Tuyên dương 122 sinh viên Lào – Campuchia tiêu biểu năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 22/11, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave;&nbsp;Ban Gi&aacute;m đốc K&yacute; t&uacute;c x&aacute; L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương 122 bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia ti&ecirc;u biểu năm 2020</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh l&agrave; dịp động vi&ecirc;n, khen thưởng c&aacute;c gương điển h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia học tốt, tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o, qua đ&oacute; nh&acirc;n rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng sinh vi&ecirc;n hai nước L&agrave;o &ndash; Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh cũng l&agrave; hoạt động thiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 67 năm Quốc kh&aacute;nh Vương quốc Campuchia (09/11/1953 &ndash; 09/11/2020) v&agrave; kỷ niệm 45 năm Quốc kh&aacute;nh nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o (02/12/1975 &ndash; 02/12/2020).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự chương tr&igrave;nh c&oacute; &ocirc;ng Than Vuthy &ndash; L&atilde;nh sự Tổng l&atilde;nh sự qu&aacute;n Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, b&agrave; Vongphan Phomphihack &ndash; Ph&oacute; L&atilde;nh sự Tổng l&atilde;nh sự qu&aacute;n nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Đo&agrave;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Khoa gi&aacute;o Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy,</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng dự c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Dứt Điểm &ndash; Tập sự Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Phan Duy Nghĩa &ndash; Thư k&yacute; Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam &ndash; L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Gi&aacute;m đốc K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng 122 bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia ti&ecirc;u biểu năm 2020, đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Gi&aacute;m đốc K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đ&atilde; khẳng định rằng: <em>&ldquo;</em><em>C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; sinh vi&ecirc;n Campuchia ti&ecirc;u biểu được tuy&ecirc;n dương, khen thưởng h&ocirc;m nay sẽ tiếp tục l&agrave; những tấm gương trong học tập, chủ động trong việc tự r&egrave;n luyện, tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o của K&yacute; t&uacute;c x&aacute;, của nh&agrave; trường. C&aacute;c bạn sẽ lu&ocirc;n l&agrave; những người tiếp tục vun đắp cho t&igrave;nh hữu nghị giữa Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia ph&aacute;t triển bền vững trong thời gian tới</em><em>&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33985/IMG_6886.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; &Ocirc;ng Thị Ngọc Linh ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Chanthasak Sonexay &ndash; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Sinh vi&ecirc;n Quốc tế Trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng, vừa được nhận bằng tốt nghiệp loại Giỏi chuy&ecirc;n ng&agrave;nh &ldquo;Kỹ thuật x&acirc;y dựng&rdquo; của Trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng, một trong 122 bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia được tuy&ecirc;n dương chia sẻ với c&aacute;c bạn du học sinh L&agrave;o &ndash; Campuchia tại Việt Nam rằng: <em>&ldquo;h&atilde;y cố gắng hết m&igrave;nh trong việc học tập, h&atilde;y ph&aacute;t triển bản th&acirc;n kh&ocirc;ng ngừng để mỗi ng&agrave;y tr&ocirc;i qua trong thời gian học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; một ng&agrave;y thật l&agrave; tốt đẹp, v&agrave; &yacute; nghĩa nhất&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33985/IMG_6892.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Bạn Chanthasak Sonexay chia sẻ, giao lưu tại Chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Gi&aacute;m đốc K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trao bằng khen v&agrave; kỷ niệm chương cho 122 bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia ti&ecirc;u biểu năm 2020</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33985/IMG_6969.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia được nhận khen thưởng tại Chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33985/IMG_6976.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia được nhận khen thưởng tại Chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33985/IMG_6992.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Sinh vi&ecirc;n L&agrave;o &ndash; Campuchia được nhận khen thưởng tại Chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;