Hành trình Lý luận trẻ lần 1 năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>&quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh L&iacute; luận trẻ&quot;&nbsp;- Đ&oacute; l&agrave; t&ecirc;n gọi chương tr&igrave;nh do 7 c&acirc;u lạc bộ L&iacute; luận trẻ thuộc c&aacute;c học viện, trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 29-11-2020.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/hanh%20trinh%20llt.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">Lần đầu ti&ecirc;n tổ chức,&nbsp;&quot;H&agrave;nh tr&igrave;nh L&iacute; luận trẻ&quot; do CLB L&iacute; luận trẻ &quot;Tiếng n&oacute;i thanh ni&ecirc;n&rdquo;, Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM đăng cai tổ chức với sự tham gia&nbsp;tổ chức&nbsp;của 6&nbsp;CLB L&iacute; luận trẻ đến từ Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Đo&agrave;n Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia ph&acirc;n viện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n;&nbsp;Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG-HCM; &nbsp;Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin - ĐHQG-HCM;&nbsp;Đo&agrave;n trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nơi m&agrave;i sắc tư duy l&iacute; luận</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đại diện Ban tổ chức chương tr&igrave;nh, bạn <span style="color:#696969"><strong>Đặng Nguyễn Kiều Vy -</strong></span> Chủ nhiệm &quot;Tiếng n&oacute;i thanh ni&ecirc;n&rdquo;, Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM cho biết:&nbsp;<em>&quot;Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động kỷ niệm 200 năm Ng&agrave;y sinh Phriđ&iacute;ch Ăgghen &ndash; Nh&agrave; hoạt động c&aacute;ch mạng lỗi lạc (28-11-1820 &ndash; 28-11-2020), hướng đến kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh (26-3-1931 - 26-3-2021) v&agrave; qua hoạt động tạo điều kiện để c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ L&iacute; luận trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng v&agrave; thảo luận c&aacute;c giải ph&aacute;p tuy&ecirc;n truyền, lan tỏa th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch tr&ecirc;n internet, mạng x&atilde; hội tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại <span style="color:#696969"><strong>Kh&ocirc;ng gian tưởng niệm Anh h&ugrave;ng Lực lượng Vũ trang Nh&acirc;n d&acirc;n Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh</strong></span> tại trường Đại học N&ocirc;ng L&acirc;m TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c bạn th&agrave;nh vi&ecirc;n của h&agrave;nh tr&igrave;nh&nbsp;đ&atilde; được tham gia s&acirc;n chơi &ldquo;Trui r&egrave;n trong lửa đỏ&rdquo; với những hoạt động: d&acirc;ng hoa tri &acirc;n Anh Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh, trả lời những c&acirc;u hỏi trắc nghiệm về truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng như l&agrave; l&agrave;m những đoạn MV&nbsp;về c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t gắn với phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/3e0a8acafad10b8f52c0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đại biểu d&acirc;ng hoa tại Kh&ocirc;ng gian tưởng niệm Anh h&ugrave;ng LLVTND&nbsp;Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại<span style="color:#696969"><strong> Quảng trường Cột mốc chủ quyền quần đảo Ho&agrave;ng Sa tại K&yacute; t&uacute;c x&aacute; Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span>, c&aacute;c bạn đ&atilde; được tham gia s&acirc;n chơi với những thử th&aacute;ch như trả lời c&aacute;c&nbsp;c&acirc;u hỏi để lật mở c&aacute;c mảnh gh&eacute;p của một&nbsp;tấm h&igrave;nh về chủ quyền biển đảo Việt Nam, từ đ&oacute; trả lời những vấn đề xoay quanh tấm h&igrave;nh đ&oacute; v&agrave; s&aacute;ng t&aacute;c một b&agrave;i thơ ngắn về t&igrave;nh cảm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc hoặc biển đảo qu&ecirc; hương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;,<strong> </strong>tại<span style="color:#696969"> <strong>trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM,</strong></span> tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh c&aacute;c bạn th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ L&iacute; luận trẻ c&ograve;n được trải nghiệm kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m,&nbsp;khả năng L&iacute; luận, diễn thuyết trong khu&ocirc;n khổ s&acirc;n chơi L&iacute; luận &ldquo;Phriđ&iacute;ch Ăgghen: Từ duy đến h&agrave;nh động&rdquo;. Trong đ&oacute;, c&aacute;c bạn đại biểu&nbsp;đ&atilde; c&ugrave;ng nhau thảo luận v&agrave; diễn thuyết c&aacute;c&nbsp;nội dung li&ecirc;n quan đến kỷ niệm 200 năm Ng&agrave;y sinh Phriđ&iacute;ch Ăgghen &ndash; Nh&agrave; hoạt động c&aacute;ch mạng lỗi lạc (28/11/1820 &ndash; 28/11/2020), những vấn đề L&iacute; luận đặt ra từ thực tiễn cuộc sống (bảo vệ m&ocirc;i trường, gi&aacute;o dục, tư duy L&iacute; luận, giải ph&aacute;p tăng t&iacute;nh hấp dẫn hoạt động Đo&agrave;n đến với thanh ni&ecirc;n,...).</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/thao%20luan.jpg" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33997/1239299c20bcd1e288ad.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thử t&agrave;i kỹ năng diễn thuyết</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nh&acirc;n điều tốt, lan tỏa l&iacute; tưởng</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Điểm nhấn của chương tr&igrave;nh l&agrave;&nbsp;<span style="color:#696969"><strong>Tọa đ&agrave;m &ldquo;Tăng sức đề kh&aacute;ng cho thanh ni&ecirc;n trước tin xấu - độc</strong></span>&rdquo; v&agrave;o chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y.&nbsp; Tọa đ&agrave;m với sự tham dự của ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n - Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n UVBTV, nguy&ecirc;n Trưởng Ban Tuy&ecirc;n huấn Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&ocirc; Huỳnh Thiện Kim Tuyến - nguy&ecirc;n Ph&oacute; Tổng thư k&yacute; Hội Nh&agrave; gi&aacute;o y&ecirc;u nước TP. Hồ Ch&iacute; Minh, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Đo&agrave;n đầu ti&ecirc;n của Đại học Văn Khoa S&agrave;i G&ograve;n (nay l&agrave;&nbsp;Trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG-HCM), TS Vũ Thị Mai Oanh - Nguy&ecirc;n Trưởng Khoa L&iacute;&nbsp;luận ch&iacute;nh trị, Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia; c&ugrave;ng với c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Tất To&agrave;n - UV.BCH, Ph&oacute; Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguyễn Thị Ngọc Kh&aacute;nh - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, Ng&ocirc; L&ecirc; Mạnh Hiếu - B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Đại học Kinh tế - Luật,&nbsp;đại diện Ban Thường vụ Đo&agrave;n tại c&aacute;c Học viện, trường Đại học,...</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/llt.jpg" style="height:348px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Chủ tr&igrave; tọa đ&agrave;m</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tọa đ&agrave;m nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ nhận diện, vạch r&otilde; những &acirc;m mưu, thủ đoạn chống ph&aacute; của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, phản động, cơ hội ch&iacute;nh trị; từ đ&oacute; n&ecirc;u những giải ph&aacute;p ph&ograve;ng ngừa v&agrave; đấu tranh với những th&ocirc;ng tin xấu độc tr&ecirc;n internet, mạng x&atilde; hội hiện nay, để mỗi bạn trẻ n&acirc;ng cao &yacute; thức trong việc sử dụng mạng x&atilde; hội một c&aacute;ch th&ocirc;ng th&aacute;i, c&oacute; &ldquo;sức đề kh&aacute;ng&rdquo; với c&aacute;c th&ocirc;ng tin xấu độc, nh&acirc;n điều tốt v&agrave; lan tỏa&nbsp;&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng.&nbsp;Qua tọa đ&agrave;m cũng n&acirc;ng cao kỹ năng của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n c&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&iacute;&nbsp;luận trẻ trong việc bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước,&nbsp; đấu tranh với c&aacute;c biểu hiện ti&ecirc;u cực, lệch lạc, đi ngược lại với c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp bản sắc v&agrave; tinh hoa văn h&oacute;a d&acirc;n tộc.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại tọa đ&agrave;m, c&aacute;c đại biểu cho rằng: Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư đang diễn ra hằng ng&agrave;y, h&agrave;ng giờ v&agrave; c&oacute; t&aacute;c động trực tiếp đến cuộc sống của ch&uacute;ng ta. C&aacute;c tiến bộ vượt bậc trong nghi&ecirc;n cứu tr&iacute; th&ocirc;ng minh nh&acirc;n tạo đang được tạo ra mỗi ng&agrave;y, bằng c&aacute;c dữ liệu lớn, c&aacute;c phần mềm cũng như c&aacute;c thuật to&aacute;n mới gi&uacute;p con người dự đo&aacute;n được những lợi &iacute;ch mang t&iacute;nh văn h&oacute;a trong cộng đồng x&atilde; hội của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/co%20tuyen.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&ocirc; Huỳnh Thiện Kim Tuy&ecirc;n truyền cảm hứng cho c&aacute;c bạn trẻ về động lực học tập c&aacute;c m&ocirc;n l&yacute; luận ch&iacute;nh trị</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c đại biểu đến từ c&aacute;c CLB L&iacute;&nbsp;luận trẻ đến từ c&aacute;c học viện,&nbsp;trường đại học đ&atilde; đưa ra nhiều giải ph&aacute;p để tăng sức đề kh&aacute;ng cho thanh ni&ecirc;n trước th&ocirc;ng tin xấu - độc.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33997/6d0e45444d64bc3ae575.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Bạn Trương Hữu Phước</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chủ nhiệm CLB L&iacute;&nbsp;luận trẻ, Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia ph&acirc;n viện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh -&nbsp;<span style="color:#696969"><strong>Trương Hữu Phước</strong></span> chia sẻ:<em>&nbsp;&quot;Thời gian qua, CLB L&iacute;&nbsp;luận trẻ Học viện&nbsp;đ&atilde; ch&uacute; trọng đến việc tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục L&iacute; tưởng c&aacute;ch mạng, n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị tư tưởng của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n; đổi mới những nội dung, h&igrave;nh thức, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, n&acirc;ng cao nhận thức cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh nhận biết v&agrave; phản b&aacute;c c&aacute;c luận điệu sai tr&aacute;i, g&oacute;p phần bảo vệ nền tảng tư tưởng ch&iacute;nh trị của Đảng&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">CLB L&iacute;&nbsp;luận trẻ Học viện đặc biệt ch&uacute; trọng đến việc phối hợp với đo&agrave;n trường, c&aacute;c chi đo&agrave;n trực thuộc để tổ chức c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục l&iacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Qua những việc l&agrave;m cụ thể đ&oacute; đ&atilde; thu h&uacute;t v&agrave; nhận được sự tham gia hưởng ứng đ&ocirc;ng đảo của sinh vi&ecirc;n g&oacute;p phần to lớn, trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức, l&iacute; luận c&aacute;ch mạng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. CLB L&iacute; luận trẻ Học viện&atilde; thống k&ecirc; một loạt c&aacute;c trang fanpage, một số trang mạng đưa một số th&ocirc;ng tin b&ocirc;i nhọ l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước&hellip; để th&ocirc;ng tin đến c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của CLB v&agrave; tuy&ecirc;n truyền đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n trong trường biết để tr&aacute;nh&hellip;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/chau%20giang.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Bạn Ch&acirc;u Giang</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn<span style="color:#696969"><strong> Ch&acirc;u Giang </strong></span>đến từ CLB L&iacute; luận trẻ Trường Đại học Ngoại Thương cơ sở II cho rằng: Hiện nay c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n hiện nay đ&atilde; v&agrave; đang bắt nhịp với một lối sống mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;V&igrave; vậy, Đại học Ngoại thương cơ sở II đ&atilde; triển khai thực hiện việc gi&aacute;o dục sinh vi&ecirc;n qua internet, gi&aacute;o dục chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; kết nối với c&aacute;c doanh nghiệp th&ocirc;ng qua m&ocirc; h&igrave;nh cuộc thi &ldquo;Nh&agrave; l&atilde;nh đạo 4.0&rdquo; (Leadership 4.0). Qua cuộc thi nhằm lan tỏa tư tưởng ch&iacute;nh trị, giải th&iacute;ch v&agrave; gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n hiểu r&otilde; về c&aacute;c đường lối, tư tưởng của Đảng; thay đổi phương ph&aacute;p củng cố tinh thần, tư tưởng thanh ni&ecirc;n nước nh&agrave; về tư tưởng L&iacute; luận ch&iacute;nh trị; tạo điều kiện để sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; cơ hội ph&aacute;t triển v&agrave; trau dồi năng lực l&atilde;nh đạo trong bối cảnh &ldquo;đổi mới căn bản to&agrave;n diện gi&aacute;o dục&rdquo; nhất l&agrave; gi&aacute;o dục đại học hiện nay, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của qu&aacute; tr&igrave;nh hội nhập quốc tế trong thời kỳ 4.0.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Minh Hiếu&nbsp;- Chủ nhiệm CLB L&iacute; luận trẻ đến từ Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho rằng: </span><span style="font-size:14px">Hiện nay, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; hơn 10 triệu d&acirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 13 triệu t&agrave;i khoản Facebook v&agrave; 8,5 triệu t&agrave;i khoản zalo.T&iacute;nh trung b&igrave;nh l&agrave; mỗi người c&oacute; &iacute;t nhất 02 t&agrave;i khoản mạng x&atilde; hội.&nbsp;V&agrave; hiện nay Th&agrave;nh phố hơn 751 ngh&igrave;n đo&agrave;n vi&ecirc;n. Từ g&oacute;c độ Đo&agrave;n, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB L&iacute; luận trẻn cần quan t&acirc;m triển khai cuộc vận động &quot;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&quot;. Mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB L&iacute; luận trẻ phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm&nbsp;l&agrave;m sao để tuy&ecirc;n truyền&nbsp;&nbsp;thanh ni&ecirc;n v&agrave; người th&acirc;n đều được tiếp cận tin t&iacute;ch cực h&agrave;ng ng&agrave;y, đẩy l&ugrave;i tin xấu - tin độc. Ri&ecirc;ng đối với CLB L&iacute; luận trẻ Đo&agrave;n Học viện C&aacute;n bộ đang tập trung nội dung n&agrave;y để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/12.jpg" style="height:404px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/11/33998/hanh%20trinh.jpg" style="height:416px; width:600px" /></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Trao qu&agrave; cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc trong H&agrave;nh tr&igrave;nh L&iacute; luận trẻ năm 2020</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỮU AN - THANH TR&Uacute;C</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;