Thiếu nhi Thành phố thảo luận về việc "Sử dụng mạng xã hội hiệu quả và văn minh"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trong khu&ocirc;n khổ Lớp Tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở năm học 2020 -&nbsp;2021, tại Hội trường Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại Thanh Thiếu nhi Th&agrave;nh phố (huyện Cần Giờ), Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức&nbsp;Chương tr&igrave;nh &ldquo;Điều em muốn n&oacute;i&rdquo; kỳ 5 với chủ đề &ldquo;Sử dụng mạng x&atilde; hội hiệu quả v&agrave; văn minh như thế n&agrave;o?&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">Tham d<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Nhung - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c nội dung&nbsp;thuyết tr&igrave;nh v&agrave;&nbsp;phản biện, c&aacute;c em học vi&ecirc;n Lớp Tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội khối Trung học cơ sở năm học 2020 -&nbsp;2021 đ&atilde; đưa ra những &yacute; kiến xoay quanh c&aacute;c vấn đề về mặt t&iacute;ch cực v&agrave; mặt hạn chế&nbsp;của mạng x&atilde; hội, đồng thời b&agrave;y tỏ quan điểm về c&aacute;ch ph&aacute;t huy những mặt t&iacute;ch cực, khắc phục những mặt hạn chế&nbsp;trong việc sử dụng mạng x&atilde; hội hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo c&aacute;c học vi&ecirc;n, mạng x&atilde; hội c&oacute; những mặt tốt như gi&uacute;p c&aacute;c em tiếp cận&nbsp;những kiến thức mới từ nhiều nguồn kh&aacute;c nhau; kết nối v&agrave; giao lưu cộng đồng, bạn b&egrave;, quốc tế;&nbsp;cập nhật th&ocirc;ng tin nhanh đến tất cả mọi người; l&agrave; phương tiện&nbsp;giải tr&iacute; gi&uacute;p c&aacute;c em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập căng thằng&nbsp;...</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tr&ecirc;n quan điểm của m&igrave;nh, c&aacute;c em cho rằng, để ph&aacute;t huy mặt tốt của mạng x&atilde; hội, người d&ugrave;ng mạng x&atilde; hội cần c&oacute; kiến thức, biết tu&acirc;n thủ những quy tắc cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33925/201A9042.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c em học vi&ecirc;n Lớp tập huấn n&oacute;i về mặt tốt của mạng x&atilde; hội</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Về mặt hạn chế, c&aacute;c học vi&ecirc;n cho rằng mạng x&atilde; hội c&oacute; nhiều th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng ch&iacute;nh thống.&nbsp;Đồng thời, tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội tồn tại những vấn đề về t&acirc;m l&yacute; đ&aacute;m đ&ocirc;ng, cũng như&nbsp;việc sử dụng mạng x&atilde; hội dễ g&acirc;y&nbsp;&quot;nghiện&quot;, l&agrave;m ảnh hưởng đến kết quả&nbsp;học tập v&agrave; dẫn đến nhiều&nbsp;hệ lụy về sức khỏe, tinh thần.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em khẳng định rằng, để giảm thiểu&nbsp;những mặt hạn chế của mạng x&atilde; hội, người d&ugrave;ng cần c&oacute; &yacute; thức c&aacute; nh&acirc;n khi tham gia mạng x&atilde; hội, đồng thời n&ecirc;n tham gia th&ecirc;m nhiều&nbsp;hoạt động kh&aacute;c b&ecirc;n ngo&agrave;i; kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng mạng x&atilde; hội b&agrave;y tỏ hết t&acirc;m tư, cảm x&uacute;c của m&igrave;nh, đồng thời phải lu&ocirc;n duy tr&igrave; tư tưởng: &ldquo;Phải l&agrave; một&nbsp;người tốt trong cuộc sống thật của m&igrave;nh, kh&ocirc;ng phải tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33925/201A9055.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c em thiếu nhi n&ecirc;u l&ecirc;n mặt hạn chế của mạng x&atilde; hội</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ việc x&aacute;c định những mặt t&iacute;ch cực&nbsp;v&agrave; hạn chế&nbsp;của mạng x&atilde; hội cũng như thực trạng của lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ số trong thời điểm hiện nay, c&aacute;c học vi&ecirc;n đ&atilde;&nbsp;đề xuất những giải ph&aacute;p cụ thể nhằm x&acirc;y dựng cuộc sống an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh cho trẻ em trong giai đoạn hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN &ndash; THANH HIỆP</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;