Phát động Chương trình “Vì Việt Nam xanh, sạch và an toàn cho trẻ em” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 19/10, tại Trường THCS Chi Lăng (Quận 4), Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp với Quỹ Nhi đồng Li&ecirc;n Hiệp Quốc (UNICEF) Việt Nam, Văn ph&ograve;ng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Lễ ph&aacute;t động Chương tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; Việt Nam xanh, sạch v&agrave; an to&agrave;n cho trẻ em&rdquo; năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33890/btn%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố&nbsp;ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; Việt Nam xanh, sạch v&agrave; an to&agrave;n cho trẻ em&rdquo; năm 2020</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; Việt Nam xanh, sạch v&agrave; an to&agrave;n cho trẻ em&rdquo; năm 2020 l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 v&agrave; Ng&agrave;y Trẻ em Thế giới 20/11. Đ&acirc;y l&agrave; cũng hoạt động cụ thể h&oacute;a Đề &aacute;n &ldquo;S&aacute;ng kiến Th&agrave;nh phố th&acirc;n thiện với trẻ em&rdquo; năm 2020.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 19/10 đến ng&agrave;y 20/11/2020 tại 24 quận, huyện Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Trong đ&oacute;, cấp Th&agrave;nh sẽ tổ chức trọng t&acirc;m 02 hoạt động Hoạt động Ng&agrave;y Trẻ em thế giới v&agrave; tổng kết chương tr&igrave;nh &ldquo;V&igrave; Việt Nam xanh, sạch v&agrave; an to&agrave;n cho trẻ em&rdquo; năm 2020 v&agrave;o ng&agrave;y 15/11/2020 tại Hội trường Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố v&agrave; Hoạt động tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; giảm thiểu r&aacute;c thải tại Cần Giờ v&agrave;o ng&agrave;y 01/11/2020.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33890/btn%202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội đồng Th&agrave;nh phố&nbsp;trao tặng cho Li&ecirc;n đội Trường THCS Chi Lăng bộ sản phẩm h&igrave;nh ảnh tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường.</span></span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Dự Lễ ph&aacute;t động c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố;&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường Th&agrave;nh phố;<em>&nbsp;</em>v&agrave; &Ocirc;ng Trần C&ocirc;ng B&igrave;nh - Chuy&ecirc;n gia quyền trẻ em của UNICEF tại Việt Nam.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33890/btn%203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng Trần C&ocirc;ng B&igrave;nh - Chuy&ecirc;n gia quyền trẻ em của UNICEF tại Việt Nam trao tặng c&acirc;y xanh cho c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh.</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong dịp n&agrave;y, 1.500&nbsp;đội vi&ecirc;n, học sinh Li&ecirc;n đội Trường THCS Chi Lăng đ&atilde; được xem vở kịch&nbsp;tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường do c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;nTrường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn -&nbsp;Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh biểu diễn; đồng thời được tham gia s&acirc;n chơi tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường, hướng dẫn ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, rửa tay đ&uacute;ng c&aacute;ch để ph&ograve;ng chống dịch bệnh, vẽ khẩu hiệu tuy&ecirc;n truyền về chủ đề m&ocirc;i trường tr&ecirc;n t&uacute;i canvas...</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;