Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng&nbsp;27/12/2020, phi&ecirc;n l&agrave;m việc đầu ti&ecirc;n của Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố <em>(Khu đ&ocirc; thị Đại học Quốc Gia - Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh).</em></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/HINH%20B%C3%8CA%20(1).png" style="height:405px; width:600px" /></em></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/vo%20tay.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">C&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Hội, hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n đ&atilde; gửi t&acirc;m tư, t&igrave;nh cảm v&agrave; th&ocirc;ng điệp đến Đại hội th&ocirc;ng qua video clip &ldquo;Kỳ vọng của Sinh vi&ecirc;n gửi Đại hội VI&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Tại phi&ecirc;n khai mạc, P</span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">h&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Vũ Hải Qu&acirc;n - B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Thường trực Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">&nbsp;tham luận &ldquo;Cuộc c&aacute;ch mạng&nbsp; c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4 v&agrave; sự chuẩn bị của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. Cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư n&agrave;y sẽ c&oacute; nhiều chuyển đổi sang thế giới số. </span>Để l&agrave;m chủ đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt l&agrave; tại một th&agrave;nh phố năng động, c&oacute; tốc độ ph&aacute;t triển nhanh như Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&ograve;i hỏi những người trẻ, đặc biệt l&agrave; sinh vi&ecirc;n phải c&oacute; sự chuẩn bị, ph&ugrave; hợp với xu thế ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/vu%20hai%20quan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">P</span>h&oacute; Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ Vũ Hải Qu&acirc;n - B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Thường trực Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y<span style="background-color:transparent">&nbsp;tham luận tại Đại hội</span></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Tiếp theo l&agrave; tham luận&nbsp;</span>&ldquo;<span style="background-color:transparent">X&acirc;y dựng&nbsp;kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a trong sinh vi&ecirc;n&rdquo; của Hội sinh vi&ecirc;n 04 trường gồm&nbsp;Đại học Sư Phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Ch&iacute; Minh. B&agrave;i tham luận đ&atilde; khẳng định vấn đề&nbsp;</span>ph&aacute;t triển văn h&oacute;a, con người lu&ocirc;n l&agrave; mục ti&ecirc;u quan trọng, xuy&ecirc;n suốt trong đường lối, chủ trương của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Văn h&oacute;a l&agrave; nền tảng tinh thần, l&agrave; động lực của sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; con người l&agrave; nh&acirc;n tố quan trọng nhất trong sự ph&aacute;t triển ấy.&nbsp;Với vai tr&ograve; l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh của sinh vi&ecirc;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; đầu tư c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&aacute;t triển văn h&oacute;a trong sinh vi&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/04%20sv.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Đại hội đ&atilde; lắng nghe ph&aacute;t biểu chỉ đạo của đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/BAI%20PHAT%20BIEU%20TUOI%20TRE.png" style="height:375px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em>Đ<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải -&nbsp;P</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">h&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Nh&acirc;n sự kiện quan trọng n&agrave;y, Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tặng sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố bảng đồng để kh&iacute;ch lệ với nội dung: &ldquo;Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tr&iacute; tuệ - bản lĩnh - s&aacute;ng tạo -&nbsp;xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, Th&agrave;nh phố nghĩa t&igrave;nh&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/bang%20dong.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chấp h&agrave;nh Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tặng sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố bảng đồng</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&nbsp;</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại hội tr&acirc;n trọng đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư Thường trực Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam đến dự v&agrave; chỉ đạo Đại hội. </span>Đồng ch&iacute;&nbsp;B&ugrave;i Quang Huy ph&aacute;t biểu chỉ đạo:&nbsp;&quot;Bằng tr&iacute; tuệ, sức&nbsp;s&aacute;ng tạo của sinh vi&ecirc;n, tự h&agrave;o truyền thống c&aacute;c thế hệ học sinh sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n -&nbsp;Gia Định; Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tin tưởng rằng, Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ x&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng h&igrave;nh ảnh của&nbsp;sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, gi&agrave;u l&ograve;ng y&ecirc;u nước, c&oacute; lối sống đẹp; kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo, t&iacute;ch cực thi đua trong học tập, nghi&ecirc;n cứu khoa học,&nbsp;c&oacute; kiến thức v&agrave; kỹ&nbsp;năng hội nhập ngang tầm với&nbsp;sinh vi&ecirc;n quốc tế để g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&quot;&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/bai%20phat%20bieu%20Bui%20Quang%20Huy.png" style="height:375px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy&nbsp;- B&iacute; thư Thường trực Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Đại hội</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Cuối c&ugrave;ng, </span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang </span><span style="font-size:16px">Huy <span style="background-color:transparent; font-family:times new roman"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đại diện</span>&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n cả nước để ch&uacute;c mừng Đại hội, ghi nhận những nỗ lực của tập thể c&aacute;n bộ Hội, hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong suốt nhiệm kỳ qua, </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">trao bằng khen cho tập thể, c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc</span><span style="background-color:transparent">.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/tang%20co.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang&nbsp;</span>Huy&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tặng Cờ thi đua cho Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023, đ</span><span style="color:rgb(34, 34, 34); font-size:15px">ể ghi nhận, biểu dương những đ&oacute;ng g&oacute;p trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;trao tặng bằng khen&nbsp;Trung Ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cho 23 tập thể; bằng khen Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam cho 09 c&aacute; nh&acirc;n; bằng khen UBND Th&agrave;nh phố cho 05 tập thể v&agrave; 01 c&aacute; nh&acirc;n.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/12/34029/bang%20khen1.png" style="height:361px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang&nbsp;</span>Huy&nbsp;<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">trao bằng khen cho tập thể, c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><strong>NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;