Tranh tài thi nghề Hướng dẫn viên du lịch 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Hội thi Tay nghề thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n năm 2020. Đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n c&oacute; nghề Hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33988/NUI%20DINH%204.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hội thi l&agrave; hoạt động ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 &ndash; 2025, ch&agrave;o mừng 38 năm ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố. (15/10/1982 &ndash; 15/10/2020),.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phần thi nghề Hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch qui tụ c&aacute;c hướng dẫn vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp đang l&agrave;m việc tại c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ h&agrave;nh tại&nbsp;TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phần tho nghề Hướng vi&ecirc;n du lịch năm nay được tổ chức theo ba v&ograve;ng, 10 th&iacute; sinh xuất sắc nhất v&ograve;ng sơ loại sẽ được v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết được tổ chức thi ng&agrave;y 15/11/2020.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm mới l&agrave;m cho v&ograve;ng b&aacute;n kết v&agrave; chung kết tr&agrave;n đầy cảm x&uacute;c v&agrave; h&agrave;o hứng: V&ograve;ng b&aacute;n kết kh&ocirc;ng ở trong kh&aacute;n ph&ograve;ng k&iacute;n m&agrave; mở rộng với nội dung h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn v&agrave; t&igrave;m hiểu di t&iacute;ch lịch sử Khu căn cứ c&aacute;ch mạng N&uacute;i Dinh (tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua đ&oacute;, mỗi th&iacute; sinh thực hiện một đoạn video clip ghi lại h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn, cảm x&uacute;c về lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của n&uacute;i Dinh, tr&igrave;nh b&agrave;y những &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến v&agrave; gỉải ph&aacute;p th&uacute;c đẩy du lịch tại Khu căn cứ c&aacute;ch mạng N&uacute;i Dinh, thu h&uacute;t sự tương t&aacute;c của c&aacute;c bạn trẻ tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội (Facebook).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">10 th&iacute; sinh lọt v&agrave;o v&ograve;ng b&aacute;n kết phải nỗ lực thực hiện clip hay nhất để lọt v&agrave;o top 6: Thi chung kết ng&agrave;y 22/11/2020. C&aacute;c th&iacute; sinh n&agrave;y chuẩn bị sưu tầm tư liệu lịch sử Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; căn cứ c&aacute;ch mạng N&uacute;i Dinh, viết kịch bản ph&acirc;n cảnh v&agrave; thuyết minh, chuẩn bị thiết bị ghi h&igrave;nh v&agrave; &acirc;m thanh&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&agrave;o hứng nhất l&agrave; ng&agrave;y 15/11/2020 tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh l&ecirc;n n&uacute;i Dinh cao hơn 500m để quay tại hiện trường &ldquo;n&uacute;i rừng nhiệt đới nguy&ecirc;n sinh&rdquo;, gặp gỡ nh&acirc;n chứng lịch sử đ&atilde; chiến đấu nơi đ&acirc;y, vượt qua c&aacute;c trạm thử th&aacute;ch độc đ&aacute;o của Ban tổ chức xuy&ecirc;n suốt h&agrave;nh tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau khi xuống n&uacute;i, c&aacute;c th&iacute; sinh khẩn trương bi&ecirc;n tập, l&agrave;m hậu kỳ (phim d&agrave;i 10 ph&uacute;t). Đ&uacute;ng 9g00 ng&agrave;y 18/11/2020, c&aacute;c clip dự thi được đăng tải l&ecirc;n mạng x&atilde; hội (Facebook), đến 9g00 h&ocirc;m sau 19/11/2020, Ban Gi&aacute;m khảo chấm điểm để chọn 6 th&iacute; sinh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết căn cứ lượt tương t&aacute;c tr&ecirc;n facebook v&agrave; nhận định của Ban Gi&aacute;m khảo theo ti&ecirc;u ch&iacute; Hội thi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chung cuộc, hướng dẫn vi&ecirc;n Ng&ocirc; Tuấn Anh (Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ h&agrave;nh Saigontourist (Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV) đạt giải Nhất, L&ecirc; Hữu Phước đạt giải Nh&igrave;, Nguyễn Hồng Lụa đạt giải Ba, L&ecirc; Hồng Quan đạt giải Khuyến kh&iacute;ch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hướng dẫn vi&ecirc;n Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty Cổ phần Dịch vụ Du kịch Bến Th&agrave;nh (Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh TNHH MTV): Trần Minh Thiện v&agrave; Nguyễn Thị Th&uacute;y đạt giải Khuyến kh&iacute;ch.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33988/6%20HDV.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c th&iacute; sinh xuất sắc của phần thi nghề Hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Ng&ocirc; Tuấn Anh -&nbsp;Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty&nbsp;TNHH MTV Dịch vụ Lữ h&agrave;nh Saigontourist chia sẻ: &ldquo;<em>Với Tuấn Anh, t</em><em>ham dự v&ograve;ng B&aacute;n kết tại Khu di t&iacute;ch căn cứ N&uacute;i Dinh l&agrave; một n&eacute;t ri&ecirc;ng độc đ&aacute;o của cuộc thi lần n&agrave;y</em><em>,&hellip;, </em><em>một chuyến đi thực tế về nguồn kết hợp với c&aacute;c kỹ năng mềm cần thiết của một Hướng dẫn vi&ecirc;n du lịch. Phim tư liệu thu hoạch sau chuyến đi của mỗi th&iacute; sinh kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; sản phẩm đ&aacute;nh gi&aacute; cho phần thi B&aacute;n kết m&agrave; c&ograve;n gửi gắm v&agrave;o đ&oacute; niềm tự h&agrave;o về một thời m&aacute;u lửa</em><em> của Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; tuổi trẻ Th&agrave;nh phố v&agrave; triển vọng của ng&agrave;nh du lịch Việt Nam&rdquo;. </em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>NHẬT T&Acirc;N &ndash; NGỌC UY&Ecirc;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;