Tháng Thanh niên 2021 - Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với chủ đề &ldquo;90 năm - Đo&agrave;n ta tự h&agrave;o tiến bước&rdquo;, nhằm bồi dưỡng l&ograve;ng y&ecirc;u nước, tạo m&ocirc;i trường cho thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố tiếp tục r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh; b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nhằm tiếp tục ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh triển khai Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021 với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021 diễn ra từ ng&agrave;y 28/02/2021 đến ng&agrave;y 31/3/2021, trong đ&oacute; tập trung v&agrave;o c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục của tổ chức Đo&agrave;n; c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng h&agrave;nh, hỗ trợ thanh thiếu nhi. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c nội dung nhằm tăng cường v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức v&agrave; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh. C&aacute;c hoạt động trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021&nbsp;được triển khai, tổ chức với h&igrave;nh thức, nội dung ph&ugrave; hợp trong t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến của dịch bệnh COVID-19 hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn15.jpg" style="height:600px; width:424px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số chỉ ti&ecirc;u cơ bản được x&aacute;c lập trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021 như: Tư vấn, hướng nghiệp cho &iacute;t nhất <strong>10.000</strong> thanh thiếu ni&ecirc;n; giới thiệu việc l&agrave;m cho &iacute;t nhất <strong>5.000</strong> thanh ni&ecirc;n; huấn luyện, trang bị kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho &iacute;t nhất <strong>20.000</strong> thanh thiếu nhi; tổ chức <strong>05</strong> chương tr&igrave;nh tập huấn cho đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội về kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp; <strong>02</strong> chương tr&igrave;nh truyền th&ocirc;ng trực tuyến về tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh ni&ecirc;n; trao tặng <strong>50</strong> phương tiện sinh kế cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thanh ni&ecirc;n trong diện hộ ngh&egrave;o, hộ cận ngh&egrave;o, thanh ni&ecirc;n &ldquo;ho&agrave;n lương&rdquo;, sau cai nghiện t&aacute;i h&ograve;a nhập cộng đồng trở n&ecirc;n tiến bộ; đề xuất &iacute;t nhất <strong>10.000 </strong>&yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến, đề t&agrave;i; trồng mới &iacute;t nhất <strong>5.000</strong> c&acirc;y xanh; cải thiện m&ocirc;i trường, cảnh quan tại <strong>01</strong> tuyến k&ecirc;nh, rạch; trao tặng <strong>02</strong> căn nh&agrave; t&igrave;nh bạn cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; ph&aacute;t triển mới &iacute;t nhất <strong>30.000</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n; giới thiệu &iacute;t nhất <strong>500</strong> đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; cho Đảng xem x&eacute;t kết nạp; hỗ trợ vay vốn &iacute;t nhất <strong>05</strong> tỷ đồng cho thanh ni&ecirc;n; mỗi cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức <strong>01</strong> &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn&rdquo; đến thăm căn cứ c&aacute;ch mạng của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&nbsp; trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ; mỗi Quận, Huyện Đo&agrave;n hỗ trợ mới &iacute;t nhất <strong>01 </strong>m&ocirc; h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế hiệu quả. Mỗi Huyện Đo&agrave;n v&agrave; Quận Đo&agrave;n c&oacute; Hội N&ocirc;ng d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố hỗ trợ giới thiệu &iacute;t nhất <strong>01</strong> sản phẩm đăng k&yacute; tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Mỗi x&atilde; một sản phẩm - OCOP&rdquo;; mỗi cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất <strong>01</strong> hoạt động tham gia x&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021 l&agrave; cơ hội&nbsp;để tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tham gia thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, g&oacute;p phần thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, đ&oacute;ng g&oacute;p sức trẻ v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước n&oacute;i chung cũng như TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng, đặc biệt l&agrave; hướng đến&nbsp;kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">* Hệ thống chỉ ti&ecirc;u của Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2021 thể hiện dưới h&igrave;nh thức Infographic:</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn1.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn2.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn3.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn4.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn5.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn6.jpg" style="height:600px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn7.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn8.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn9.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn10.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn11.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn12.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn13.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/tn14.jpg" style="height:600px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexClsmUccQc1kyGWnWMEajm1e6Tf2lyaii1iAuPHilTi6csw/viewform"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34153/KHAO%20S%C3%81T.png" style="height:164px; width:600px" /></a></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thao “Năng động người khuyết tật” lần thứ 6 năm 2021. Vào sáng ngày 18/4/2021, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận Tân Bình.

Agile Việt Nam
;