Khai giảng Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội khối Trung học cơ sở năm học 2020 – 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>Vừa qua, tại&nbsp;Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; tổ chức Lễ Khai giảng Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở năm học 2020 -&nbsp;2021.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Lớp tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 diễn ra từ chiều 30/10 đến ng&agrave;y 01/11 tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt d&atilde; ngoại thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố <em>(huyện Cần Giờ</em>) với hơn 300&nbsp;học vi&ecirc;n l&agrave; Li&ecirc;n đội trưởng, Li&ecirc;n đội ph&oacute; của c&aacute;c Li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33920/%E1%BA%A2nh%2001.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đại biểu v&agrave; đại diện học vi&ecirc;n d&acirc;ng hương&nbsp;Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; dịp để Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố triển khai c&aacute;c nội dung trọng t&acirc;mtrong Chương tr&igrave;nh C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2020 -&nbsp;2021 với chủ đề <em>&ldquo;Thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tự h&agrave;o truyền thống, tiến bước l&ecirc;n Đo&agrave;n&rdquo;,</em> &nbsp;đồng thời bổ sung kiến thức, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, tạo m&ocirc;i trường giao lưu, kết bạn, chia sẻ lẫn nhau giữa c&aacute;c Li&ecirc;n đội trưởng, Li&ecirc;n đội ph&oacute; của c&aacute;c Li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố .</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tham dự&nbsp;lễ khai giảng c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố;&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Nhung - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c - Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33920/%E1%BA%A2nh%2002.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33920/%E1%BA%A2nh%2003.2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đại diện học vi&ecirc;n d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Thị Kim Li&ecirc;n -&nbsp;Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; đọc quyết định tổ chức lớp, giới thiệu Ban Tổ chức lớp v&agrave; c&ocirc;ng bố gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33920/%E1%BA%A2nh%2004.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Thị Kim Li&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng đ&atilde; đọc quyết định tổ chức lớp</em></span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Trong dịp n&agrave;y, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; th&ocirc;ng qua quyết định th&agrave;nh lập Li&ecirc;n đội tạm thời tại Lớp tập huấn Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội to&agrave;n th&agrave;nh khối Trung học cơ sở năm học 2020 -&nbsp;2021.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33920/%E1%BA%A2nh%2005.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c - Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng trao quyết định tổ chức lớp cho Gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33920/%E1%BA%A2nh%2006.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố trao cấp hiệu cho Li&ecirc;n đội trưởng Li&ecirc;n đội tạm thời của Lớp tập huấn</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33920/%E1%BA%A2nh%2007.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; </em><em>Nguyễn Ngọc Nhung - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n,&nbsp;Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố</em><em> trao cấp hiệu cho th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&aacute;c Chi đội trực thuộc Li&ecirc;n đội tạm thời của Lớp tập huấn</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33920/%E1%BA%A2nh%2008.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Đồng ch&iacute; </em><em>Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố</em><em> trao cờ cho Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội tạm thời của Lớp tập huấn</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33920/%E1%BA%A2nh%2009.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội tạm thời của Lớp tập huấn ra mắt</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">HỮU AN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;