Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 25-4, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp c&ugrave;ng Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chuỗi hoạt động &ldquo;Thầy thuốc trẻ l&agrave;m theo lời B&aacute;c, t&igrave;nh nguyện v&igrave; sức khỏe cộng đồng&rdquo; năm 2021.</strong></span></p> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34268/TTT.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động hưởng ứng cuộc vận động &ldquo;Thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu&rdquo;; đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh bằng những việc l&agrave;m thiết thực, cụ thể; đồng thời, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ng&agrave;nh y tế.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện đ&atilde; ra qu&acirc;n thực hiện c&aacute;c hoạt động &yacute; nghĩa như tại huyện Củ Chi v&agrave;TP.&nbsp;Thủ Đức.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Tại huyện Củ Chi, hoạt động &ldquo;Thầy thuốc trẻ l&agrave;m theo lời B&aacute;c, t&igrave;nh nguyện v&igrave; sức khỏe cộng đồng&rdquo;với c&aacute;c hoạt động như: &nbsp;tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng, chống c&aacute;c loại dịch bệnh v&agrave; c&aacute;c vấn đề sức khỏe cộng đồng; tổ chức chương tr&igrave;nh tư vấn sức khỏe với chủ đề &ldquo;Tầm quan trọng của việc chăm s&oacute;c sức khỏe t&acirc;m thần&rdquo; cho 300 em học sinh tại Trường THPT Quang Trung; trao tặng 20 tủ thuốc y tế, c&aacute;c dụng cụ, trang thiết bị y tế th&ocirc;ng dụng cho c&aacute;c khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, trụ sở khu phố, ấp tại&nbsp;huyện Củ Chi.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34268/TT2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, hơn 400 lượt thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người d&acirc;n v&agrave; thiếu nhi huyện Củ Chi đ&atilde; được c&aacute;c y, b&aacute;c sĩ trẻ tư vấn, kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Song song với c&aacute;c hoạt động diễn ra tại huyện Củ Chi, cũng hoạt động &ldquo;Thầy thuốc trẻ l&agrave;m theo lời B&aacute;c, t&igrave;nh nguyện v&igrave; sức khỏe cộng đồng&rdquo; tại th&agrave;nh phố Thủ Đức với nội dung tư vấn, kh&aacute;m bệnh, ph&aacute;t thuốc cho 1.000 lượt thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người d&acirc;n v&agrave; thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt&nbsp;sẽ diễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a phường Hiệp B&igrave;nh Phước, Đ&igrave;nh &Iacute;ch Thạch, Nh&agrave; trọ số 16, Văn ph&ograve;ng Đảng ủy v&agrave; Khối Đo&agrave;n thể Khu C&ocirc;ng nghiệp C&aacute;t L&aacute;i , UBND phường Linh Trung.</span></p> <p><span style="font-size:14px">* C&ugrave;ng ng&agrave;y,&nbsp;Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ng&acirc;n h&agrave;ng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) phối hợp tổ chức giải chạy &ldquo;Just run - V&igrave; một Việt Nam khỏe mạnh v&agrave; thịnh vượng&rdquo; v&agrave;o l&uacute;c 06g00 ng&agrave;y 25/4/2021 tại khu đ&ocirc; thị Sala, Th&agrave;nh phố Thủ Đức</span></p> <p><span style="font-size:14px">Hơn 1.000 y b&aacute;c sĩ trẻ l&agrave; hội vi&ecirc;n của Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố, đại diện c&aacute;c cộng đồng chạy bộ v&agrave; 1.000 nh&acirc;n vi&ecirc;n của Ng&acirc;n h&agrave;ng Việt Nam Thịnh vượng sẽ tham gia giải chạy &ldquo;Just run - V&igrave; một Việt Nam khỏe mạnh v&agrave; thịnh vượng&rdquo; với 03 cự li: 03 km, 05km v&agrave; 10km.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Trong sự kiện n&agrave;y, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ng&acirc;n h&agrave;ng Việt Nam Thịnh vượng sẽ ra mắt Ph&ograve;ng kh&aacute;m Container với mục ti&ecirc;u kh&aacute;m sức khỏe lưu động, miễn ph&iacute; cho c&ocirc;ng nh&acirc;n tại nhiều khu c&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đầu ti&ecirc;n của m&ocirc; h&igrave;nh kh&aacute;m sức khỏe lưu động bền vững do Hội Thầy thuốc trẻ khởi xướng, l&agrave; tiền đề để c&aacute;c b&ecirc;n tiếp tục hợp t&aacute;c, mở rộng m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>C.N.</strong></span></p> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;