90 "mùa hoa" Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự hào tiến bước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 26/3/2021, tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2021 v&agrave; khai mạc Lễ hội Thanh ni&ecirc;n năm 2021.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n sự kiện &yacute; nghĩa của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh vinh dự được Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy trao tặng bảng đồng truyền thống với nội dung &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tự h&agrave;o truyền thống vẻ vang, sống c&oacute; l&yacute; tưởng, y&ecirc;u nước, bản lĩnh, xung k&iacute;ch g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34207/1.jpg" style="height:379px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng giới thiệu về &ldquo;Ứng dụng tra cứu th&ocirc;ng tin về căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố được Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh c&ocirc;ng nhận l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu trong đợt hoạt động cao điểm &ldquo;90 ng&agrave;y tuổi trẻ cả nước thi đua ch&agrave;o mừng 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34207/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tuy&ecirc;n dương v&agrave; trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2021 cho 10 tập thể c&oacute; s&aacute;ng kiến, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p mới, ti&ecirc;u biểu, được &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave;o thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố. C&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh được tuy&ecirc;n dương Giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay đ&atilde; thể hiện tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ trong g&oacute;p phần tham gia, thực hiện tốt c&aacute;c chủ trương, nghị quyết của Th&agrave;nh phố; ứng dụng s&aacute;ng tạo, hiệu quả c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin v&agrave; đổi mới phương thức tổ chức c&aacute;c phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng của Đo&agrave;n; đồng h&agrave;nh, hỗ trợ, chăm lo cho thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố v&agrave; ph&aacute;t huy tinh thần lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, phục vụ cộng đồng, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34207/9.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng tổ chức Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh Dự &aacute;n n&acirc;ng cấp, sửa chữa Ph&ograve;ng Truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh. C&ocirc;ng tr&igrave;nh được đặt tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n <em>(trước kia l&agrave; số 4 Duy T&acirc;n - nơi đấu tranh c&ocirc;ng khai của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ). </em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34207/IMG_1484.jpg" style="height:350px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&ograve;ng Truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; kh&ocirc;ng gian lưu giữ nhiều h&igrave;nh ảnh, tư liệu, hiện vậy qu&yacute; gi&aacute; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; l&agrave; điểm đến quen thuộc của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn, sinh hoạt truyền thống, lịch sử, với &yacute; nghĩa gi&aacute;o dục truyền thống đấu tranh c&aacute;ch mạng cho thế hệ trẻ v&agrave; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước. Dự &aacute;n n&acirc;ng cấp, sửa chữa Ph&ograve;ng Truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh được thực hiện với nhiều đổi mới, n&acirc;ng cấp về thiết kế v&agrave; nội dung.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NG&Ograve;I B&Uacute;T TRẺ TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thao “Năng động người khuyết tật” lần thứ 6 năm 2021. Vào sáng ngày 18/4/2021, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận Tân Bình.

Agile Việt Nam
;