Sôi nổi "Hội trại Tiếng Anh toàn quốc " năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đến từ 63 tỉnh, th&agrave;nh kh&aacute;c nhau, 138 đại biểu được chia th&agrave;nh 10 đội đại diện cho 10 nước Asean c&ugrave;ng nhau tham gia &ldquo;Hội trại Tiếng Anh to&agrave;n quốc năm 2020&rdquo; từ ng&agrave;y 02 đến ng&agrave;y 04/10/2020 với chủ đề &ldquo;Giai điệu Tiếng Anh&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m khai mạc &quot;Hội trại Tiếng Anh to&agrave;n quốc&quot; năm 2020</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu đ&atilde; tham gia v&agrave;o nhiều hoạt động thiết thực như phần thi Trang tr&iacute; trại với chủ đề <em>&ldquo;ASEAN thống nhất trong đa dạng&rdquo;</em>; Hội thảo n&acirc;ng cao năng lực Tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam; Thuyết tr&igrave;nh về c&aacute;c dự &aacute;n x&atilde; hội, dự &aacute;n n&acirc;ng cao năng lực Tiếng Anh; chương tr&igrave;nh &ldquo;Cuộc đua kỳ th&uacute;&rdquo; v&agrave; Nhạc hội &ldquo;Giai điệu Tiếng Anh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht21.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phần thi Trang tr&iacute; trại với chủ đề&nbsp;</span>&ldquo;ASEAN thống nhất trong đa dạng&rdquo;</span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thảo n&acirc;ng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Cuộc đua kỳ th&uacute;&rdquo;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu tham gia &ldquo;Hội trại Tiếng Anh to&agrave;n quốc năm 2020&rdquo; đều l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; khả năng sử dụng th&agrave;nh thạo Tiếng Anh, tham gia c&aacute;c CLB tiếng anh tại địa phương, đơn vị, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n - Hội, c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội v&agrave; c&oacute; kinh nghiệm tham gia, tổ chức c&aacute;c hoạt động n&acirc;ng cao năng lực tiếng anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh tổng kết Hội trại v&agrave; nhạc hội &ldquo;Giai điệu Tiếng Anh&rdquo;</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33863/ht1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu Chu Thị Hải Yến - tỉnh Nghệ An cho biết, tham gia hội trại năm nay, thắng hay thua kh&ocirc;ng phải yếu tố quyết định, quan trọng l&agrave; bạn học hỏi được g&igrave; qua chương tr&igrave;nh v&agrave; nhận ra bản th&acirc;n c&ograve;n điểm n&agrave;o thiếu s&oacute;t để sửa đổi. Với bản th&acirc;n, Yến t&iacute;ch lũy được kinh nghiệm trong việc l&agrave;m sao để nu&ocirc;i dưỡng đam m&ecirc; việc học ngoại ngữ, đặc biệt l&agrave; học được c&aacute;ch quan t&acirc;m bạn b&egrave; mặc d&ugrave; trước giờ chưa hề quen biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Hội trại Tiếng Anh to&agrave;n quốc năm 2020&rdquo; do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm cụ thể h&oacute;a chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 v&agrave; triển khai đề &aacute;n n&acirc;ng cao năng lực Tiếng Anh cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội trại l&agrave; dịp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n to&agrave;n quốc giao lưu, gắn kết, chia sẻ c&aacute;c kinh nghiệm, m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả trong việc học tiếng Anh, từ đ&oacute; x&acirc;y dựng c&aacute;c dự &aacute;n x&atilde; hội c&oacute; sử dụng ngoại ngữ v&agrave; hỗ trợ n&acirc;ng cao năng lực tiếng Anh, khả năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu ni&ecirc;n Việt Nam trong bối cảnh to&agrave;n cầu h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng s&acirc;u rộng.</span></span></p> <p style="margin-left:360pt; text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRẦN Đ&Agrave;O&nbsp;&nbsp;</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;