Khai mạc Hội thi tay nghề thanh niên công nhân

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng 31/10, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức khai mạc Hội thi tay nghề thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n - Nghề Hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch nhằm kh&iacute;ch lệ tinh thần s&aacute;ng tạo, ham học hỏi, tạo s&acirc;n chơi nghề nghiệp, ph&aacute;t hiện v&agrave; tuy&ecirc;n dương những gương thanh ni&ecirc;n giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n, vững tay nghề.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33915/h%C3%ACnh%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ph&aacute;t biểu khai mạc. Ảnh: Trần Đ&agrave;o.</em></p> <p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33915/h%C3%ACnh%202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh v&agrave; cổ động vi&ecirc;n trong buổi lễ khai mạc. Ảnh: Trần Đ&agrave;o.</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi năm nay sẽ được tổ chức theo 3 v&ograve;ng, 10 th&iacute; sinh xuất sắc nhất v&ograve;ng sơ loại sẽ được v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết được tổ chức thi ng&agrave;y 15/11/2020 với nội dung h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn v&agrave; t&igrave;m hiểu di t&iacute;ch lịch sử Khu Căn cứ c&aacute;ch mạng N&uacute;i Dinh (tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u). Sau v&ograve;ng b&aacute;n kết, 5 th&iacute; sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia v&ograve;ng chung kết được tổ chức ng&agrave;y 22/11/2020.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc, đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi chia sẻ mục đ&iacute;ch của Hội thi kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi c&aacute;c th&iacute; sinh thi tay nghề với nhau m&agrave; c&ograve;n l&agrave; s&acirc;n chơi để c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; thể học hỏi, kết nối bạn b&egrave; với nhau, l&agrave; cơ hội để bản th&acirc;n trau dồi kinh nghiệm v&agrave; kiến thức. Đồng thời, đ&acirc;y l&agrave; s&acirc;n chơi đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; tưởng cho th&agrave;nh phố v&agrave; ph&aacute;t triển cho ng&agrave;nh du lịch. &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n Hội thi tay nghề thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n được tổ chức v&agrave; Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ tiếp tục duy tr&igrave; cuộc thi h&agrave;ng năm để tạo s&acirc;n chơi &yacute; nghĩa cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, hội vi&ecirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch ng&agrave;nh du lịch&rdquo;, đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI nhiệm k&igrave; 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng&nbsp;v&agrave; kỉ niệm 38 năm ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2020).</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>TRẦN Đ&Agrave;O</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size:16px">Một số h&igrave;nh ảnh kh&aacute;c của v&ograve;ng loại:</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33915/h%C3%ACnh%203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh trao hoa cho đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu &Acirc;n v&agrave; đồng ch&iacute; Huỳnh C&ocirc;ng Hiếu - đại diện ban gi&aacute;m khảo, cố vấn chuy&ecirc;n m&ocirc;n Hội thi. Ảnh: Trần Đ&agrave;o.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="Hình 4: Các ban giám khảo, cố vấn chuyên môn Hội thi tay nghề thanh niên công nhân nghề hướng dẫn viên du lịch năm 2020 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trần Đào." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33915/h%C3%ACnh%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c ban gi&aacute;m khảo, cố vấn chuy&ecirc;n m&ocirc;n Hội thi tay nghề thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n nghề hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch năm 2020 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trần Đ&agrave;o.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="Hình 5: Thí sinh làm bài vòng sơ loại trong 120 phút. Ảnh: Trần Đào." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33915/h%C3%ACnh%205.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Th&iacute; sinh l&agrave;m b&agrave;i v&ograve;ng sơ loại trong 120 ph&uacute;t. Ảnh: Trần Đ&agrave;o.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="Hình 6: Cũng trong sáng 31/10, vòng loại của Hội thi diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên. Ảnh: Trần Đào." src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/10/33915/h%C3%ACnh%206.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>&nbsp;V&ograve;ng loại của Hội thi diễn ra tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. Ảnh: Trần Đ&agrave;o.</em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;