave; thơ lớn c&oacute; c&ocirc;ng khai s&aacute;ng v&agrave; dẫn dắt nền văn học c&aacute;ch mạng Việt Nam Tố Hữu l&agrave; nh&agrave; thơ c&aacute;ch mạng lớn nhất Việt Nam trong thế kỷ XX.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những t&aacute;c phẩm của đồng ch&iacute; Tố Hữu l&agrave; những b&agrave;i ca c&aacute;ch mạng, phản &aacute;nh ch&acirc;n thực c&aacute;c giai đoạn lịch sử. Thơ Tố Hữu vừa giản dị, vừa tinh tế, s&acirc;u sắc. Nội dung thơ chứa chan l&ograve;ng y&ecirc;u nước, thương d&acirc;n v&agrave; một l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng s&aacute;ng ngời, một &acirc;m hưởng hừng hực, một kh&iacute; ph&aacute;ch hi&ecirc;n ngang của những con ngư&ograve;i Việt Nam đứng l&ecirc;n đ&aacute;nh giặc gi&agrave;nh độc lập tự do.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những năm th&aacute;ng chiến tranh &aacute;c liệt, tại c&aacute;c đ&ocirc; thị miền Nam, v&ugrave;ng bị giặc th&ugrave; tạm chiếm, thơ Tố Hữu vẫn lan tỏa kh&eacute;o l&eacute;o vượt qua v&ograve;ng kiềm tỏa v&agrave; ngụy tr&aacute; của chế độ S&agrave;i G&ograve;n &nbsp;đến với phong tr&agrave;o đấu tranh của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n tr&ecirc;n đường phố, trong giảng đường, trong ngục t&ugrave;&hellip; như tiếp lửa cho phong tr&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ca kh&uacute;c &ldquo;Tự nguyện&rdquo; - Nhạc của Trương Quốc Kh&aacute;nh - &Yacute; thơ của Tố Hữu l&agrave; th&iacute; dụ ti&ecirc;u biểu:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp; &ldquo;<em>Nếu l&agrave; chim t&ocirc;i sẽ l&agrave;m lo&agrave;i bồ c&acirc;u trắng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp; &nbsp; Nếu l&agrave; hoa t&ocirc;i sẽ l&agrave; một đ&oacute;a hướng dương</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;&nbsp; Nếu l&agrave; m&acirc;y t&ocirc;i sẽ l&agrave; một vừng m&acirc;y ấm</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;&nbsp; L&agrave; người t&ocirc;i sẽ chết cho qu&ecirc; hương&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhắc đến Tố Hữu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nhắc đến những tập thơ nổi tiếng của &ocirc;ng như:&nbsp;</span><em>&ldquo;Từ ấy&rdquo;, &ldquo;Việt Bắc&rdquo;, &ldquo;Gi&oacute; lộng&rdquo;, &ldquo;Ra trận&rdquo;, &ldquo;M&aacute;u v&agrave; hoa&rdquo;</em><span style="font-size:14px">&hellip; trong đ&oacute; tập thơ đầu tay&nbsp;</span><em>&ldquo;Từ ấy&rdquo;&nbsp;</em><span style="font-size:14px">l&agrave; tập thơ mang một sắc th&aacute;i ri&ecirc;ng, ti&ecirc;u biểu cho phong c&aacute;ch thơ của Tố Hữu, thể hiện niềm vui v&agrave; mối duy&ecirc;n đầu của người thanh ni&ecirc;n trẻ khi đến với c&aacute;ch mạng&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;<em>Thật x&uacute;c động khi trong hơn 2.823 b&agrave;i viết gửi về dự thi cuộc thi viết &ldquo;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&rdquo; (cuộc thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave;o đầu năm 2020) c&oacute; hơn 1/3 b&agrave;i viết tr&iacute;ch dẫn c&aacute;c c&acirc;u thơ trong b&agrave;i thơ &ldquo;Từ ấy&rdquo; cũng như những b&agrave;i thơ kh&aacute;c của Nh&agrave; thơ Tố Hữu. Mỗi thế hệ sẽ lại kh&aacute;m ph&aacute;, tiếp nhận được từ thơ &ocirc;ng niềm ki&ecirc;u h&atilde;nh, những gi&aacute; trị lịch sử, nh&acirc;n văn s&acirc;u xa mới mẻ nhưng cũng rất đỗi gần gũi v&agrave; th&acirc;n quen</em>&rdquo; (*).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Từ ấy trong t&ocirc;i bừng nắng hạ</em><br /> <em>Mặt trời ch&acirc;n l&yacute; ch&oacute;i qua tim<br /> Hồn t&ocirc;i l&agrave; một vườn hoa l&aacute;<br /> Rất đậm hương v&agrave; rộn tiếng chim...<br /> <br /> T&ocirc;i buộc l&ograve;ng t&ocirc;i với mọi người<br /> Để t&igrave;nh trang trải với trăm nơi<br /> Để hồn t&ocirc;i với bao hồn khổ<br /> Gần gũi nhau th&ecirc;m mạnh khối đời<br /> <br /> T&ocirc;i đ&atilde; l&agrave; con của vạn nh&agrave;<br /> L&agrave; em của vạn kiếp ph&ocirc;i pha<br /> L&agrave; anh của vạn đầu em nhỏ<br /> Kh&ocirc;ng &aacute;o cơm, c&ugrave; bất c&ugrave; bơ...</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7-1938)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Với t&aacute;m mươi hai năm tuổi đời, gần bảy mươi năm hoạt động c&aacute;ch mạng li&ecirc;n tục v&agrave; l&agrave;m thơ; bằng tầm nh&igrave;n chiến lược, bản lĩnh ch&iacute;nh trị v&agrave; kinh nghi&ecirc;m hoạt động c&aacute;ch mạng dạn d&agrave;y, đồng ch&iacute; Tố Hữu l&agrave; một nh&agrave; c&aacute;ch mạng, một nh&agrave; tư tưởng - văn h&oacute;a xuất sắc của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; đ&atilde; n&ecirc;u gương s&aacute;ng về đạo đức c&aacute;ch mạng của người chiến sĩ cộng sản trung ki&ecirc;n, một nh&agrave; văn h&oacute;a t&agrave;i năng h&ecirc;t l&ograve;ng v&igrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẫn c&ograve;n sống m&atilde;i.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N</strong></p> <p style="text-align:justify"><em>(*) Theo b&agrave;i &quot;Thơ Tố Hữu hun đ&uacute;c niềm ki&ecirc;u h&atilde;nh của người cộng sản trẻ&quot;.</em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;