Thiếu nhi Thành phố thảo luận về việc "Sử dụng mạng xã hội hiệu quả và văn minh"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong khu&ocirc;n khổ Lớp Tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở năm học 2020 -&nbsp;2021, tại Hội trường Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại Thanh Thiếu nhi Th&agrave;nh phố (huyện Cần Giờ), Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức&nbsp;Chương tr&igrave;nh &ldquo;Điều em muốn n&oacute;i&rdquo; kỳ 5 với chủ đề &ldquo;Sử dụng mạng x&atilde; hội hiệu quả v&agrave; văn minh như thế n&agrave;o?&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">Tham d<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Nhung - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c nội dung&nbsp;thuyết tr&igrave;nh v&agrave;&nbsp;phản biện, c&aacute;c em học vi&ecirc;n Lớp Tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở năm học 2020 -&nbsp;2021 đ&atilde; đưa ra những &yacute; kiến xoay quanh c&aacute;c vấn đề về mặt t&iacute;ch cực v&agrave; mặt hạn chế&nbsp;của mạng x&atilde; hội, đồng thời b&agrave;y tỏ quan điểm về c&aacute;ch ph&aacute;t huy những mặt t&iacute;ch cực, khắc phục những mặt hạn chế&nbsp;trong việc sử dụng mạng x&atilde; hội hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo c&aacute;c học vi&ecirc;n, mạng x&atilde; hội c&oacute; những mặt tốt như gi&uacute;p c&aacute;c em tiếp cận&nbsp;những kiến thức mới từ nhiều nguồn kh&aacute;c nhau; kết nối v&agrave; giao lưu cộng đồng, bạn b&egrave;, quốc tế;&nbsp;cập nhật th&ocirc;ng tin nhanh đến tất cả mọi người; l&agrave; phương tiện&nbsp;giải tr&iacute; gi&uacute;p c&aacute;c em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập căng thằng&nbsp;...</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tr&ecirc;n quan điểm của m&igrave;nh, c&aacute;c em cho rằng, để ph&aacute;t huy mặt tốt của mạng x&atilde; hội, người d&ugrave;ng mạng x&atilde; hội cần c&oacute; kiến thức, biết tu&acirc;n thủ những quy tắc cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33925/201A9042.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em học vi&ecirc;n Lớp tập huấn n&oacute;i về mặt tốt của mạng x&atilde; hội</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Về mặt hạn chế, c&aacute;c học vi&ecirc;n cho rằng mạng x&atilde; hội c&oacute; nhiều th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thống.&nbsp;Đồng thời, tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội tồn tại những vấn đề về t&acirc;m l&yacute; đ&aacute;m đ&ocirc;ng, cũng như&nbsp;việc sử dụng mạng x&atilde; hội dễ g&acirc;y&nbsp;&quot;nghiện&quot;, l&agrave;m ảnh hưởng đến kết quả&nbsp;học tập v&agrave; dẫn đến nhiều&nbsp;hệ lụy về sức khỏe, tinh thần.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em khẳng định rằng, để giảm thiểu&nbsp;những mặt hạn chế của mạng x&atilde; hội, người d&ugrave;ng cần c&oacute; &yacute; thức c&aacute; nh&acirc;n khi tham gia mạng x&atilde; hội, đồng thời n&ecirc;n tham gia th&ecirc;m nhiều&nbsp;hoạt động kh&aacute;c b&ecirc;n ngo&agrave;i; kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng mạng x&atilde; hội b&agrave;y tỏ hết t&acirc;m tư, cảm x&uacute;c của m&igrave;nh, đồng thời phải lu&ocirc;n duy tr&igrave; tư tưởng: &ldquo;Phải l&agrave; một&nbsp;người tốt trong cuộc sống thật của m&igrave;nh, kh&ocirc;ng phải tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33925/201A9055.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c em thiếu nhi n&ecirc;u l&ecirc;n mặt hạn chế của mạng x&atilde; hội</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ việc x&aacute;c định những mặt t&iacute;ch cực&nbsp;v&agrave; hạn chế&nbsp;của mạng x&atilde; hội cũng như thực trạng của lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ số trong thời điểm hiện nay, c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&atilde;&nbsp;đề xuất những giải ph&aacute;p cụ thể nhằm x&acirc;y dựng cuộc sống an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh cho trẻ em trong giai đoạn hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN &ndash; THANH HIỆP</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;