Phiên thảo luận đầu tiên của Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Thành phố nhiệm kỳ VI

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 26/12, </strong></span><strong>420 đại biểu ch&iacute;nh thức đại diện cho hơn 400.000 hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; tham gia Phi&ecirc;n thảo luận đầu ti&ecirc;n của&nbsp;</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023&nbsp;tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố (Khu đ&ocirc; thị ĐHQG - HCM).</strong></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;C&aacute;c đồng ch&iacute; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; trưởng c&aacute;c Đo&agrave;n đại biểu đ&atilde; tham gia lễ d&acirc;ng hoa tại tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh ở đường đi bộ Nguyễn Huệ.&nbsp;</em></span></p> <div class="o9v6fnle cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x c1et5uql ii04i59q" style="overflow-wrap: break-word; margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Tại phi&ecirc;n thảo luận, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; hiệp thương Ban Thẩm tra tư c&aacute;ch Đại biểu; hiệp thương Đo&agrave;n Chủ tịch; giới thiệu Đo&agrave;n Thư k&yacute;; b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh Đại biểu tham dự Đại hội; hiệp thương th&ocirc;ng qua Chương tr&igrave;nh Đại hội.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">C&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng trao đổi v&agrave; chia sẻ c&aacute;c nội dung trong tham luận về &ldquo;Luật Gi&aacute;o dục, Luật Gi&aacute;o dục Đại học (sửa đổi, bổ sung), Luật Thanh ni&ecirc;n&rdquo; của PGS.TS Phan Thanh B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn h&oacute;a, Gi&aacute;o dục, Thanh ni&ecirc;n, Thiếu ni&ecirc;n v&agrave; Nhi đồng của Quốc hội.</span></span></div> </div> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;Biểu quyết ở phi&ecirc;n thảo luận của Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -&nbsp;2023. </em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34028/IMG_1594.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS Phan Thanh B&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn h&oacute;a, Gi&aacute;o dục, Thanh ni&ecirc;n, Thiếu ni&ecirc;n v&agrave; Nhi đồng của Quốc hội b&aacute;o c&aacute;o tham luận tại Phi&ecirc;n thảo luận</span></span></em></p> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu đ&atilde; chia th&agrave;nh 05 tổ thảo luận, c&ugrave;ng trao đổi, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến về 05 chuy&ecirc;n đề</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> &ldquo;Sinh vi&ecirc;n r&egrave;n bản lĩnh, x&acirc;y dựng nếp sống văn minh, t&iacute;ch cực&rdquo;;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> &ldquo;Sinh vi&ecirc;n thi đua học tập, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học&rdquo;; </span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Sinh vi&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện, tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố&rdquo;;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> &ldquo;Sinh vi&ecirc;n ph&aacute;t huy gi&aacute; trị văn h&oacute;a, truyền thống&rdquo; v&agrave;</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> chuy&ecirc;n đề &ldquo;Sinh vi&ecirc;n chủ động hội nhập, ph&aacute;t triển&rdquo;.</span></span></div> <p style="text-align:center"><em><img alt="Hình 3: Các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi, đóng góp ý kiến về các chuyên đề. Ảnh: CTV" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34028/h%C3%ACnh%203.jpg" style="height:393px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">&nbsp;C&aacute;c đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi, đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến về c&aacute;c chuy&ecirc;n đề</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34028/_MG_5086.jpg" style="height:392px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng, ch&agrave;o mừng kỷ niệm 71 năm ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2021), hướng tới kỷ niệm 90 năm th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;