Tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố năm học 2020 - 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 23/10, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm học 2020-2021 cho 130 c&aacute;n bộ Hội chủ chốt đến từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33893/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c&nbsp;c&aacute;n bộ Hội chủ chốt tham gia lớp tập huấn c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm học 2020 - 2021</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ tại lễ khai mạc, đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - UVBTV, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố mong muốn c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Hội chủ chốt sẽ chia sẻ nhiều hơn những kiến thức, kĩ năng m&agrave; m&igrave;nh được tập huấn đến c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Hội, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tại đơn vị, đặc biệt l&agrave; về nội dung &quot;Khởi nghiệp - Khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo&quot;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33893/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh trao quyết định c&ocirc;ng nhận ban C&aacute;n sự lớp tập huấn c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm học 2020 -2021. </em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, nhằm hỗ trợ n&acirc;ng cao kỹ năng, tạo nhiều s&acirc;n chơi về khởi nghiệp cho sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố trong thời gian tới, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp với Trung t&acirc;m hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp Th&agrave;nh phố k&yacute; kết chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động trong giai đoạn 2020 - 2023.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33893/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - UVBTV, Trưởng ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Diệu Hằng&nbsp;- Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n khởi nghiệp Th&agrave;nh phố (BSSC) thực hiện nghi thức k&yacute; kết.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ c&aacute;n bộ Hội hướng tới thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm học 2020 - 2021, tạo cơ hội cho c&aacute;n bộ Hội chủ chốt c&aacute;c trường Đại học Học viện - Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; tổ chức hoạt động phong tr&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TR&Uacute;C</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;