Tổng kết và trao giải Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><strong>S&aacute;ng 18/10, tại Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n TPHCM, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh tổng kết v&agrave; trao giải H&ocirc;̣i thi &ldquo;Học sinh, sinh vi&ecirc;n giỏi ngh&ecirc;̀&rdquo; lần 12 - Năm 2020.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33883/hssv.jpg" style="height:314px; width:600px" /></strong></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p>Với 19 ng&agrave;nh, nghề dự thi, qua gần 1 th&aacute;ng tranh t&agrave;i (từ 19/9 &ndash; 18/10/2020), hơn 400 th&iacute; sinh đến từ 26 trường trung cấp, cao đẳng c&oacute; đ&agrave;o tạo bậc trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; những trải nghiệm thực tế với ng&agrave;nh, nghề m&igrave;nh đang lựa chọn v&agrave; gặt h&aacute;i cho m&igrave;nh được những kỹ năng cần thiết cho qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc v&agrave; t&igrave;m kiếm cơ hội việc l&agrave;m trong tương lai khi tham gia tham gia Hội thi.</p> <p>Hội thi năm nay đ&atilde; được Ban tổ chức Hội thi, th&iacute; sinh v&agrave; c&aacute;c trường quan t&acirc;m đầu tư kĩ lưỡng từ rất sớm với 2 phần thi: Phần thi l&yacute; thuyết, trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi trắc nghiệm tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh về kiến thức x&atilde; hội v&agrave; kiến thức chuy&ecirc;n ng&agrave;nh của nghề dự thi. Phần thi thực h&agrave;nh: c&aacute;c th&iacute; sinh thực h&agrave;nh thiết kế, chế tạo ra sản phẩm theo y&ecirc;u cầu của đề thi, được thiết kế ph&ugrave; hợp với 19 nghề. Các bạn thí sinh được ti&ecirc;́p xúc với những dụng cụ, thi&ecirc;́t bị, h&ecirc;̣ th&ocirc;́ng máy móc thực hành hi&ecirc;̣n đại, chuy&ecirc;n nghi&ecirc;̣p; qua đó, góp ph&acirc;̀n h&ocirc;̃ trợ ph&aacute;t triển những tố chất, kiến thức, kĩ năng của một người thợ l&agrave;nh nghề trong tương lai.</p> <p>Ban tổ chức Hội thi đ&atilde; kết nối với Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TPHCM, Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố để hai đơn vị n&agrave;y tăng cường kết nối c&aacute;c doanh nghiệp gắn với từng ng&agrave;nh nghề của hội thi để trao học bổng, tiếp nhận v&agrave; bảo trợ việc l&agrave;m cho c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; kết quả tốt trong hội thi. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần cung ứng một đội ngũ nh&acirc;n lực l&agrave;nh nghề, c&oacute; chất lượng phục vụ cho sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; Th&agrave;nh phố, đ&aacute;p ứng nhu cầu nguồn nh&acirc;n lực trong thời đại kết nối to&agrave;n cầu n&oacute;i chung v&agrave; tham gia v&agrave;o cộng đồng kinh tế ASEAN n&oacute;i ri&ecirc;ng một c&aacute;ch chủ động, s&aacute;ng tạo.</p> <p>Tại chương tr&igrave;nh Tổng kết v&agrave; trao giải, ban tổ chức đ&atilde; trao 93 giải, trong đ&oacute; c&oacute; 23 giải nhất cho c&aacute;c th&iacute; sinh xuất sắc.</p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p>Mỹ L&acirc;m (Website Th&agrave;nh ủy)</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;