Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021)

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kỷ niệm 120 năm Ng&agrave;y sinh đồng ch&iacute; Ph&ugrave;ng Ch&iacute; Ki&ecirc;n (18/5/1901 - 18/5/2021) l&agrave; dịp để ch&uacute;ng ta &ocirc;n lại cuộc đời, sự nghiệp v&agrave; t&ocirc;n vinh c&ocirc;ng lao, cống hiến to lớn của đồng ch&iacute; đối với c&aacute;ch mạng Việt Nam; qua đ&oacute; gi&aacute;o dục tinh thần y&ecirc;u nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, cổ vũ, động vi&ecirc;n c&aacute;c tầng lớp Nh&acirc;n d&acirc;n học tập, noi theo, g&oacute;p phần thực hiện c&aacute;c mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển v&agrave; bảo vệ đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34342/1.png" style="height:1000px; width:714px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34342/2.png" style="height:1000px; width:714px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34342/3.png" style="height:1000px; width:714px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THANH TUẤN</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;