Khai mạc "Tầm nhìn Xuyên thế kỷ" lần thứ XI

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng nay 25/4/2021 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Lễ khai mạc v&agrave; V&ograve;ng loại của Hội thi Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; lần 11 - năm 2021, với sự tham dự của 468 th&iacute; sinh của 79 đội tuyển từ 50 đơn vị tham gia tranh t&agrave;i, trong đ&oacute; bảng A gồm c&aacute;c đội tuyển l&agrave; sinh vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng, Học viện; Bảng B gồm c&aacute;c đội tuyển l&agrave; sinh vi&ecirc;n, học sinh c&aacute;c trường Cao đẳng, Trung cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động tạo điều kiện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức c&aacute;ch mạng, tu dưỡng, r&egrave;n luyện bản th&acirc;n theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; ki&ecirc;n quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai tr&aacute;i, bảo vệ sự trong s&aacute;ng của chủ nghĩa M&aacute;c-L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong thời đại hiện nay. Qua đ&oacute; c&ugrave;ng nh&agrave; trường n&acirc;ng cao chất lượng học tập c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh cho sinh vi&ecirc;n, học sinh</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khai mạc hội thi" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34274/khaimac.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(</span>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo thực hiện nghi thức khai mạc hội thi)</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Hội thi năm nay cũng l&agrave; dịp để tuy&ecirc;n truyền, cụ thể h&oacute;a c&aacute;c nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội to&agrave;n quốc của Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố lần thứ XI, c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội v&agrave; đại biểu Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 th&ocirc;ng qua c&aacute;c phần thi của Hội thi đến với sinh vi&ecirc;n, học sinh Th&agrave;nh phố một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng nhất&rdquo; &ndash; Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; b&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Trưởng Ban tổ chức cho biết.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="BTC phổ biến quy chế và hướng dẫn cách thức thi " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34274/giamthi.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(</span>BTC phổ biến quy chế v&agrave; hướng dẫn c&aacute;ch thức thi&nbsp;)</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px"><img alt="Các bạn thí sinh hào hứng với đề thi vòng sơ loại" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34274/thi.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">(</span>C&aacute;c bạn th&iacute; sinh h&agrave;o hứng với đề thi v&ograve;ng sơ loại)</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng theo đồng ch&iacute; Tước Nguy&ecirc;n, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n lần đầu phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy c&ugrave;ng tiếp tục tham gia với Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp tổ chức Hội thi &ldquo;Tầm nh&igrave;n xuy&ecirc;n thế kỷ&rdquo; lần thứ 11.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HỮU AN</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;