Thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thủ Đức

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 16/5, Ban Thư k&yacute; Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức lễ c&ocirc;ng bố quyết định th&agrave;nh lập Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Thủ Đức, tr&ecirc;n cơ sở&nbsp;s&aacute;p&nbsp;nhập từ Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 2, Quận 9 v&agrave; Quận Thủ Đức.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="Đồng chí Ngô Minh Hải - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đại diện lãnh đạo Thành Hội phát biểu. Ảnh: Phong Nguyễn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34331/h%C3%ACnh%202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - &nbsp;</span>Ủy vi&ecirc;n Đo&agrave;n Chủ tịch Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> ph&aacute;t biểu. Ảnh: Phong Nguyễn</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Ph&aacute;t biểu tại Lễ c&ocirc;ng bố quyết định, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải -&nbsp; Ủy&nbsp;vi&ecirc;n Đo&agrave;n Chủ tịch Ủy&nbsp;ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhấn mạnh, việc th&agrave;nh lập Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Thủ Đức tr&ecirc;n cơ sở s&aacute;p&nbsp;nhập từ Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 2, Quận 9 v&agrave; Quận Thủ Đức l&agrave; một nội dung quan trọng. Ủy&nbsp;Ban&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Thủ Đức tổng cộng c&oacute; 87.000 hội vi&ecirc;n v&agrave; hơn 200.000 thanh ni&ecirc;n, đ&acirc;y l&agrave; lực lượng chủ chốt trong tham gia x&acirc;y dựng&nbsp;th&agrave;nh phố Thủ Đức, hy vọng nh&acirc;n sự ở Ủy ban Hội LHTN th&agrave;nh phố Thủ Đức tiếp tục được củng cố, x&acirc;y dựng bộ m&aacute;y trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, tổ chức phong tr&agrave;o đến với c&aacute;c đơn vị, lan rộng h&igrave;nh ảnh mới về th&agrave;nh phố Thủ Đức.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Đồng chí Cao Văn Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban dân vận Thành Uỷ Thủ Đức trao quyết định và hoa chúc mừng cho Uỷ viên Hội LHTN Việt Nam thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 – 2024. Ảnh: Phong Nguyễn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34331/h%C3%ACnh%201.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Cao Văn Minh - Ủy&nbsp;vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban d&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy&nbsp;Thủ Đức trao quyết định v&agrave; hoa ch&uacute;c mừng cho Ủy&nbsp;ban Hội LHTN Việt Nam th&agrave;nh phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 -&nbsp;2024. Ảnh: Phong Nguyễn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Cao Văn Minh - Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban d&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy&nbsp;Thủ Đức</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Thủ Đức&nbsp;cần nhanh ch&oacute;ng ổn định nh&acirc;n sự của&nbsp;Ủy ban Hội&nbsp;v&agrave; c&aacute;c cơ sở Hội trực thuộc, c&aacute;c&nbsp;c&acirc;u lạc bộ đội nh&oacute;m; x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ Hội đủ phẩm chất, c&oacute; năng lực, đảm bảo ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của Đảng, ch&iacute;nh quyền. Ngo&agrave;i ra, Hội cần c&oacute; phương thức quản l&yacute; hiệu quả tức thời, ch&uacute; trọng v&agrave;o c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, c&aacute;c hoạt động ph&ugrave; hợp từng nh&oacute;m đối tượng, ch&uacute; trọng đến hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; người d&acirc;n tộc, t&ocirc;n gi&aacute;o đang sinh sống, học tập v&agrave; l&agrave;m việc tr&ecirc;n địa b&agrave;n; đồgn thời, tuy&ecirc;n truyền, vận động hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia, hưởng ứng c&aacute;c phong tr&agrave;o của th&agrave;nh phố Thủ Đức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Các đồng chí nguyên Uỷ viên Uỷ ban Hội quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức nhận quà cảm ơn từ Hội LHTN Việt Nam thành phố Thủ Đức. Ảnh: Phong Nguyễn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34331/h%C3%ACnh%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n Ủy&nbsp;vi&ecirc;n Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Quận 2, Quận 9 v&agrave; Quận Thủ Đức nhận qu&agrave; cảm ơn từ Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam th&agrave;nh phố Thủ Đức. Ảnh: Phong Nguyễn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Lễ c&ocirc;ng bố quyết định, đồng ch&iacute; Phan Ngọc Đoan Trang - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Thủ Đức, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam th&agrave;nh phố Thủ Đức cho biết&nbsp;sẽ&nbsp;hết sức gương mẫu, ti&ecirc;n phong, tận tụy với c&ocirc;ng việc, quyết t&acirc;m phấn&nbsp;đấu x&acirc;y dựng tập thể đo&agrave;n kết, d&acirc;n chủ, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố Thủ Đức trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, s&aacute;ng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh, ph&aacute;t triển nhanh v&agrave; bền vững.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34331/h%C3%ACnh%203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Phan Ngọc Đoan Trang - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Thủ Đức, T&acirc;n Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;Việt Nam th&agrave;nh phố Thủ Đức ph&aacute;t biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phong Nguyễn</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="Lễ ký kết liên Tịch với 20 trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Ảnh: Phong Nguyễn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34331/h%C3%ACnh%205.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Lễ k&yacute; kết li&ecirc;n tịch với 20 trường Đại học - Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Thủ Đức. Ảnh: Phong Nguyễn</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="Ra mắt 2 đội hình tình nguyện. Ảnh: Phong Nguyễn" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34331/h%C3%ACnh%206.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ra mắt 2 đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện. Ảnh: Phong Nguyễn</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố Thủ Đức&nbsp;tiến h&agrave;nh Lễ k&yacute; kết li&ecirc;n tịch với 20 trường Đại học - Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố Thủ Đức nhằm tạo sự gắn kết, tăng cường giao lưu phối hợp với c&aacute;c trường trong thực hiện c&aacute;c phần việc, c&ocirc;ng tr&igrave;nh thiết thực đem lại hiệu quả cho người d&acirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, đồng thời, ra&nbsp;mắt đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện trực chốt ph&ograve;ng - chống dịch tại c&aacute;c cửa ng&otilde; giao th&ocirc;ng v&agrave; Đội h&igrave;nh Sống xanh v&igrave; m&ocirc;i trường trong l&agrave;nh&nbsp;</span>với th&agrave;nh vi&ecirc;n đến từ 43 cơ sở Hội, tham trồng 10.000 c&acirc;y xanh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố trong năm 2021.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">TRẦN Đ&Agrave;O - PHONG NGUYỄN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;