Kết nối với sách trong diễn đàn “Giá trị của tuổi trẻ”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Gi&aacute; trị tuổi trẻ nằm đ&acirc;u, c&aacute;ch để đọc s&aacute;ch v&agrave; tiếp thu hiệu quả, văn h&oacute;a ứng xử, học hỏi kĩ năng từ s&aacute;ch c&oacute; &yacute; nghĩa như thế n&agrave;o trong cuộc sống v&agrave; l&agrave;m việc&hellip; l&agrave; những nội dung cơ bản trong tọa đ&agrave;m &ldquo;Gi&aacute; trị của tuổi trẻ&rdquo;. Buổi tọa đ&agrave;m nhận được sự tham gia của đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; l&agrave; cơ hội để kh&aacute;n giả trao đổi trực tiếp những thắc mắc với c&aacute;c vị diễn giả từ chương tr&igrave;nh.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh tọa đ&agrave;m &ldquo;Gi&aacute; trị của tuổi trẻ&rdquo; do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức s&aacute;ng 28/3 vừa qua tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1) với th&ocirc;ng điệp &ldquo;Thế hệ mới - Kết nối v&agrave; Chia sẻ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Từ phải qua: diễn giả Nguyễn Thành Nam, diễn giả Hoàng Minh Thông, diễn giả Phương Huyền giao lưu, kết nối và chia sẻ sách với bạn trẻ. Ảnh: Trần Đào" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34212/h%C3%ACnh%201.3.jpg" style="height:445px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&igrave;nh 1:&nbsp;</span>Từ phải qua: diễn giả Nguyễn Th&agrave;nh Nam, diễn giả Ho&agrave;ng Minh Th&ocirc;ng, diễn giả Phương Huyền giao lưu, kết nối v&agrave; chia sẻ s&aacute;ch với bạn trẻ. Ảnh: Trần Đ&agrave;o</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Đọc, rồi qu&ecirc;n, rồi đọc&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mở đầu buổi tọa đ&agrave;m &ldquo;Gi&aacute; trị của tuổi trẻ&rdquo;, diễn giả Nguyễn Th&agrave;nh Nam - Ph&oacute; gi&aacute;m đốc, Tổng bi&ecirc;n tập c&ocirc;ng ty TNHH MTV Nh&agrave; xuất bản Trẻ cho rằng kh&ocirc;ng phải cầm quyển s&aacute;ch kỹ năng l&ecirc;n v&agrave; đọc mới gọi l&agrave; đọc s&aacute;ch. Đọc s&aacute;ch c&oacute; nhiều c&aacute;ch v&agrave; nhiều kiểu đọc. Đọc truyện tranh hay nghe audio vẫn được gọi l&agrave; đọc s&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Theo &ocirc;ng, cuộc đời mỗi người sẽ đọc rất nhiều v&agrave; ấn tượng với khoảng 30 cuốn s&aacute;ch v&agrave; hơn thế. S&aacute;ch khi đọc xong c&oacute; thể qu&ecirc;n đi ngay sau đ&oacute;. Chẳng hạn, đọc <em>Qu&agrave; tặng cuộc sống,</em> lượng kiến thức đ&oacute; kh&ocirc;ng hẳn mất đi m&agrave; chỉ tạm &ldquo;ẩn&rdquo; đi. Nếu xuất hiện t&igrave;nh huống tương tự, bản th&acirc;n kh&ocirc;ng c&ograve;n bối rối t&igrave;m hướng giải quyết. Với những trải nghiệm như vậy, c&aacute; nh&acirc;n mỗi người sẽ th&iacute;ch th&uacute; v&agrave; tiếp tục t&igrave;m đến s&aacute;ch như một nguồn tri thức v&ocirc; tận để đọc, để qu&ecirc;n v&agrave; đọc nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ kinh nghiệm bản th&acirc;n, diễn giả Ho&agrave;ng Minh Th&ocirc;ng - Gi&aacute;m đốc học thuật EdSpace, Learn With Tom Ltd chia sẻ: &ldquo;Đọc s&aacute;ch cũng cần c&oacute; th&oacute;i quen, tạo cho bản th&acirc;n một mục đọc khoảng bao nhi&ecirc;u cuốn s&aacute;ch trong tuần. Hoặc mỗi ng&agrave;y d&agrave;nh một khoảng thời gian rỗi cho việc đọc s&aacute;ch&rdquo;. Theo diễn giả, cơ hội để đọc s&aacute;ch l&agrave; do bản th&acirc;n tạo ra. N&oacute; cũng phụ thuộc nhiều v&agrave;o sở th&iacute;ch v&agrave; th&oacute;i quen, coi đọc s&aacute;ch l&agrave; một phần của giải tr&iacute;, niềm vui&hellip; C&oacute; thể đ&oacute; l&agrave; những c&acirc;u chuyện cuộc sống, chỉ m&ocirc; tả những chi tiết kh&aacute; nhỏ trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y m&agrave; ta kh&ocirc;ng để &yacute; đến. C&oacute; thể đ&oacute; l&agrave; s&aacute;ch t&igrave;m hiểu kỹ năng gi&uacute;p ch&uacute;ng ta chạm tới ngưỡng n&agrave;o đ&oacute;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Hình 2: Phần giao lưu: bạn trẻ trao đổi trực tiếp những thắc mắt đến các vị diễn giả. Ảnh: Hữu An" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/3/34212/h%C3%ACnh%203.3.jpg" style="height:444px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">H&igrave;nh 2: Phần giao lưu: bạn trẻ trao đổi trực tiếp những thắc mắt đến c&aacute;c vị diễn giả. Ảnh: Hữu An</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giải đ&aacute;p thắc mắc l&agrave;m sao để tạo th&oacute;i quen đọc những quyển s&aacute;ch m&agrave; bản th&acirc;n kh&ocirc;ng th&iacute;ch - C&acirc;u hỏi được c&aacute;c bạn trẻ quan t&acirc;m nhiều nhất trong buổi tọa đ&agrave;m, diễn giả Ho&agrave;ng Minh Th&ocirc;ng chia sẻ rằng trước khi tiếp x&uacute;c v&agrave; d&agrave;nh thời gian cho s&aacute;ch, c&aacute; nh&acirc;n n&ecirc;n đặt ra hai c&acirc;u hỏi: m&igrave;nh đang quan t&acirc;m vấn đề g&igrave; v&agrave; muốn t&igrave;m c&acirc;u trả lời g&igrave; từ quyển s&aacute;ch n&agrave;y. Hơn nữa, mỗi người ch&uacute;ng ta cần biết c&aacute;ch tiếp thu kiến thức từ s&aacute;ch như thế n&agrave;o cho hợp l&yacute;. T&ugrave;y theo mục đ&iacute;ch nghi&ecirc;n cứu, n&atilde;o của ch&uacute;ng ta sẽ tập trung v&agrave; nh&igrave;n nhận, đ&aacute;nh gi&aacute;, nhận x&eacute;t để lựa chọn c&aacute;ch tiếp cận nội dung.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Người kh&aacute;c l&agrave;m được th&igrave; m&igrave;nh l&agrave;m được</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một nh&agrave; văn, ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n Đ&agrave;i tiếng n&oacute;i Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, diễn giả Phương Huyền tiếp x&uacute;c v&agrave; gặp gỡ với nhiều nh&acirc;n vật. Từ đ&oacute;, chị học hỏi từ thực tế, từ ch&iacute;nh nh&acirc;n vật của m&igrave;nh. Với chị đọc s&aacute;ch v&agrave; học hỏi từ thực tế như một sợi d&acirc;y gắn kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Đ&oacute; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh cố gắng phấn đấu, ki&ecirc;n tr&igrave;. V&agrave; tuổi trẻ l&agrave; để thể hiện ch&iacute;nh m&igrave;nh bằng h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục bản th&acirc;n. Đ&ocirc;i l&uacute;c m&igrave;nh tạo ra may mắn bằng kế hoạch, mục ti&ecirc;u. Đ&ocirc;i l&uacute;c m&igrave;nh phải đối mặt với kh&oacute; khăn, sợ v&agrave; kh&oacute;c một m&igrave;nh. Vậy h&atilde;y khuy&ecirc;n nhủ bản th&acirc;n rằng người kh&aacute;c l&agrave;m được th&igrave; m&igrave;nh l&agrave;m được như nh&acirc;n vật ch&iacute;nh quyển hồi k&iacute; <em>Tr&aacute;i tim của th&eacute;p&rdquo;</em>, diễn giả bộc bạch.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&acirc;u chuyện đọc s&aacute;ch cũng vậy, trước hết phải ấn tượng hoặc dễ hiểu; l&agrave; điều m&igrave;nh đang t&igrave;m kiếm hoặc t&aacute;c giả đang n&oacute;i những điều c&aacute; nh&acirc;n chưa bao giờ biết n&oacute; tồn tại. Đọc s&aacute;ch để trưởng th&agrave;nh. Đọc s&aacute;ch để kết nối c&aacute;c thế hệ với nhau. Đối với diễn giả Ho&agrave;ng Minh Th&ocirc;ng, b&agrave;i học từ cuốn s&aacute;ch <em>Tự học</em> đ&atilde; gi&uacute;p &iacute;ch nhiều trong định hướng bản th&acirc;n. &ldquo;Những g&igrave; t&ocirc;i từng được học sẽ nhanh ch&oacute;ng lỗi thời v&agrave; biến mất. Những g&igrave; t&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m trong c&ocirc;ng việc của t&ocirc;i, hầu hết đều đến từ việc tự học. Trong thời đại c&ocirc;ng nghệ, mọi thứ thay đổi trong chớp mắt. Việc tự học l&agrave; cần thiết v&agrave; lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng trong tư thế l&agrave; một người c&ograve;n thiếu s&oacute;t, lu&ocirc;n t&igrave;m kiếm cơ hội để c&oacute; thể học&rdquo;, diễn giả Minh Th&ocirc;ng chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, với khoảng c&aacute;ch thế hệ, liệu những cuốn s&aacute;ch từ c&aacute;c thập ni&ecirc;n trước c&oacute; dễ đọc, dễ hiểu? T&igrave;m v&agrave; hiểu s&aacute;ch giống như qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng mối quan hệ tốt đẹp, trước hết phải hiểu nhau. Từ kinh nghiệm bản th&acirc;n, diễn giả Ho&agrave;ng Minh Th&ocirc;ng cho rằng chuyện kết nối giữa c&aacute;c thế hệ đồng dạng với nhau, chỉ c&oacute; ng&ocirc;n ngữ thể hiện ra ngo&agrave;i dị biệt. Nếu nghiền ngẫm v&agrave; hiểu những g&igrave; s&aacute;ch viết, c&oacute; thể n&oacute;i đ&oacute; l&agrave; một sự th&agrave;nh c&ocirc;ng trong r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRẦN Đ&Agrave;O</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), hưởng ứng Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thao “Năng động người khuyết tật” lần thứ 6 năm 2021. Vào sáng ngày 18/4/2021, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận Tân Bình.

Agile Việt Nam
;