Lọt top thí sinh dự vòng chung kết hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Với số điểm lần lượt l&agrave; 300 v&agrave; 273, th&iacute; sinh Huỳnh Phi Hổ - Đo&agrave;n Bệnh viện phụ sản M&ecirc; K&ocirc;ng (Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh v&agrave; th&iacute; sinh Trần Văn T&igrave;nh - Đo&agrave;n Co.opmart xa lộ H&agrave; Nội, Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; xuất sắc loạt v&agrave;o v&ograve;ng chung kết hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020 - Bảng D.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Hình 1: Thí sinh Trần Văn Tình (thứ 5 từ phải qua) và thí sinh Huỳnh Phi Hổ (từ 6 từ phải qua) lọt vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần IV năm 2020. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34007/h%C3%ACnh1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Th&iacute; sinh Trần Văn T&igrave;nh (thứ 5 từ phải qua) v&agrave;&nbsp; Huỳnh Phi Hổ (từ 6 từ phải qua) lọt v&ograve;ng chung kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau v&ograve;ng sơ loại, 8 th&iacute; sinh xuất sắc nhất của bảng D - Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020 đ&atilde; tham gia v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh xong v&ograve;ng thi b&aacute;n kết được tổ chức tối 12/12 vừa qua tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Với 4 phần thi, c&aacute;c th&iacute; sinh được trải nghiệm c&aacute;c kỹ năng kiến thức tổng qu&aacute;t, kĩ năng vận động thuyết phục, kỹ năng tư duy, s&aacute;ng tạo v&agrave; kỹ năng xử l&yacute; t&igrave;nh huống trong thực tiễn. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội cho đội ngũ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được ph&acirc;n c&ocirc;ng, đồng thời giới thiệu c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay của đội ngũ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở đ&atilde; thực hiện c&oacute; hiệu quả tại đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự hội thi c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, trưởng ban Ban Tổ chức Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Th&aacute;i Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh, th&agrave;nh vi&ecirc;n ban gi&aacute;m khảo; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n ban gi&aacute;m khảo; đồng ch&iacute; Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh - Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng; th&agrave;nh vi&ecirc;n ban gi&aacute;m khảo hội thi c&ugrave;ng sự c&oacute; mặt của c&aacute;c th&agrave;nh phần cổ động vi&ecirc;n trong đ&ecirc;m b&aacute;n kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao đổi về hội thi, hội đồng Ban gi&aacute;m khảo nhận x&eacute;t rằng với độ kh&oacute; tăng dần qua c&aacute;c phần thi, c&aacute;c B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở c&oacute; cơ hội r&egrave;n luyện th&ecirc;m sự năng động, thể hiện v&agrave; r&egrave;n luyện bản lĩnh. Cả 8 th&iacute; sinh đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c phần thi, thể hiện được mục ti&ecirc;u khi tham gia hội thi. Từ đ&oacute;, ph&aacute;t hiện những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực để tiếp tục bồi dưỡng, đ&agrave;o tạo v&agrave; bổ sung cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp. Mỗi th&iacute; sinh đều c&oacute; một phong c&aacute;ch s&aacute;ng tạo ri&ecirc;ng như lấy phương ch&acirc;m để thể hiện bản th&acirc;n: &ldquo;H&atilde;y giữ khu&ocirc;n mặt bạn lu&ocirc;n hướng về &aacute;nh mặt trời, v&agrave; b&oacute;ng tối sẽ ng&atilde; ph&iacute;a sau bạn&rdquo; của th&iacute; sinh Nguyễn Ngọc Sang hay &ldquo;Bạn kh&ocirc;ng thể vượt biển chỉ bằng c&aacute;ch đứng v&agrave; nh&igrave;n chằm chằm xuống nước&rdquo; của th&iacute; sinh Trần Văn T&igrave;nh&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi l&agrave; hoạt động do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 v&agrave; kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Dự kiến v&ograve;ng chung kết sẽ diễn ra ng&agrave;y 20/12 sắp tới tại trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng. Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nh&igrave;, 2 giải ba, 4 giải khuyến kh&iacute;ch v&agrave; c&aacute;c giải phụ tại v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRẦN Đ&Agrave;O</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;