Ngày hội hướng nghiệp dạy nghề lần 9 năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 10/4, tại Trung t&acirc;m Văn ho&aacute; Ho&agrave; B&igrave;nh &ndash; Quận 10, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp với Hội Gi&aacute;o dục Nghề nghiệp Th&agrave;nh phố tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Hướng nghiệp - Dạy nghề&rdquo; lần 9 - Năm 2021 với chủ đề &ldquo;Đ&aacute;nh thức tiềm năng &ndash; Vững t&acirc;m lập nghiệp&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Nghi thức khai mạc “Ngày hội Hướng nghiệp, Dạy nghề” lần 9 năm 2021 với chủ đề “Đánh thức tiềm năng – Vững tâm lập nghiệp”" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34236/khaimac.jpg" style="height:381px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nghi thức khai mạc &ldquo;Ng&agrave;y hội Hướng nghiệp, Dạy nghề&rdquo; lần 9 năm 2021 với chủ đề &ldquo;Đ&aacute;nh thức tiềm năng &ndash; Vững t&acirc;m lập nghiệp&rdquo;</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c nội dung trong ng&agrave;y hội cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin về nghề học, trường học v&agrave; thị trường lao động trong thời gian tới, gi&uacute;p cho phụ huynh, học sinh định hướng trong chọn trường, chọn nghề ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n. Trong hoạt động giao lưu &ldquo;Đ&aacute;nh thức tiềm năng - Vững t&acirc;m lập nghiệp&rdquo;, học sinh v&agrave; phụ huynh được giao lưu, trao đổi trực tiếp với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực gi&aacute;o dục nghề nghiệp, hướng nghiệp, nhận biết tổng quan về thị trường lao động, cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường.</span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="Nguyễn Văn Sang – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34236/Phats%20bieeur.jpg" style="height:450px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nguyễn Văn Sang &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc</span></span></em></div> <div> <div class="TableOfContens_table-of-contents__SBv0f" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; transition: all 0.2s ease 0s; color: rgb(0, 0, 0); font-family: VOH-Roboto; font-size: 10px;"> <div class="news-detail-content_detail-content__goYFs" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; scroll-margin-top: 35px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: var(--black-800); font-size: 1.6rem !important;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lễ khai mạc, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Văn Sang &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m Thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố cho biết, tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng của những năm trước, Ng&agrave;y hội năm nay thu h&uacute;t 21 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp v&agrave; Trường nghề tham gia cung cấp th&ocirc;ng tin, tư vấn tuyển sinh ng&agrave;nh học, nghề học đến học sinh v&agrave; phụ huynh. Ng&agrave;y hội thu h&uacute;t hơn 2.000 học sinh đến từ c&aacute;c trường trung học cơ sở, trung học phổ th&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y hội diễn ra với một số nội dung như Chương tr&igrave;nh trải nghiệm ước mơ đưa học sinh tham quan tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục nghề nghiệp, trường trung cấp, cao đẳng, đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, đồng thời sau đ&oacute; đưa c&aacute;c em đến trải nghiệm thực tế tại c&aacute;c doanh nghiệp đang hoạt động, sản xuất kinh doanh thuộc những ng&agrave;nh nghề đ&atilde; tham quan đ&agrave;o tạo; chương tr&igrave;nh talk show nghề của bạn th&ocirc;ng qua đ&oacute; giới thiệu những ng&agrave;nh nghề c&oacute; nhu cầu tuyển dụng lớn để định hướng học nghề.Tổ chức hội thảo tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh, phụ huynh, tập huấn c&ocirc;ng t&aacute;c định hướng nghề nghiệp cho thầy c&ocirc; v&agrave; trợ l&yacute; thanh ni&ecirc;n tổng phụ tr&aacute;ch đội l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c hướng nghiệp tại c&aacute;c trường phổ th&ocirc;ng...</span></span>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="Các bạn học sinh tìm hiểu ngành nghề tại Trung cấp Vạn Tường" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34236/timhieru.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn học sinh t&igrave;m hiểu ng&agrave;nh nghề ở gian h&agrave;ng Trung cấp Vạn Tường</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM PHỤNG</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div class="news-detail-content_detail-related__2JdYh news-detail-content_last__2Q1DV" style="margin: 20px 0px 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; box-sizing: border-box; border-left: 1px solid var(--gray--600); color: rgb(0, 0, 0); font-family: VOH-Roboto; font-size: 10px;"> <ul> </ul> </div> </div> <div class="adv-components no-content" id="705" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; scroll-margin-top: 35px; word-break: break-word; max-width: 100%; font-family: VOH-Roboto; font-size: 16px;">&nbsp;</div> <div class="adv-components no-content" id="950" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; scroll-margin-top: 35px; word-break: break-word; max-width: 100%; font-family: VOH-Roboto; font-size: 16px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; scroll-margin-top: 35px; word-break: break-word; max-width: 100%;">&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;