Khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2021

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Ng&agrave;y 16/5, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đảng, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Bộ Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; lần thứ IV năm 2021.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hội thi năm nay&nbsp;được tổ chức từ ng&agrave;y 16/5 đến 10/7/2021 v&agrave; được chia l&agrave;m 2 bảng: Bảng c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; Bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa h&igrave;nh thức thi trực tuyến v&agrave; h&igrave;nh thức thi s&acirc;n khấu h&oacute;a.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại bảng c&aacute; nh&acirc;n, tất cả c&aacute;c sinh vi&ecirc;n Việt Nam đang học tập tại c&aacute;c trường đại học, học viện, cao đẳng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước c&oacute; thể đăng k&yacute; dự thi v&agrave; tham gia thi trực tuyến tại app Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, qua đ&oacute; r&egrave;n luyện kiến thức v&agrave; khẳng định bản th&acirc;n với c&aacute;c giải thưởng tuần, giải thưởng th&aacute;ng v&agrave; giải to&agrave;n quốc. Đối với bảng đội tuyển, mỗi tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước sẽ lựa chọn đội tuyển với 5 th&agrave;nh vi&ecirc;n xuất sắc nhất để tham gia c&aacute;c v&ograve;ng thi cấp cụm, cấp khu vực v&agrave; v&ograve;ng chung kết to&agrave;n quốc.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="nghi thức khai mạc Hội thi " src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34329/ASS%C4%901.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Nghi thức khai mạc Hội thi</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại lễ khai mạc, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Anh Tuấn - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n Hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam cho biết, với hội thi năm nay, Ban Tổ chức&nbsp;d&agrave;nh nhiều t&acirc;m huyết, đổi mới để n&acirc;ng cao chất lượng nội dung v&agrave; h&igrave;nh thức cuộc thi, với ng&acirc;n h&agrave;ng c&acirc;u hỏi phong ph&uacute; v&agrave;&nbsp;sự cố vấn của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia c&oacute; bề d&agrave;y kinh nghiệm, chuy&ecirc;n m&ocirc;n cao trong c&aacute;c lĩnh vực, hy vọng cuộc thi sẽ&nbsp;l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, hấp dẫn của c&aacute;c bạn trẻ đam m&ecirc; l&yacute; luận.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34329/ASSD2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy vi&ecirc;n BCH Trung ương Đảng,&nbsp;B&iacute; thư thứ nhất BCH Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n Hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam ph&aacute;t biểu khai mạc</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; cho biết th&ecirc;m,&nbsp;đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một hoạt động, hơn thế đ&acirc;y l&agrave; đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị quan trọng của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, Hội tr&ecirc;n cả nước; l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn trau dồi kiến thức của m&igrave;nh, hiểu hơn, vận dụng tốt hơn chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o học tập v&agrave; đời sống; xem khoa học của M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; phương ph&aacute;p luận nền tảng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Sinh viên Nguyễn Huỳnh Trang Nhã (Trường ĐH Kinh Tế - Luật, ĐHQG TPHCM) đại diện sinh viên phát biểu hưởng ứng cuộc thi" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34329/ASD3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Sinh vi&ecirc;n Nguyễn Huỳnh Trang Nh&atilde; (Trường ĐH Kinh Tế - Luật, ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đại diện sinh vi&ecirc;n ph&aacute;t biểu tại Lễ khai mạc</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c -&nbsp;L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rdquo; được tổ chức với quy m&ocirc; to&agrave;n quốc, l&agrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc t&igrave;m hiểu, học tập c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c -&nbsp;L&ecirc;nin v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh; vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c -&nbsp;L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, cuộc sống v&agrave; r&egrave;n luyện bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Sinh viên hưởng ứng hội thi" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34329/ASD5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Sinh vi&ecirc;n hưởng ứng hội thi</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi l&agrave; hoạt động thiết thực nhằm cụ thể h&oacute;a Chỉ thị 42-CT/TW của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng về &ldquo;</span><em>Tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức, lối sống văn h&oacute;a cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 -&nbsp;2030</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&rdquo;; nằm trong chuỗi hoạt động sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị kh&oacute;a XII về &ldquo;</span><em>Đẩy mạnh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&rdquo;; kỷ niệm 80 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ về nước trực tiếp l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam (28/01/1941 -&nbsp;28/01/2021), 131 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 -&nbsp;19/5/2021) v&agrave; 110 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 -&nbsp;05/6/2021).</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Trải qua 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, thi đua thú vị dành cho các em thiếu nhi, “Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc” lần thứ VII được tổ chức tại TP. HCM đã kết thúc với những thành tích xứng đáng với kỳ vọng.

Agile Việt Nam
;