350 đoàn viên tham gia Hội trại “Tiếng mõ Nam Lân”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 21-11, tại Khu di t&iacute;ch Ng&atilde; Ba Giồng (x&atilde; Xu&acirc;n Thới Thượng, huyện H&oacute;c M&ocirc;n, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) v&agrave; c&aacute;c địa chỉ đỏ tr&ecirc;n huyện H&oacute;c M&ocirc;n, Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố&nbsp;v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức Hội trại truyền thống &ldquo;Tiếng m&otilde; Nam L&acirc;n&rdquo; lần thứ 4 năm 2020. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động nh&acirc;n kỷ niệm 80 năm Ng&agrave;y Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020).</span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/5ee20e953fffcea197ee.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Lễ d&acirc;ng hoa, d&acirc;ng hương tri &acirc;n Anh h&ugrave;ng liệt sĩ&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến dự hội trại c&oacute; Ch&uacute; Trương Th&agrave;nh Hỷ - C&aacute;n bộ l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng, nh&acirc;n chứng lịch sử trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ 1940, nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc H&atilde;ng phim Giải ph&oacute;ng, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Thượng t&aacute; Trần Văn Trung - Ph&oacute; Chủ nhiệm Ch&iacute;nh trị Bộ Tư lệnh Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội trại l&agrave; hoạt động gi&aacute;o dục về lịch sử, truyền thống của d&acirc;n tộc Việt Nam, &yacute; nghĩa v&agrave; tầm v&oacute;c lớn lao của Khởi Nghĩa Nam Kỳ đến thế hệ trẻ. Qua đ&oacute; x&acirc;y dựng niềm tin, l&ograve;ng tự h&agrave;o về truyền thống đấu tranh anh dũng của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, to&agrave;n qu&acirc;n ta, đồng thời bồi đắp tinh thần y&ecirc;u nước, l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội trại năm nay c&oacute; sự tham gia của hơn 350 trại sinh l&agrave; những đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ưu t&uacute; đến từ c&aacute;c&nbsp; trường học tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố&nbsp;c&ugrave;ng lực lượng vũ trang v&agrave; c&aacute;c đơn vị qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c trại sinh đ&atilde; được tham gia nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tưởng niệm c&aacute;c Anh h&ugrave;ng Liệt sĩ tại Đền tưởng niệm Ng&atilde; Ba Giồng, nghĩa trang liệt sĩ huyện H&oacute;c M&ocirc;n; thăm, tặng qu&agrave; c&aacute;c Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với c&aacute;ch mạng, học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện H&oacute;c M&ocirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra trại sinh c&ograve;n thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh sửa chữa lại đường điện sinh hoạt cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn, tham quan c&aacute;c địa chỉ đỏ như: Dinh Quận H&oacute;c M&ocirc;n, Nh&agrave; truyền thống x&atilde; B&agrave; Điểm, nơi họp xứ ủy Nam Kỳ (tại x&atilde; Xu&acirc;n Thới Đ&ocirc;ng), tổ chức c&aacute;c hoạt động giao lưu văn h&oacute;a văn nghệ, thể dục thể thao, đốt lửa trại.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c h&igrave;nh ảnh trong hội trại:</span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/f922ac559d3f6c61352e%20(1).jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh d&acirc;ng hương tri &acirc;n Anh h&ugrave;ng liệt sĩ&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/2260ea5ddb372a697326.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/9fc2dbfeea941bca4285.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Trại sinh tham quan c&aacute;c địa chỉ đỏ&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/1a82cb5df93708695126.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/fcbed8c0e9aa18f441bb.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Trại sinh thăm Mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/33020dc13fabcef597ba.jpg" style="height:447px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/98582641172be675bf3a.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/a4fbd8d0e9ba18e441ab.jpg" style="height:439px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Cổng trại&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33982/aa7f8775b61f47411e0e.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Giao lưu văn nghệ trong Hội trại</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin: L&Acirc;M DŨNG</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Ảnh: PHẠM ĐẠT</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Chị Phan Thị Thanh Phương, bí thư Thành đoàn TP.HCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, bày tỏ như vậy trong buổi đầu tiên tiếp xúc cử tri tại quận Gò Vấp (TP.HCM) ngày 5-5.

Agile Việt Nam
;