Phát triển kinh tế tri thức - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn từ Thành phố Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Vừa qua, tại Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng, thay mặt Đo&agrave;n đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy - Chủ tịch UBND Th&agrave;nh phố&nbsp;Nguyễn Th&agrave;nh Phong tr&igrave;nh b&agrave;y b&agrave;i tham luận về &quot;Ph&aacute;t triển kinh tế tri thức - kinh nghiệm quốc tế v&agrave; thực tiễn từ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.</strong></span></p> <div class="detail__content" style="box-sizing: border-box; margin-left: auto; margin-right: auto; color: black; font-family: &quot;Bai Jamjuree&quot;, sans-serif; font-size: 16px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em>Website Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;&nbsp;tr&acirc;n trọng giới thiệu to&agrave;n văn b&agrave;i tham luận của đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Phong.&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đo&agrave;n Chủ tịch,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đại hội,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đo&agrave;n Đại biểu Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nhất tr&iacute; cao với c&aacute;c văn kiện do Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương kh&oacute;a 12 tr&igrave;nh Đại hội 13 của Đảng. C&aacute;c nội dung đ&atilde; được chuẩn bị c&ocirc;ng phu, khoa học, chất lượng, ph&ugrave; hợp t&igrave;nh h&igrave;nh trong nước v&agrave; quốc tế hiện nay, thể hiện sự kết tinh tr&iacute; tuệ, tư duy về tầm nh&igrave;n chiến lược của Đảng ta v&agrave; kh&aacute;t vọng ph&aacute;t triển của d&acirc;n tộc. Tại Đại hội h&ocirc;m nay, thay mặt Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, t&ocirc;i xin tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận<strong>&nbsp;&ldquo;Ph&aacute;t triển kinh tế tri thức - Kinh nghiệm quốc tế v&agrave; thực tiễn từ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đại hội,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Từ những năm 80 trở lại đ&acirc;y, dưới t&aacute;c động mạnh mẽ của khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ hiện đại, đặc biệt c&ocirc;ng nghệ sinh học, c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; truyền th&ocirc;ng, c&ocirc;ng nghệ na-no... nền kinh tế thế giới đang biến đổi s&acirc;u sắc v&agrave; ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, chuyển từ kinh tế c&ocirc;ng nghiệp sang kinh tế tri thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kinh tế tri thức đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh xu hướng ph&aacute;t triển chung của kinh tế thế giới, được nhiều quốc gia lựa chọn l&agrave;m chiến lược ph&aacute;t triển, điển h&igrave;nh như: Mỹ, Canada, T&acirc;y &Acirc;u, Nhật Bản, Singapore, &Uacute;c - nơi c&aacute;c yếu tố của nền kinh tế tri thức ở mức kh&aacute; cao, trong đ&oacute; c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp dựa tr&ecirc;n tri thức đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p tr&ecirc;n 40% GDP[1]; v&agrave; đang h&igrave;nh th&agrave;nh tại một số quốc gia đang ph&aacute;t triển như: Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Th&aacute;i Lan&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại những quốc gia n&agrave;y, những quyết s&aacute;ch để ph&aacute;t triển kinh tế tri thức nhằm tạo ra những bước đột ph&aacute;, được tập trung v&agrave;o những yếu tố sau:&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(1) X&aacute;c định tầm quan trọng của nguồn vốn con người như một nguồn lực cơ bản cho ph&aacute;t triển kinh tế, nhấn mạnh học tập suốt đời; ưu ti&ecirc;n đầu tư cho gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, tạo lập m&ocirc;i trường kết nối hiệu quả giữa c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục đại học với doanh nghiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(2) Thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch vượt trội để thu h&uacute;t lao động c&oacute; kỹ năng v&agrave; t&agrave;i năng ở trong v&agrave; ngo&agrave;i nước v&agrave;o tất cả c&aacute;c lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm cả khu vực c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(3) Ch&uacute; trọng ph&aacute;t triển khoa học c&ocirc;ng nghệ, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, kinh tế số; quan t&acirc;m chi đầu tư cho khoa học c&ocirc;ng nghệ, th&uacute;c đẩy đổi mới s&aacute;ng tạo trong c&aacute;c lĩnh vực.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(4) Kh&ocirc;ng ngừng cải c&aacute;ch, đổi mới để đảm bảo vai tr&ograve; dẫn dắt, quản l&yacute; của Nh&agrave; nước đối với nền kinh tế.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">(5) Tập trung ph&aacute;t triển hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp v&agrave; lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, trong đ&oacute; Ch&iacute;nh phủ đ&oacute;ng vai tr&ograve; trung t&acirc;m, hỗ trợ hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp để tạo điều kiện tốt nhất cho c&aacute;c doanh nghiệp khởi nghiệp; quan t&acirc;m ph&aacute;t triển c&aacute;c tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghệ trở th&agrave;nh c&aacute;c trụ cột của kinh tế quốc gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đại hội,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&uacute;c kết những kinh nghiệm từ thực tiễn th&agrave;nh c&ocirc;ng của một số quốc gia trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n x&aacute;c định tầm quan trọng của việc ph&aacute;t triển kinh tế tri thức trong định hướng, chiến lược ph&aacute;t triển. Cụ thể:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Th&agrave;nh phố khai th&aacute;c c&oacute; hiệu quả lợi thế của một đ&ocirc; thị đặc biệt, một trung t&acirc;m lớn về kinh tế, văn ho&aacute;, gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave;o ph&aacute;t triển kinh tế tri thức, h&igrave;nh th&agrave;nh những nền tảng của kinh tế tri thức, bao gồm đội ngũ tr&iacute; thức đ&ocirc;ng đảo, đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, khu c&ocirc;ng nghệ cao, trung t&acirc;m khởi nghiệp s&aacute;ng tạo, c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn về c&ocirc;ng nghệ, c&aacute;c trung t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển, hạ tầng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n nền tảng mạng 5G. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng h&agrave;m lượng tri thức, tập trung ph&aacute;t triển c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ cao, tham gia v&agrave;o chuỗi gi&aacute; trị to&agrave;n cầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong thời gian qua, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển Chuỗi C&ocirc;ng vi&ecirc;n phần mềm Quang Trung, Khu C&ocirc;ng nghệ cao, Khu N&ocirc;ng nghiệp C&ocirc;ng nghệ cao, Trung t&acirc;m ươm tạo chuy&ecirc;n về tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo, C&ocirc;ng vi&ecirc;n Khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ tại Khu C&ocirc;ng nghệ cao, Viện Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ t&iacute;nh to&aacute;n&hellip; Ri&ecirc;ng Khu C&ocirc;ng nghệ cao đến nay đ&atilde; thu h&uacute;t 162 dự &aacute;n với tổng mức đầu tư hơn 7,65 tỷ USD, gi&aacute; trị sản xuất sản phẩm c&ocirc;ng nghệ cao năm 2020 đạt hơn 20 tỷ USD, năng suất lao động b&igrave;nh qu&acirc;n gấp 20 lần năng suất lao động b&igrave;nh qu&acirc;n của Th&agrave;nh phố, thu h&uacute;t nhiều tập đo&agrave;n đa quốc gia mạnh về c&ocirc;ng nghệ như Intel, Samsung, Ni-đ&eacute;c&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">L&agrave; địa phương đầu ti&ecirc;n ban h&agrave;nh Chương tr&igrave;nh chuyển đổi số nhằm th&uacute;c đẩy ph&aacute;t triển kinh tế số, ch&iacute;nh quyền số v&agrave; x&atilde; hội số. Ban h&agrave;nh Chương tr&igrave;nh x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh với 4 trụ cột: Kho dữ liệu d&ugrave;ng chung v&agrave; hệ sinh th&aacute;i dữ liệu mở; Trung t&acirc;m điều h&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh; Trung t&acirc;m m&ocirc; phỏng dự b&aacute;o ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội v&agrave; Trung t&acirc;m an ninh, an to&agrave;n th&ocirc;ng tin th&agrave;nh phố. Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng minh sẽ tạo điều kiện n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống cho người d&acirc;n th&agrave;nh phố; đồng thời, th&uacute;c đẩy s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ cao v&agrave; tạo động lực cho tăng trưởng nhiều ng&agrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đặc biệt, Th&agrave;nh phố đang nghi&ecirc;n cứu lập, x&acirc;y dựng quy hoạch Khu đ&ocirc; thị s&aacute;ng tạo tương t&aacute;c cao ph&iacute;a Đ&ocirc;ng gắn với việc th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức. Khu vực n&agrave;y kỳ vọng g&oacute;p phần thiết lập chuỗi gi&aacute; trị gia tăng tr&ecirc;n nền tảng c&ocirc;ng nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật v&agrave; x&atilde; hội hiện đại theo chuẩn quốc tế, hỗ trợ t&agrave;i ch&iacute;nh hiệu quả cho doanh nghiệp, l&agrave; đ&ograve;n bẩy v&agrave; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống cho người d&acirc;n; dự kiến sau khi th&agrave;nh lập v&agrave; đi v&agrave;o hoạt động th&agrave;nh phố Thủ Đức sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p 30%-35% GRDP của TP.HCM, chiếm khoảng 7% GDP cả nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Năm 2020 vừa qua, được sự quan t&acirc;m, chỉ đạo s&acirc;u s&aacute;t của c&aacute;c đồng ch&iacute; L&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước, sự hỗ trợ tận t&igrave;nh của c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh Trung ương; Quốc hội đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị quyết số 131 về tổ chức ch&iacute;nh quyền đ&ocirc; thị tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội đ&atilde; ban h&agrave;nh Nghị quyết số 1111 về sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde; v&agrave; th&agrave;nh lập th&agrave;nh phố Thủ Đức thuộc Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. Đ&acirc;y l&agrave; cơ sở quan trọng gi&uacute;p Th&agrave;nh phố h&igrave;nh th&agrave;nh tổ chức bộ m&aacute;y đủ mạnh để c&oacute; thể hiện thực h&oacute;a mục ti&ecirc;u tr&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh cũng ban h&agrave;nh nhiều cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch th&uacute;c đẩy c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu khoa học c&ocirc;ng nghệ gắn với cuộc sống, ho&agrave;n thiện hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp, hệ sinh th&aacute;i đổi mới s&aacute;ng tạo - vừa c&oacute; sự li&ecirc;n kết của c&aacute;c trường, viện nghi&ecirc;n cứu với c&aacute;c doanh nghiệp, vừa c&oacute; vai tr&ograve; của ch&iacute;nh quyền trong hỗ trợ đầu tư mạo hiểm cho c&aacute;c dự &aacute;n khởi nghiệp. Điển h&igrave;nh l&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh Viện c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến v&agrave; Đổi mới s&aacute;ng tạo, Trung t&acirc;m khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo, th&agrave;nh lập c&aacute;c Hội đồng ph&aacute;t triển kinh tế ng&agrave;nh với sự tham gia của nh&agrave; nước - nh&agrave; doanh nghiệp - nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; c&aacute;c tổ chức t&iacute;n dụng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, quan t&acirc;m đầu tư ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực, đưa nội dung đ&agrave;o tạo c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, kỹ năng số v&agrave;o c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng để x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực số, h&igrave;nh th&agrave;nh đội ngũ chuy&ecirc;n gia v&agrave; kỹ thuật vi&ecirc;n đủ chuẩn quốc tế. X&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao, tr&igrave;nh độ quốc tế ở 08 ng&agrave;nh (c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin - truyền th&ocirc;ng, cơ kh&iacute; - tự động h&oacute;a, tr&iacute; tuệ nh&acirc;n tạo, quản trị doanh nghiệp, t&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng, y tế, du lịch, quản l&yacute; đ&ocirc; thị).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao t&iacute;nh hiệu lực hiệu quả của bộ m&aacute;y ch&iacute;nh quyền, x&acirc;y dựng một nền quản trị c&ocirc;ng năng động. Tập trung n&acirc;ng cao năng lực dự b&aacute;o, điều chỉnh ch&iacute;nh s&aacute;ch của ch&iacute;nh quyền Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh để ho&agrave;n thiện cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch nhằm quản l&yacute; v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế tri thức, kinh tế số trong điều kiện ph&aacute;t triển mới; n&acirc;ng cao năng lực của c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu quản l&yacute;, ph&aacute;t triển kinh tế tri thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Một điều quan trọng kh&ocirc;ng thể thiếu l&agrave; tạo niềm tin trong l&ograve;ng nh&acirc;n d&acirc;n, cộng đồng doanh nghiệp th&agrave;nh phố. Thực tiễn cho thấy việc tham gia của người d&acirc;n, cộng đồng doanh nghiệp c&oacute; &yacute; nghĩa then chốt trong ph&aacute;t triển kinh tế tri thức. Những ứng dụng của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave;o dịch vụ h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng, ch&iacute;nh quyền điện tử, ph&aacute;t triển giao th&ocirc;ng th&ocirc;ng minh, y tế th&ocirc;ng minh, gi&aacute;o dục th&ocirc;ng minh, khởi nghiệp s&aacute;ng tạo,&hellip;lu&ocirc;n được người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp đồng t&igrave;nh v&agrave; t&iacute;ch cực hưởng ứng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Th&agrave;nh phố cũng quan t&acirc;m ban h&agrave;nh nhiều cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch thu h&uacute;t c&aacute;c nh&agrave; khoa học, tr&iacute; thức trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, kiều b&agrave;o ở nước ngo&agrave;i tham gia v&agrave;o mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế - x&atilde; hội của Th&agrave;nh phố, đ&oacute;ng vai tr&ograve; n&ograve;ng cốt trong ph&aacute;t triển kinh tế tri thức. Chủ động v&agrave; đ&oacute;n đầu trong việc ứng dụng những th&agrave;nh tựu của c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư v&agrave;o ph&aacute;t triển kinh tế dựa tr&ecirc;n nền tảng tri thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Những giải ph&aacute;p tr&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p kinh tế Th&agrave;nh phố đạt mức tăng trưởng kh&aacute; cao, nếu kh&ocirc;ng t&iacute;nh năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, giai đoạn 2016 - 2019 GRDP của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tăng b&igrave;nh qu&acirc;n 7,72%, duy tr&igrave; vai tr&ograve; đầu t&agrave;u kinh tế của đất nước, đ&oacute;ng g&oacute;p hơn 22% GDP quốc gia, hơn 26% thu ng&acirc;n s&aacute;ch cả nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đại hội,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ở Việt Nam, quan điểm ph&aacute;t triển kinh tế tri thức đ&atilde; được đề cập, b&agrave;n bạc từ c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu, nh&agrave; hoạch định ch&iacute;nh s&aacute;ch, c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute;&hellip;v&agrave; được nh&igrave;n nhận dưới nhiều g&oacute;c độ kh&aacute;c nhau từ những năm đầu thời kỳ đổi mới. Nghị quyết Đại hội Đảng to&agrave;n quốc lần thứ&nbsp;9&nbsp;v&agrave; nhiều văn bản ch&iacute;nh thức của Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước ta đ&atilde; khẳng định vị tr&iacute;, vai tr&ograve; kinh tế tri thức trong c&ocirc;ng cuộc c&ocirc;ng nghiệp ho&aacute;, hiện đại ho&aacute; ở nước ta, rất coi trọng vận dụng c&aacute;c yếu tố của kinh tế tri thức, đặc biệt trong bối cảnh to&agrave;n cầu h&oacute;a mạnh mẽ v&agrave; đẩy mạnh tiến tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước hiện nay. Tr&ecirc;n tinh thần đ&oacute;, Th&agrave;nh phố xin đề xuất&nbsp;7&nbsp;giải ph&aacute;p trọng t&acirc;m ph&aacute;t triển kinh tế tri thức trong thời gian tới, đ&oacute; l&agrave;:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong>Thứ nhất</strong></em>,&nbsp;đổi mới cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, tạo lập một khu&ocirc;n khổ ph&aacute;p l&yacute; mới ph&ugrave; hợp với sự ph&aacute;t triển nền kinh tế tri thức.&nbsp;Cần thiết x&acirc;y dựng Chiến lược ph&aacute;t triển kinh tế tri thức giai đoạn 2021 - 2030, tầm nh&igrave;n 2045. Chiến lược cần đ&aacute;nh gi&aacute; đ&uacute;ng thực trạng, x&aacute;c định r&otilde; quan điểm ph&aacute;t triển kinh tế tri thức, chỉ r&otilde; m&ocirc; h&igrave;nh, mục ti&ecirc;u, kh&acirc;u đột ph&aacute; v&agrave; định hướng ph&aacute;t triển kinh tế tri thức, đồng thời tổ chức thực hiện c&oacute; hiệu quả c&aacute;c nội dung đề ra. M&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế tri thức ở nước ta vừa mang t&iacute;nh tổng thể ở tầm vĩ m&ocirc;, vừa phải cụ thể h&oacute;a s&aacute;t với điều kiện, thế mạnh của đất nước, từng địa phương, cấp, ng&agrave;nh v&agrave; từng lĩnh vực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&nbsp;Trong chiến lược cần x&aacute;c định v&agrave; triển khai lộ tr&igrave;nh, bước đi v&agrave; giải ph&aacute;p th&iacute;ch hợp, x&aacute;c định r&otilde; những kh&acirc;u, những bước đột ph&aacute;, kh&ocirc;ng d&agrave;n trải; trước mắt ưu ti&ecirc;n ph&aacute;t triển kinh tế tri thức những ng&agrave;nh ứng dụng mạnh mẽ khoa học c&ocirc;ng nghệ, c&aacute;c đ&ocirc; thị lớn, c&aacute;c v&ugrave;ng kinh tế trọng điểm để tạo nền tảng, lan tỏa đến c&aacute;c ng&agrave;nh, địa phương kh&aacute;c. Ngo&agrave;i ra, Chiến lược cần nhấn mạnh kh&acirc;u ph&acirc;n t&iacute;ch, tổng hợp kết quả đạt được định kỳ h&agrave;ng năm để đ&aacute;nh gi&aacute; r&uacute;t kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời c&aacute;c định hướng, giải ph&aacute;p ph&ugrave; hợp xu hướng ph&aacute;t triển kinh tế to&agrave;n cầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong>Thứ hai,</strong></em>&nbsp;ph&aacute;t triển mạnh nguồn lao động chất lượng cao, n&acirc;ng cao d&acirc;n tr&iacute;, đ&agrave;o tạo nh&acirc;n t&agrave;i.&nbsp;Tập trung đầu tư ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục, cải c&aacute;ch gi&aacute;o dục theo hướng tăng cường thực h&agrave;nh, vận dụng kiến thức v&agrave;o thực tiễn; đ&agrave;m ph&aacute;n, hợp t&aacute;c, chuyển giao chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo ti&ecirc;n tiến của c&aacute;c nước trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới. Tăng nhanh đ&agrave;o tạo đội ngũ c&aacute;n bộ khoa học - kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;nh nghề, đội ngũ c&aacute;n bộ quản l&yacute;, doanh nh&acirc;n... Tập trung đ&agrave;o tạo nghề đạt chuẩn quốc tế đối với 8 lĩnh vực ng&agrave;nh nghề được tự do di chuyển theo thỏa thuận trong khu&ocirc;n khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (gồm nha khoa, điều dưỡng, kỹ thuật, x&acirc;y dựng, kế to&aacute;n, kiến tr&uacute;c, khảo s&aacute;t v&agrave; du lịch).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong>Thứ ba</strong></em>,&nbsp;tăng cường năng lực khoa học - c&ocirc;ng nghệ quốc gia để c&oacute; thể tiếp thu, l&agrave;m chủ, vận dụng s&aacute;ng tạo c&aacute;c tri thức khoa học - c&ocirc;ng nghệ mới nhất của thế giới cần thiết cho ph&aacute;t triển của đất nước, từng bước s&aacute;ng tạo c&ocirc;ng nghệ đặc th&ugrave; của đất nước, x&acirc;y dựng nền khoa học - c&ocirc;ng nghệ tiến tiến của Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đẩy mạnh đầu tư cho nghi&ecirc;n cứu khoa học - c&ocirc;ng nghệ v&agrave; biến khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trở th&agrave;nh lực lượng sản xuất trực tiếp nhằm tạo nền tảng c&ocirc;ng nghệ phục vụ ph&aacute;t triển đất nước theo hướng hiện đại v&agrave; tạo ra c&aacute;c yếu tố nền tảng của kinh tế tri thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đổi mới cơ chế quản l&yacute; nh&agrave; nước về khoa học - c&ocirc;ng nghệ. Cơ chế đ&oacute; phải hướng v&agrave;o việc th&uacute;c đẩy khoa học - c&ocirc;ng nghệ thực sự gắn kết với sản xuất - kinh doanh, khoa học x&acirc;m nhập v&agrave;o thực tiễn sản xuất - kinh doanh l&agrave;m ra của cải v&agrave; tri thức mới phục vụ trực tiếp c&ocirc;ng cuộc ph&aacute;t triển kinh tế&nbsp; - x&atilde; hội&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&ugrave;ng với việc đầu tư cho nghi&ecirc;n cứu (ch&uacute; trọng cả khoa học - c&ocirc;ng nghệ c&ugrave;ng với khoa học - x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn), việc đẩy mạnh ứng dụng th&agrave;nh tựu khoa học - c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, hiện đại v&agrave;o c&aacute;c kh&acirc;u, c&aacute;c lĩnh vực then chốt của nền kinh tế tạo ra khả năng lan tỏa trong nền kinh tế theo hướng hiện đại.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><em><strong>Thứ tư</strong></em>, đầu tư ph&aacute;t triển mạnh mẽ hạ tầng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.&nbsp;Đẩy mạnh ứng dụng v&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin phục vụ c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a. C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a để đi v&agrave;o kinh tế tri thức. Muốn r&uacute;t ngắn qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a, r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch với c&aacute;c nước, phải khắc phục khoảng c&aacute;ch về c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 c&ograve;n diễn biến phức tạp tr&ecirc;n thế giới, đ&acirc;y l&agrave; t&igrave;nh huống xuất hiện c&aacute;c ng&agrave;nh, lĩnh vực mới li&ecirc;n quan đến chuyển đổi số, đ&oacute; vừa l&agrave; cơ hội, vừa l&agrave; &aacute;p lực để nước ta ph&aacute;t triển mạnh mẽ kinh tế số trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thứ năm, ban h&agrave;nh c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch để ho&agrave;n thiện hệ sinh th&aacute;i khởi nghiệp, hỗ trợ, khuyến kh&iacute;ch, th&uacute;c đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học c&ocirc;ng nghệ v&agrave; đổi mới s&aacute;ng tạo.&nbsp;Cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch phải thực sự vừa khuyến kh&iacute;ch nhưng vừa tạo ra sự đ&ograve;i hỏi c&aacute;c doanh nghiệp phải lu&ocirc;n đổi mới dựa tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ mới v&agrave; th&uacute;c đẩy nhanh ch&oacute;ng sự ra đời c&aacute;c doanh nghiệp mới, nhất l&agrave; c&aacute;c doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm mới, c&ocirc;ng nghệ mới; trong đ&oacute; kh&acirc;u then chốt l&agrave; cải c&aacute;ch mạnh mẽ thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh để tạo điều kiện thuận lợi cho người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, đề xuất Ch&iacute;nh phủ cần lựa chọn v&agrave; c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; đối với một số doanh nghiệp c&oacute; kh&aacute;t vọng v&agrave; đủ năng lực, quy m&ocirc; cho đầu tư, nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ mới, ti&ecirc;n phong vươn tầm thế giới. Từ đ&oacute; dẫn dắt c&aacute;c doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi gi&aacute; trị khu vực, chuỗi gi&aacute; trị to&agrave;n cầu; từng bước l&agrave;m chủ c&ocirc;ng nghệ, x&acirc;y dựng thương hiệu, n&acirc;ng cao năng lực cạnh tranh v&agrave; hấp dẫn trong cạnh tranh to&agrave;n cầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Song song đ&oacute;, cũng cần c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ c&aacute;c doanh nghiệp vừa, nhỏ v&agrave; si&ecirc;u nhỏ mạnh dạn đổi mới c&ocirc;ng nghệ, quy tr&igrave;nh sản xuất v&agrave; quản l&yacute; (Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hiện chỉ c&oacute; khoảng 2% doanh nghiệp c&oacute; quy m&ocirc; lớn, 98% doanh nghiệp vừa, nhỏ v&agrave; si&ecirc;u nhỏ, tỷ lệ n&agrave;y đối với cả nước cũng gần tương tự).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Một khi doanh nghiệp coi trọng đổi mới s&aacute;ng tạo, quan t&acirc;m đầu tư hoạt động nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển, ứng dụng khoa học c&ocirc;ng nghệ sẽ c&oacute; nhu cầu tuyển dụng đội ngũ nh&acirc;n sự chất lượng cao, từ đ&oacute; g&oacute;p phần lan tỏa ra x&atilde; hội, ph&aacute;t triển lực lượng lao động tay nghề cao, gi&agrave;u chất x&aacute;m, tri thức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thứ s&aacute;u, kh&ocirc;ng ngừng cải c&aacute;ch, đổi mới để đảm bảo vai tr&ograve; dẫn dắt, quản l&yacute; của Nh&agrave; nước đối với nền kinh tế.&nbsp;Cần c&oacute; cơ chế đặc th&ugrave; để c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghệ cao, khu c&ocirc;ng vi&ecirc;n phần mềm ph&aacute;t huy vai tr&ograve; l&agrave; trung t&acirc;m đổi mới s&aacute;ng tạo. Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng h&agrave;m lượng tri thức, tập trung ph&aacute;t triển c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ cao, tham gia v&agrave;o chuỗi gi&aacute; trị to&agrave;n cầu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong bối cảnh mới, phải kết hợp đồng bộ hai yếu tố: sự nỗ lực tự th&acirc;n để doanh nghiệp ng&agrave;y c&agrave;ng trưởng th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển; sự hỗ trợ th&iacute;ch hợp, thiết thực của nh&agrave; nước c&oacute; &yacute; nghĩa quyết định, bởi tinh thần kinh doanh v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng nhưng chưa đủ, rất cần một hệ sinh th&aacute;i đổi mới s&aacute;ng tạo hiệu quả, cho ph&eacute;p c&aacute;c c&ocirc;ng ty khởi nghiệp đổi mới s&aacute;ng tạo tiếp cận th&ocirc;ng tin, nguồn lực, cơ hội ph&aacute;t triển v&agrave; mở rộng quy m&ocirc;, lưu &yacute; đến vai tr&ograve; của vốn đầu tư mạo hiểm, điều kiện r&uacute;t vốn, tư vấn c&oacute; kinh nghiệm v&agrave; những vườn ươm c&ocirc;ng nghệ; gắn kết chặt chẽ tứ gi&aacute;c: nh&agrave; nước - doanh nghiệp - nh&agrave; khoa học v&agrave; nh&agrave; đầu tư t&agrave;i ch&iacute;nh. C&ugrave;ng với đ&oacute;, l&agrave; đảm bảo tốt quyền sở hữu tr&iacute; tuệ v&agrave; thiết lập những quy chế, điều tiết thuận lợi cho đổi mới s&aacute;ng tạo v&agrave; chuyển đổi số.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Thứ bảy,&nbsp;t&iacute;ch cực v&agrave; chủ động hội nhập quốc tế&nbsp;nhằm tranh thủ nguồn ngoại lực, kết hợp nội lực để bắt kịp xu thế ph&aacute;t triển khoa học c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, phục vụ cho mục ti&ecirc;u hiện đại h&oacute;a lực lượng sản xuất của đất nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">K&iacute;nh thưa Đại hội,</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trong xu thế to&agrave;n cầu h&oacute;a v&agrave; bối cảnh cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ tư, chắc chắn rằng tăng trưởng kinh tế dựa v&agrave;o nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; lao động rẻ sẽ nhường chỗ cho nền kinh tế tăng trưởng dựa v&agrave;o h&agrave;m lượng c&ocirc;ng nghệ cao, đa dạng h&oacute;a v&agrave; n&acirc;ng cao gi&aacute; trị gia tăng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Do vậy, để tiếp tục n&acirc;ng cao tiềm lực, vai tr&ograve; v&agrave; vị thế của Việt Nam tr&ecirc;n trường quốc tế, ph&aacute;t triển kinh tế tri thức l&agrave; xu hướng tất yếu, đảm bảo cho đất nước ta ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững, hiện thực h&oacute;a mục ti&ecirc;u đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm th&agrave;nh lập Đảng, nước ta l&agrave; nước đang ph&aacute;t triển c&oacute; c&ocirc;ng nghiệp hiện đại, thu nhập trung b&igrave;nh cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm th&agrave;nh lập Nước, trở th&agrave;nh nước ph&aacute;t triển, thu nhập cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:16px">Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn Đại hội./.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">[1] Tỷ lệ đ&oacute;ng g&oacute;p c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp dựa tr&ecirc;n tri thức v&agrave;o GDP ở Singapore 57,9%, Mỹ 55,3%, Nhật 53%, Canada 51% v&agrave; Australia 48% (B&aacute;o c&aacute;o của nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu đặc tr&aacute;ch thuộc APEC về kinh tế tri thức).</span></p> <div class="detail__credit" style="box-sizing: border-box; text-align: right; font-weight: bold; position: relative; margin: 0px 0px 1.5rem; font-size: 1.125rem; line-height: 1.4;"> <p><span style="font-size:16px">Theo Trung t&acirc;m B&aacute;o ch&iacute; TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;