43 gương tiêu biểu đạt giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối 28/10, Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng &ldquo;Nguyễn Văn Trỗi&rdquo; lần 12 - năm 2020 đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n <em>(Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</em></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội đồng b&igrave;nh chọn đ&atilde; thống nhất x&eacute;t chọn v&agrave; trao giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi cho <strong>43 gương</strong> thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch ti&ecirc;u biểu trong lao động, sản xuất v&agrave; kinh doanh.&nbsp;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải thưởng năm nay đ&atilde; tập hợp <strong>60 hồ sơ</strong> của <strong>22 cơ sở Đo&agrave;n</strong> c&ugrave;ng tham gia, tất cả c&aacute;c gương tham gia x&eacute;t chọn mỗi người đều c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật với những s&aacute;ng kiến, l&ograve;ng y&ecirc;u nghề của bản th&acirc;n, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự ph&aacute;t triển chung của đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33905/nvt2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">43 gương ti&ecirc;u biểu đạt giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2020</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua 12 năm tổ chức, đến nay đ&atilde; c&oacute; <strong>334</strong> gương thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ti&ecirc;u biểu được vinh danh. Đ&acirc;y l&agrave; những tấm gương ti&ecirc;u biểu của sự cần c&ugrave; lao động, c&oacute; s&aacute;ng kiến cải tiến, nhằm n&acirc;ng cao chất lượng lao động, l&agrave;m lợi cho đơn vị v&agrave; x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điều đặc biệt, kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở danh hiệu được tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c gương đạt giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi cũng đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng nỗ lực, ph&aacute;t huy những th&agrave;nh quả đ&atilde; đạt được để tiếp tục gặt h&aacute;i những th&agrave;nh quả trong lao động v&agrave; cuộc sống, nhiều gương điển h&igrave;nh đạt giải thưởng C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nhiều gương điển h&igrave;nh l&agrave; Người thợ trẻ giỏi to&agrave;n quốc, nhiều s&aacute;ng kiến, hiến kế tiếp tục ph&aacute;t huy gi&aacute; trị để l&agrave;m lợi cho cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Y&Ecirc;N LAM</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;