Chung kết Hội thi quản trò “Tôi và đồng đội” năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng&nbsp;01/11/2020, Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam Th&agrave;nh phố phối hợp c&ugrave;ng&nbsp;Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Ban Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;tổ chức V&ograve;ng chung kết Hội thi quản tr&ograve; &ldquo;T&ocirc;i v&agrave; đồng đội&rdquo; lần thứ 6 năm 2020.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng chung kết, 06 th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua 02 phần thi c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đồng đội với việc thể hiện t&agrave;i năng trong quản tr&ograve;, tổ chức c&aacute;c tr&ograve; chơi theo nhiều h&igrave;nh thức kh&aacute;c nhau như: thi quản tr&ograve; s&acirc;n khấu với sự tham gia của 200 người, thi quản tr&ograve; đồng đội với 03 nh&oacute;m tr&ograve; chơi tập thể, tr&ograve; chơi vận động v&agrave; tr&ograve; chơi lửa trại.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33916/%E1%BA%A2nh%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c bạn hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng h&agrave;o hứng tham gia c&ugrave;ng c&aacute;c bạn th&iacute; sinh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện&nbsp;Ban Gi&aacute;m khảo, thầy&nbsp;Huỳnh Văn To&agrave;n -&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương, Tổng trưởng Tổng Đo&agrave;n Sao Bắc Đẩu, Trưởng Khoa Kỹ năng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng&nbsp;đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao về sự nỗ&nbsp;lực v&agrave; sự chuẩn bị của c&aacute;c th&iacute; sinh, c&aacute;c phần thi đ&atilde; được c&aacute;c bạn thể hiện tốt v&agrave; quan trọng nhất l&agrave; tinh thần đồng đội, gắn kết giữa c&aacute;c bạn trọng phần thi tập thể.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33916/%E1%BA%A2nh%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thầy&nbsp;Huỳnh Văn To&agrave;n&nbsp;nhận x&eacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; phần thi của c&aacute;c th&iacute; sinh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau những m&agrave;n tranh t&agrave;i v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn, với bản lĩnh &quot;th&eacute;p&quot; v&agrave; phong độ ổn định được chứng tỏ qua từng phần thi, danh hiệu qu&aacute;n qu&acirc;n Hội thi quản tr&ograve; &ldquo;T&ocirc;i v&agrave; đồng đội&rdquo; lần 6 -&nbsp;năm 2020 đ&atilde; thuộc về th&iacute; sinh Lục Thị Ngọc Nữ -&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Ngo&agrave;i ra, Ngọc Nữ cũng đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh th&ecirc;m 02 giải thưởng phụ &ldquo;Th&iacute; sinh được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất&rdquo; v&agrave; &ldquo;Th&iacute; sinh s&aacute;ng tạo nhất&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải nh&igrave; v&agrave; giải ba lần lượt được trao cho th&iacute; sinh Đỗ Th&agrave;nh Danh - Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh v&agrave; th&iacute; sinh Quan Kỳ Duy&ecirc;n -&nbsp; Ủy ban </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việt Nam Quận 6.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33916/%E1%BA%A2nh%204%20-%20gi%E1%BA%A3i%20nh%C3%AC.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Mai Xu&acirc;n Thanh - UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo Nh&agrave; Văn H&oacute;a Thanh ni&ecirc;n - Đồng Trưởng ban Tổ chức Hội thi trao giải nh&igrave; cho th&iacute; sinh Đỗ Th&agrave;nh Danh.</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33916/%E1%BA%A2nh%203%20-%20gi%E1%BA%A3i%20nh%E1%BA%A5t%20ba.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh - UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Đức Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; Chủ tịch&nbsp;Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố trao giải nhất v&agrave; giải ba cho hai th&iacute; sinh Lục Thị Ngọc Nữ v&agrave; Quan Kỳ Duy&ecirc;n.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Ban Tổ chức&nbsp;đ&atilde; trao giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c th&iacute; sinh: Trương Tuấn Lộc -&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việt Nam Quận 1, Ng&ocirc; Huỳnh Đức -&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việt Nam huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh v&agrave; Mai L&ecirc; Tr&uacute;c Phương -&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việt Nam Quận B&igrave;nh T&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33916/%E1%BA%A2nh%205-%20gi%E1%BA%A3i%20khuy%E1%BA%BFn%20kh%C3%ADch.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Hữu Hồng Hải - Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, UV.BTK - Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh Vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố trao giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c th&iacute; sinh.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh cũng đ&atilde; diễn ra phần thi trực tuyến &ldquo;Tự h&agrave;o Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; nhằm ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2023 thu h&uacute;t hơn 500 hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tham gia qua chương tr&igrave;nh trực tuyến.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TR&Uacute;C</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;