3-2: Sẽ đồng loạt diễn ra Ngày thanh niên cùng hành động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>&ldquo;Ng&agrave;y thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng h&agrave;nh động&rdquo; ch&agrave;o mừng th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng v&agrave; kỷ niệm 91 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) sẽ ch&iacute;nh thức được ph&aacute;t động v&agrave;o đ&uacute;ng ng&agrave;y 03/02/2021. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Lễ ph&aacute;t động diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 7g00 ng&agrave;y 03/02/2021 Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố<em>&nbsp;(Số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1)</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/2/34110/7bbb2ead162be975b03a.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia điều tiết giao th&ocirc;ng - Ảnh Tư liệu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dự kiến trong &ldquo;Ng&agrave;y thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng h&agrave;nh động&rdquo;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ ph&aacute;t lệnh ra qu&acirc;n c&aacute;c đội h&igrave;nh an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, đội h&igrave;nh ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 v&agrave; c&ocirc;ng bố c&aacute;c nguồn lực chăm lo, th&ocirc;ng tin c&aacute;c hoạt động hưởng ứng; trao tặng qu&agrave; 02 Đảng vi&ecirc;n l&atilde;o th&agrave;nh c&aacute;ch mạng; 02 M&aacute; phong tr&agrave;o; 02 đồng ch&iacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n danh dự; tặng qu&agrave; 54 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hưởng ứng Lễ ph&aacute;t động, tại khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố sẽ&nbsp;c&ugrave;ng với văn nghệ sĩ g&oacute;i b&aacute;nh chưng; thực hiện, tham quan Kh&ocirc;ng gian L&agrave;ng nghề truyền thống. Dịp n&agrave;y, Trung ương Đo&agrave;n sẽ trao tặng v&eacute; xe, v&eacute; m&aacute;y bay cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n về qu&ecirc; ăn Tết trong khu&ocirc;n khổ Lễ ph&aacute;t động. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng trong khu&ocirc;n khổ trong &ldquo;Ng&agrave;y thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng h&agrave;nh động&rdquo; sẽ chương tr&igrave;nh &ldquo;Xu&acirc;n chiến sỹ&rdquo; - Mang Tết về c&aacute;c chốt bi&ecirc;n ph&ograve;ng tr&ecirc;n s&ocirc;ng, ph&aacute;t động hoạt động &ldquo;Chợ xanh&rdquo; tuy&ecirc;n truyền, vận động tiểu thương tại chợ B&igrave;nh An, Phường 6, Quận 8 v&agrave; c&aacute;c chợ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố hạn chế sử dụng t&uacute;i ni l&ocirc;ng, tăng cường sử dụng c&aacute;c sản phẩm th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường, kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường, khu&ocirc;n vi&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh kinh doanh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Xuất ph&aacute;t từ Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c đội h&igrave;nh của c&aacute;c quận, huyện đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đội h&igrave;nh phản ứng nhanh, Đội SOS Hướng Nam triển khai ra qu&acirc;n đồng loạt điều tiết v&agrave; đảm bảo trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tại 23 giao lộ, tuyến đường c&oacute; nguy cơ &ugrave;n tắc, c&aacute;c tuyến cửa ng&otilde; Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Ng&agrave;y thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng h&agrave;nh động&rdquo; năm 2021 thể hiện tinh thần quyết t&acirc;m của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với tầm nh&igrave;n 100 năm th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm th&agrave;nh lập nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tháng Thanh niên năm 2021 diễn ra từ ngày 28/02/2021 đến ngày 31/3/2021, trong đó tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn; các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố và đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó là các nội dung nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vững mạnh. Các hoạt động được triển khai, tổ chức với hình thức, nội dung phù hợp trong tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Agile Việt Nam
;