Tố Hữu – “Từ ấy”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Năm 2020, kỷ niệm 100 năm Ng&agrave;y sinh của đồng ch&iacute; Tố Hữu (4.10.1920 - 4.10.2020), l&agrave; dịp để ch&uacute;ng ta &ocirc;n lại về cuộc đời hoạt động v&agrave; những cống hiến, đ&oacute;ng g&oacute;p của đồng ch&iacute; Tố Hữu cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng của d&acirc;n tộc n&oacute;i chung v&agrave; tr&ecirc;n lĩnh vực thi ca n&oacute;i ri&ecirc;ng.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33847/to%20huu.png" style="height:305px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Tố Hữu - một nh&agrave; thơ lớn c&oacute; c&ocirc;ng khai s&aacute;ng v&agrave; dẫn dắt nền văn học c&aacute;ch mạng Việt Nam Tố Hữu l&agrave; nh&agrave; thơ c&aacute;ch mạng lớn nhất Việt Nam trong thế kỷ XX.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những t&aacute;c phẩm của đồng ch&iacute; Tố Hữu l&agrave; những b&agrave;i ca c&aacute;ch mạng, phản &aacute;nh ch&acirc;n thực c&aacute;c giai đoạn lịch sử. Thơ Tố Hữu vừa giản dị, vừa tinh tế, s&acirc;u sắc. Nội dung thơ chứa chan l&ograve;ng y&ecirc;u nước, thương d&acirc;n v&agrave; một l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng s&aacute;ng ngời, một &acirc;m hưởng hừng hực, một kh&iacute; ph&aacute;ch hi&ecirc;n ngang của những con ngư&ograve;i Việt Nam đứng l&ecirc;n đ&aacute;nh giặc gi&agrave;nh độc lập tự do.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong những năm th&aacute;ng chiến tranh &aacute;c liệt, tại c&aacute;c đ&ocirc; thị miền Nam, v&ugrave;ng bị giặc th&ugrave; tạm chiếm, thơ Tố Hữu vẫn lan tỏa kh&eacute;o l&eacute;o vượt qua v&ograve;ng kiềm tỏa v&agrave; ngụy tr&aacute; của chế độ S&agrave;i G&ograve;n &nbsp;đến với phong tr&agrave;o đấu tranh của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n tr&ecirc;n đường phố, trong giảng đường, trong ngục t&ugrave;&hellip; như tiếp lửa cho phong tr&agrave;o.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ca kh&uacute;c &ldquo;Tự nguyện&rdquo; - Nhạc của Trương Quốc Kh&aacute;nh - &Yacute; thơ của Tố Hữu l&agrave; th&iacute; dụ ti&ecirc;u biểu:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;&nbsp; &ldquo;<em>Nếu l&agrave; chim t&ocirc;i sẽ l&agrave;m lo&agrave;i bồ c&acirc;u trắng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp; &nbsp; Nếu l&agrave; hoa t&ocirc;i sẽ l&agrave; một đ&oacute;a hướng dương</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;&nbsp; Nếu l&agrave; m&acirc;y t&ocirc;i sẽ l&agrave; một vừng m&acirc;y ấm</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;&nbsp; L&agrave; người t&ocirc;i sẽ chết cho qu&ecirc; hương&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhắc đến Tố Hữu ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nhắc đến những tập thơ nổi tiếng của &ocirc;ng như:&nbsp;</span><em>&ldquo;Từ ấy&rdquo;, &ldquo;Việt Bắc&rdquo;, &ldquo;Gi&oacute; lộng&rdquo;, &ldquo;Ra trận&rdquo;, &ldquo;M&aacute;u v&agrave; hoa&rdquo;</em><span style="font-size:14px">&hellip; trong đ&oacute; tập thơ đầu tay&nbsp;</span><em>&ldquo;Từ ấy&rdquo;&nbsp;</em><span style="font-size:14px">l&agrave; tập thơ mang một sắc th&aacute;i ri&ecirc;ng, ti&ecirc;u biểu cho phong c&aacute;ch thơ của Tố Hữu, thể hiện niềm vui v&agrave; mối duy&ecirc;n đầu của người thanh ni&ecirc;n trẻ khi đến với c&aacute;ch mạng&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;<em>Thật x&uacute;c động khi trong hơn 2.823 b&agrave;i viết gửi về dự thi cuộc thi viết &ldquo;Ng&agrave;y t&ocirc;i v&agrave;o Đảng&rdquo; (cuộc thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave;o đầu năm 2020) c&oacute; hơn 1/3 b&agrave;i viết tr&iacute;ch dẫn c&aacute;c c&acirc;u thơ trong b&agrave;i thơ &ldquo;Từ ấy&rdquo; cũng như những b&agrave;i thơ kh&aacute;c của Nh&agrave; thơ Tố Hữu. Mỗi thế hệ sẽ lại kh&aacute;m ph&aacute;, tiếp nhận được từ thơ &ocirc;ng niềm ki&ecirc;u h&atilde;nh, những gi&aacute; trị lịch sử, nh&acirc;n văn s&acirc;u xa mới mẻ nhưng cũng rất đỗi gần gũi v&agrave; th&acirc;n quen</em>&rdquo; (*).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Từ ấy trong t&ocirc;i bừng nắng hạ</em><br /> <em>Mặt trời ch&acirc;n l&yacute; ch&oacute;i qua tim<br /> Hồn t&ocirc;i l&agrave; một vườn hoa l&aacute;<br /> Rất đậm hương v&agrave; rộn tiếng chim...<br /> <br /> T&ocirc;i buộc l&ograve;ng t&ocirc;i với mọi người<br /> Để t&igrave;nh trang trải với trăm nơi<br /> Để hồn t&ocirc;i với bao hồn khổ<br /> Gần gũi nhau th&ecirc;m mạnh khối đời<br /> <br /> T&ocirc;i đ&atilde; l&agrave; con của vạn nh&agrave;<br /> L&agrave; em của vạn kiếp ph&ocirc;i pha<br /> L&agrave; anh của vạn đầu em nhỏ<br /> Kh&ocirc;ng &aacute;o cơm, c&ugrave; bất c&ugrave; bơ...</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (7-1938)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Với t&aacute;m mươi hai năm tuổi đời, gần bảy mươi năm hoạt động c&aacute;ch mạng li&ecirc;n tục v&agrave; l&agrave;m thơ; bằng tầm nh&igrave;n chiến lược, bản lĩnh ch&iacute;nh trị v&agrave; kinh nghi&ecirc;m hoạt động c&aacute;ch mạng dạn d&agrave;y, đồng ch&iacute; Tố Hữu l&agrave; một nh&agrave; c&aacute;ch mạng, một nh&agrave; tư tưởng - văn h&oacute;a xuất sắc của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; đ&atilde; n&ecirc;u gương s&aacute;ng về đạo đức c&aacute;ch mạng của người chiến sĩ cộng sản trung ki&ecirc;n, một nh&agrave; văn h&oacute;a t&agrave;i năng h&ecirc;t l&ograve;ng v&igrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẫn c&ograve;n sống m&atilde;i.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N</strong></p> <p style="text-align:justify"><em>(*) Theo b&agrave;i &quot;Thơ Tố Hữu hun đ&uacute;c niềm ki&ecirc;u h&atilde;nh của người cộng sản trẻ&quot;.</em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;