389 thí sinh tham gia Hội thi “Người ươm mầm” lần 2 - năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Hội thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; lần 2 - năm 2021 ch&iacute;nh thức khai mạc v&agrave; bước v&agrave;o v&ograve;ng sơ loại với sự tham gia của 389 th&iacute; sinh l&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c trường mần non ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Hội thi do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức tại Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n s&aacute;ng 27/3 vừa qua.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Hình 2: Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: Hữu An" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34211/h%C3%ACnh%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:black">H&igrave;nh 2: C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: Hữu An</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc Hội thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; lần 2 - năm 2021, đồng ch&iacute; Nguyễn Quang Cường - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n, Trưởng Ban tổ chức Hội thi nhấn mạnh nghề gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non l&agrave; một nghề đặc biệt bởi kh&ocirc;ng chỉ &ldquo;dạy&rdquo; m&agrave; c&ograve;n phải &ldquo;dỗ&rdquo;, l&agrave; nghề h&agrave;nh động bằng &ldquo;t&igrave;nh y&ecirc;u&rdquo;. C&ocirc; gi&aacute;o mầm non h&ocirc;m qua, h&ocirc;m nay v&agrave; mai sau đ&atilde; v&agrave; đang tiếp bước x&acirc;y dựng trang sử ng&agrave;nh gi&aacute;o dục mầm non ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi &ldquo;Người ươm mầm&rdquo; lần 2 được tổ chức qua ba v&ograve;ng thi. V&ograve;ng sơ khảo với phần thi &ldquo;Vững nghiệp vụ, giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n&rdquo;. Ban tổ chức sẽ chọn 40 th&iacute; sinh cao điểm nhất tham gia v&ograve;ng b&aacute;n kết với phần thi &ldquo;Vừa học, vừa chơi&rdquo; v&agrave; thử th&aacute;ch &ldquo;N&agrave;o! M&igrave;nh c&ugrave;ng ăn nh&eacute;&rdquo;. Những th&iacute; sinh lọt v&ograve;ng chung kết phải vượt qua hai thử th&aacute;ch &ldquo;Năng khiếu Người ươm mầm&rdquo; v&agrave; chủ đề &ldquo;C&ocirc; kh&eacute;o - B&eacute; ngoan&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Hình 3: Hội đồng chuyên môn và hội đồng Ban Giám khảo nhận thư cảm ơn từ ban tổ chức hội thi. Ảnh: Hữu An" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34211/h%C3%ACnh%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:black">H</span></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:black">&igrave;nh 3: Hội đồng chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo nhận thư cảm ơn từ ban tổ chức hội thi. Ảnh: Hữu An</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau phần thi sơ loại, cầm sản phẩm tự tạo tr&ecirc;n tay, th&iacute; sinh Nguyễn Kh&aacute;nh An - Gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Mầm non Việt Anh bộc bạch: &ldquo;M&igrave;nh tạo sản phẩm dự thi với t&ecirc;n gọi &ldquo;Chiếc hộp bận rộn&rdquo; nhằm để c&aacute;c b&eacute; vừa chơi vừa học c&aacute;c kĩ năng cơ bản như thao t&aacute;c rửa tay, gắp vi&ecirc;n sỏi, g&agrave;i hoặc th&aacute;o n&oacute;n bảo hiểm... Tham gia Hội thi, m&igrave;nh vừa hồi hộp lại h&agrave;o hứng, hội thi gi&uacute;p m&igrave;nh hiểu r&otilde; hơn chuy&ecirc;n m&ocirc;n bản th&acirc;n đang ở mức n&agrave;o để tiếp tục r&egrave;n luyện. Hội thi cũng l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, m&igrave;nh mong rằng sẽ c&oacute; nhiều s&acirc;n chơi tương tự được tổ chức để gi&aacute;o vi&ecirc;n được học tập lẫn nhau, giao lưu, đặc biệt n&acirc;ng cao tay nghề&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Hình 7: Bằng các vật liệu tái chế, nhiều thí sinh đã tạo ra nhiều sản phẩm đẹp mắt, đa dạng. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34211/h%C3%ACnh%207.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">H&igrave;nh 4: Bằng c&aacute;c vật liệu t&aacute;i chế, nhiều th&iacute; sinh đ&atilde; tạo ra nhiều sản phẩm đẹp mắt, đa dạng. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931- 26/3/2021), nhằm tổ chức s&acirc;n chơi, tạo điều kiện cho gi&aacute;o vi&ecirc;n mầm non khối ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, n&acirc;ng cao tay nghề, n&acirc;ng cao gi&aacute; trị đạo đức l&agrave;m nghề v&agrave; t&ocirc;n vinh nghề nghiệp.</span></span></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:638px"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cơ cấu giải thưởng:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">*Giải chung cuộc:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">01 giải nhất: 8.000.000 đồng + Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">01 giải nh&igrave;: 5.000.000 đồng + Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">01 giải ba: 3.000.000 đồng + Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">02 giải khuyến kh&iacute;ch: mỗi giải trị gi&aacute; 2.000.000 đồng + Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">*Giải phụ: &ldquo;Khoảng khắc người ươm mầm&rdquo;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">01 giải nhất: 1.500.000 đồng + Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">01 giải nh&igrave;: 1.000.000 đồng + Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">01 giải ba: 500.000 đồng + Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">*Giải tập thể: d&agrave;nh cho đơn vị trường c&oacute; số gi&aacute;o vi&ecirc;n tham gia nhiều nhất: 5.000.000 v&agrave; Bằng khen của Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">Một số ảnh kh&aacute;c của V&ograve;ng Sơ khảo:</p> <p style="text-align:center"><img alt="Hình 5: Thí sinh sử dụng phần mềm điện thoại tham gia thi trắc nghiệm kiến thức chuyên môn và các kỹ năng nuôi dạy trẻ mầm non. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34211/h%C3%ACnh%204.1.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:black">H&igrave;nh 5: Th&iacute; sinh sử dụng phần mềm điện thoại tham gia thi trắc nghiệm kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; c&aacute;c kỹ năng nu&ocirc;i dạy trẻ mầm non. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</span></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:black; font-size:13.5pt"><img alt="Hình 6: Thi thực hành: Thiết kế giáo vụ. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34211/h%C3%ACnh%205.JPG" style="height:800px; width:1200px" /><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>H&igrave;nh 6: Thi thực h&agrave;nh: Thiết kế gi&aacute;o vụ. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:black; font-size:13.5pt"><img alt="Hình 7: Không khí phần thi thực hành vòng sơ khảo. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34211/h%C3%ACnh%206.JPG" style="height:800px; width:1200px" /><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>H&igrave;nh 7: Kh&ocirc;ng kh&iacute; phần thi thực h&agrave;nh v&ograve;ng sơ khảo. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:black; font-size:13.5pt"><img alt="Hình 8: Mỗi thí sinh tự thiết kế cho mình một sản phẩm để có thể giúp các bé vừa học, vừa chơi. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34211/h%C3%ACnh%208.JPG" style="height:800px; width:1200px" /><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>H&igrave;nh 8: Mỗi th&iacute; sinh tự s&aacute;ng tạo&nbsp;cho m&igrave;nh một sản phẩm để c&oacute; thể gi&uacute;p c&aacute;c b&eacute; vừa học, vừa chơi. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</em></span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRẦN Đ&Agrave;O - HỮU AN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thao “Năng động người khuyết tật” lần thứ 6 năm 2021. Vào sáng ngày 18/4/2021, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận Tân Bình.

Agile Việt Nam
;