Cảm xúc Tháng thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><strong>Nhiều hoạt động tạo cảm x&uacute;c, hun đ&uacute;c truyền thống phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n, học sinh, thanh ni&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định - Chợ Lớn - TP. Hồ Ch&iacute; Minh được tổ chức trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n, mừng cột mốc tuổi 90 của tổ chức Đo&agrave;n.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34245/15-1536x1024.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ảnh tư liệu NVHTN</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Nổi bật nhất l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh dự &aacute;n sửa chữa, n&acirc;ng cấp Ph&ograve;ng truyền thống Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ph&ograve;ng Truyền thống lưu trữ hơn 500 kỷ vật qu&yacute; gi&aacute; từng gắn b&oacute; với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c thời k&igrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ẩn giấu trong mỗi kỉ vật l&agrave; sự gian khổ hi sinh, l&agrave; những c&acirc;u chuyện cảm động về t&igrave;nh cảm đồng đội v&agrave; l&ograve;ng nhiệt huyết của tuổi trẻ trong đấu tranh giữ nước, l&agrave; h&agrave;nh trang qu&yacute; gi&aacute; của một thời thanh ni&ecirc;n s&ocirc;i nổi.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; phối hợp với Nh&agrave; xuất bản Trẻ đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh lần lượt hơn c&aacute;c đầu s&aacute;ch như: &ldquo;Lược sử Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1954 - 1975)&rdquo;; &ldquo;Theo nhịp kh&uacute;c l&ecirc;n đ&agrave;ng&rdquo;; &ldquo;Ch&uacute;ng ta đ&atilde; đứng dậy&rdquo; (tập 1, tập 2), &ldquo;Đội cận vệ thanh ni&ecirc;n&rdquo;; &ldquo;Căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (1960 - 1975)&rdquo;, &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&ugrave;ng qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định tham gia chiến dịch Hồ Ch&iacute; Minh 1975&rdquo;; &ldquo;Lịch&nbsp;sử Đo&agrave;n&nbsp;Thanh ni&ecirc;n&nbsp;n&ocirc;ng th&ocirc;n&nbsp;v&agrave;&nbsp;v&ugrave;ng ven S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;-&nbsp;Gia Định trong chống Mỹ cứu nước 1954 &ndash; 1975&rdquo;,&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Những tập s&aacute;ch n&agrave;y l&agrave; tư liệu gốc cho c&ocirc;ng t&aacute;c lưu trữ, sưu tập, thuyết minh của Ph&ograve;ng Truyền thống ng&agrave;y c&agrave;ng phong ph&uacute; v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Tham quan Ph&ograve;ng Truyền thống, người c&oacute; cảm nhận được cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh cứu nước của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p, chống Mĩ cứu nước, trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa khi đất nước h&ograve;a b&igrave;nh, thống nhất.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&aacute;c đơn vị, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức tham quan Ph&ograve;ng Truyền thống Đo&agrave;n v&agrave; tổ chức c&aacute;c buổi giao lưu &ldquo;nh&acirc;n chứng lịch sử&rdquo; sinh động đa dạng như: Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute;, Quận Đo&agrave;n 11, Đo&agrave;n trường Đại học Văn Lang, Đo&agrave;n trường Đại học C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n, Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n, Trung t&acirc;m hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n ,&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&oacute; thể kể đến c&aacute;c hoạt động về nguồn, tham quan, giao lưu với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; &ldquo;nh&acirc;n chứng lịch sử&rdquo; trong C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại Di t&iacute;ch lịch sử Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (Y4) tại tỉnh Bến Tre, di t&iacute;ch lịch sử&nbsp;Căn cứ&nbsp;c&aacute;ch mạng&nbsp;N&uacute;i Dinh&nbsp;tại tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u,&hellip; Tại nơi đ&acirc;y, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n c&ograve;n tổ chức lễ trưởng th&agrave;nh Đo&agrave;n, lễ kết nạp Đo&agrave;n, c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a - văn nghệ,&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong những buổi gặp gỡ n&agrave;y, c&aacute;c bạn trẻ nhiều cảm x&uacute;c khi được nghe những c&acirc;u chuyện &ldquo;Th&agrave;nh Đo&agrave;n bản h&ugrave;ng ca&rdquo; gi&uacute;p cho những người trẻ h&ocirc;m nay cảm nhận được kh&iacute; thế h&agrave;o h&ugrave;ng của một thời c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; đ&atilde; &ldquo;trui r&egrave;n trong lửa đỏ&rdquo;, hiểu th&ecirc;m động lực th&ocirc;i th&uacute;c tuổi trẻ ng&agrave;y ấy dấn th&acirc;n v&agrave;o lửa đạn hiểm nguy d&ugrave; biết &ldquo;Gươm kề tận cổ s&uacute;ng kề tai&rdquo;, v&igrave; ng&agrave;y ấy tuổi trẻ t&igrave;m thấy l&yacute; tưởng từ ch&iacute;nh sự trải nghiệm khắc nghiệt trong v&ograve;ng kiềm tỏa v&agrave; bạo t&agrave;n của qu&acirc;n th&ugrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Lớp cha anh đi trước lu&ocirc;n khẳng định sự tin tưởng d&agrave;nh cho tuổi trẻ ng&agrave;y nay tiếp nối v&agrave; ph&aacute;t triển những th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng trong thời đại 4.0.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Thế hệ trẻ ng&agrave;y nay cần biết phải r&egrave;n luyện, bồi dưỡng những g&igrave; v&agrave; tự m&igrave;nh phải vun đắp l&yacute; tưởng ra sao để xứng đ&aacute;ng v&agrave; đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu cũng như nhiệm vụ được đất nước giao ph&oacute;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>HO&Agrave;NG Đ&Ocirc;N NHẬT T&Acirc;N</strong></span></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;