Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đến thăm nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o chiều ng&agrave;y 20/11, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; đến thăm v&agrave; gửi lời ch&uacute;c mừng nh&acirc;n Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11 đến thầy Dương Văn Ho&agrave;ng - Tổng Phụ tr&aacute;ch Đội trường THCS Ho&agrave;ng Văn Thụ (Quận 10) v&agrave; Thạc sĩ Trần Tuấn Anh - Gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng d&acirc;n tại trường THCS Collete (Quận 3), C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2008</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng dự buổi đến thăm c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương v&agrave; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi đến&nbsp;thăm, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương thay mặt Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Trung ương gửi lời ch&uacute;c mừng đếm c&aacute;c thầy, c&aacute;c c&ocirc; gi&aacute;o nh&acirc;n dịp kỷ niệm 38 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương đ&atilde; gửi lời cảm ơn đến c&aacute;c thầy, c&aacute;c c&ocirc; đặc biệt l&agrave; 2 thầy, đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o sự nghiệp &quot;trồng người&quot;, v&agrave;o sự nghiệp chăm lo, dạy dỗ Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi của người Tổng Phụ tr&aacute;ch Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong dịp n&agrave;y, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; thay mặt Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố gửi tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33971/IMG_6203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa cho </em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>đại diện BGH trường THCS Ho&agrave;ng Văn Thụ (Quận 10)</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33971/IMG_6205.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương tặng thiệp cho thầy Dương Văn Ho&agrave;ng</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33971/IMG_6207.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng cho thầy Dương Văn Ho&agrave;ng</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33971/IMG_6272.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương trao đổi với Thạc sĩ Trần Tuấn Anh</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33971/IMG_6273.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Lương v&agrave; Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa v&agrave; thiệp</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33971/IMG_6276.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; tặng qu&agrave; ch&uacute;c mừng cho Thạc sĩ Trần Tuấn Anh</em></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;