Vòng Chung kết và trao giải Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi lần IV năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối ng&agrave;y 20/12, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng V&ograve;ng Chung kết v&agrave; trao giải Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự Chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy &ndash; B&iacute; thư Thường trực Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng dự v&agrave; chấm điểm cho phần thi của c&aacute;c th&iacute; sinh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị B&iacute;ch Ngọc &ndash; Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Huỳnh Ng&ocirc; Tịnh &ndash; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34021/IMG_0845.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương tặng hoa cảm ơn Hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với V&ograve;ng Chung kết v&agrave; trao giải Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020, 08 th&iacute; sinh xuất sắc được lựa chọn từ 515 th&iacute; sinh đến từ 90 Đo&agrave;n cơ sở tại V&ograve;ng loại v&agrave; 23 th&iacute; sinh tại V&ograve;ng B&aacute;n kết đ&atilde; tham gia tranh t&agrave;i với 06 phần thi: B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở năng động, s&aacute;ng tạo; B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở t&agrave;i năng;&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở vững kiến thức;&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở ham học hỏi;&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở vượt thử th&aacute;ch;&nbsp;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở bản lĩnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 06 phần thi, Hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo đ&atilde; lựa chọn ra được 03 đồng ch&iacute; xuất sắc nhất để trao Giải Nhất, Giải Nh&igrave;, Giải Ba&nbsp;của Hội thi. Theo đ&oacute;, Giải Nhất của Hội thi thuộc về đồng ch&iacute; Nguyễn Ho&agrave;ng Đan Khanh &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 15, Quận Đo&agrave;n B&igrave;nh Thạnh; Giải Nh&igrave;&nbsp;thuộc về đồng ch&iacute; L&ecirc; Long Ch&iacute; &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n C&ocirc;ng an Quận 6, Quận Đo&agrave;n 6; Giải Ba&nbsp;thuộc về đồng ch&iacute; Huỳnh Phi Hổ - B&iacute; thư Đo&agrave;n Bệnh viện Phụ sản M&ecirc; K&ocirc;ng, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n B&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34021/IMG_1256.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trao giải cho th&iacute; sinh đạt giải Nhất</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34021/IMG_1254.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trao giả cho th&iacute; sinh đạt giải Nh&igrave;&nbsp;v&agrave; giải Ba</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, Ban Tổ chức cũng trao Giải Khuyến kh&iacute;ch cho 5 đồng ch&iacute;: đồng ch&iacute; Trần Văn T&igrave;nh &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Coopmart Xa lộ H&agrave; Nội, Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Đỗ Ngọc Đức &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Ph&ograve;ng PC07, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Lương Tuấn Th&agrave;nh &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường 4, Quận Đo&agrave;n 10, đồng ch&iacute; T&ocirc;n Nữ Diệu Như &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n khoa Kinh tế, Đo&agrave;n trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn L&ugrave;ng &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Khoa C&ocirc;ng t&aacute;c X&atilde; hội &ndash; Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, Đo&agrave;n trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34021/IMG_1247.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trao giải Khuyến kh&iacute;ch</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong dịp n&agrave;y, Ban Tổ chức Hội thi đ&atilde; trao giấy chứng nhận cho 24 th&iacute; sinh xuất sắc bước v&agrave;o V&ograve;ng B&aacute;n kết Hội thi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34021/IMG_1244.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trao giấy chứng nhận cho c&aacute;c th&iacute; sinh bước v&agrave;o B&aacute;n kết Hội thi</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&aacute;nh gi&aacute; rằng Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi lần IV năm 2020 l&agrave; dịp để c&aacute;c đồng ch&iacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở c&oacute; dịp d&ugrave;ng l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c tại cơ sở để trải nghiệm v&agrave; vượt qua c&aacute;c&nbsp;v&ograve;ng thi gắn với 8 ti&ecirc;u ch&iacute; r&egrave;n luyện thực hiện x&acirc;y dựng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố: &ldquo;Gương mẫu &ndash; Tr&aacute;ch nhiệm &ndash; Năng động &ndash; S&aacute;ng tạo &ndash; D&aacute;m nghĩ, biết l&agrave;m &ndash; Gần gũi, gắn b&oacute; mật thiết với thanh ni&ecirc;n &ndash; Ham học hỏi, c&oacute; kỹ năng ph&ugrave; hợp&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, Hội thi cũng l&agrave; dịp để đội ngũ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nhận ra từ mỗi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở được điểm mạnh, những vấn đề c&ograve;n hạn chế của m&igrave;nh qua đ&oacute; tiếp tục r&egrave;n luyện, bồi dưỡng để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n. Hội thi cũng l&agrave; nơi t&igrave;m kiếm ra những gương mặt B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở t&agrave;i năng, những nh&acirc;n tố t&iacute;ch cực, l&agrave; nguồn nh&acirc;n sự để bổ sung cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&aacute;c cấp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34021/Picture1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;