Hè an toàn, vui tươi, lành mạnh cho trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong>Từ ng&agrave;y 30-5, TP.HCM ch&iacute;nh thức khởi động chương tr&igrave;nh h&egrave; 2021 với chủ đề &quot;Tự h&agrave;o l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&quot;.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34389/Chi%20Thu%20Ha.jpg" style="height:582px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:16px">Chị Trần Thu H&agrave; - ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - cho biết v&igrave; t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh n&ecirc;n lễ khai mạc h&egrave; tập trung sẽ kh&ocirc;ng diễn ra. Cơ sở Đo&agrave;n, Đội sẽ tổ chức chăm lo, triển khai &quot;s&acirc;n chơi&quot; dưới h&igrave;nh thức trực tuyến... nhằm đảm bảo an to&agrave;n cho thiếu nhi.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong><em>* Chủ đề h&egrave; năm nay gắn với sự kiện g&igrave;, thưa chị?</em></strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">- H&egrave; năm nay mang chủ đề hướng đến 45 năm ng&agrave;y th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định được vinh dự ch&iacute;nh thức mang t&ecirc;n TP.HCM (2-7-1976 - 2-7-2021), với nhiều hoạt động để thiếu nhi tham gia, bồi đắp niềm tự h&agrave;o l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n trẻ của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Vai tr&ograve; l&agrave; Thường trực Ban chỉ đạo h&egrave; TP, Th&agrave;nh đo&agrave;n - Hội đồng Đội b&aacute;m s&aacute;t chỉ đạo của UBND TP, tập trung v&agrave;o c&aacute;c tuyến: tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục cho thiếu nhi về truyền thống, lịch sử, đạo đức lối sống, ph&aacute;p luật. Nổi bật l&agrave; tuyến nội dung với chủ đề &quot;B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&quot;, thi trực tuyến &quot;Tự h&agrave;o c&ocirc;ng d&acirc;n th&agrave;nh phố B&aacute;c Hồ&quot;, h&agrave;nh tr&igrave;nh đến c&aacute;c địa chỉ đỏ tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP (trực tiếp v&agrave; trực tuyến); hoạt động khuyến kh&iacute;ch đọc s&aacute;ch trong thiếu nhi; t&igrave;m hiểu trực tuyến về Luật trẻ em.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng thiết kế hoạt động vui chơi, giải tr&iacute;, r&egrave;n luyện kỹ năng, n&acirc;ng cao sức khỏe thể chất; hướng dẫn c&aacute;c em một số kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản th&acirc;n; ph&aacute;t huy c&aacute;c em như những &quot;tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n nh&iacute;&quot; về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, bảo vệ m&ocirc;i trường đến gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave;. C&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo, bảo vệ trẻ em; ph&aacute;t huy lực lượng thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi h&egrave; cũng được tập trung.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Năm nay c&oacute; c&aacute;c ng&agrave;y cao điểm: Ng&agrave;y hoạt động v&igrave; TP.HCM, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường (6-6); Ng&agrave;y hội trồng c&acirc;y &quot;Chung tay v&igrave; m&agrave;u xanh th&agrave;nh phố&quot; (4-7); Chương tr&igrave;nh &quot;Lắng nghe tiếng n&oacute;i trẻ em&quot; (11-7); H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với c&aacute;c địa chỉ đỏ (25-7) v&agrave; Chương tr&igrave;nh &quot;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&quot; (8-8).</span></p> <p><span style="font-size:16px"><em><strong>* Phương &aacute;n tổ chức hoạt động h&egrave; như thế n&agrave;o?</strong></em></span></p> <p><span style="font-size:16px">- R&uacute;t kinh nghiệm từ hoạt động h&egrave; năm 2020, đối với nội dung h&egrave; năm 2021, c&aacute;c hoạt động đều c&oacute; phương &aacute;n tổ chức trong t&igrave;nh h&igrave;nh dịch ổn định hoặc phải thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch bệnh; h&igrave;nh thức trực tuyến tiếp tục được ph&aacute;t huy như thi trực tuyến, thử th&aacute;ch trực tuyến để c&aacute;c em c&oacute; thể tham gia, sử dụng hiệu quả thời gian h&egrave; tại nh&agrave; (v&iacute; dụ: hướng dẫn c&aacute;c em trồng, chăm s&oacute;c c&acirc;y tại nh&agrave;, l&agrave;m một số sản phẩm t&aacute;i chế, c&aacute;ch b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c, chia sẻ với ba mẹ; hướng dẫn c&aacute;c em thực hiện một số h&agrave;nh vi c&oacute; lợi cho sức khỏe, g&oacute;p phần ph&ograve;ng chống dịch bệnh...).</span></p> <p><span style="font-size:16px">- Phương ch&acirc;m cũng như y&ecirc;u cầu của hoạt động h&egrave; l&agrave; an to&agrave;n - vui tươi - l&agrave;nh mạnh, trong đ&oacute; &quot;an to&agrave;n&quot; l&agrave; y&ecirc;u cầu đầu ti&ecirc;n. Tất cả c&aacute;c đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động phải tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m nguy&ecirc;n tắc 5K, với mục ti&ecirc;u cao nhất l&agrave; bảo vệ sức khỏe cho thanh thiếu nhi, người d&acirc;n.</span></p> <div>&nbsp;</div> <p><strong><em>* Hoạt động r&egrave;n luyện kỹ năng th&ocirc;ng qua h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm, kỳ trại như học kỳ qu&acirc;n đội... sẽ được điều chỉnh như thế n&agrave;o?</em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- C&aacute;c hoạt động n&agrave;y bị ảnh hưởng lớn bởi kh&ocirc;ng thể tổ chức tập trung đ&ocirc;ng người, để ph&ograve;ng chống dịch bệnh COVID-19. Do đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tổng hợp, thực hiện mới một số phim, clip hướng dẫn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, sẽ chuyển tải đến c&aacute;c em th&ocirc;ng qua c&aacute;c k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin của cấp th&agrave;nh, cung cấp cho đội ngũ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi để hướng dẫn c&aacute;c em. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i triển khai cho phụ tr&aacute;ch thiếu nhi h&egrave; phương thức tiếp cận, kết nối với phụ huynh, để ch&iacute;nh phụ huynh sẽ l&agrave; những &quot;phụ tr&aacute;ch h&egrave;&quot;, hướng dẫn con em m&igrave;nh c&aacute;c kỹ năng cần thiết. C&oacute; thể hoạt động hướng dẫn trực tuyến hiệu quả kh&ocirc;ng bằng c&aacute;c hoạt động thực tế, tuy nhi&ecirc;n trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay, đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch thuận lợi nhất để thiếu nhi tiếp cận được.</span></p> <p><span style="font-size:16px"><strong><em>* C&ocirc;ng t&aacute;c chăm lo cho thiếu nhi kh&oacute; khăn v&agrave; con c&ocirc;ng nh&acirc;n trong dịp Ng&agrave;y quốc tế thiếu nhi v&agrave; m&ugrave;a h&egrave; sẽ thực hiện ra sao?</em></strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">- Ban chỉ đạo h&egrave; TP x&aacute;c định kh&ocirc;ng thay đổi mức kinh ph&iacute; d&agrave;nh cho mỗi ch&aacute;u, cụ thể đối với quận, TP Thủ Đức l&agrave; 40.000 đồng/em thiếu nhi, học sinh; đối với huyện l&agrave; 47.000 đồng/em; đồng thời kh&ocirc;ng giảm chỉ ti&ecirc;u thiếu nhi được chăm lo trong dịp h&egrave;. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tập trung v&agrave;o việc hỗ trợ, tặng qu&agrave;, chăm s&oacute;c sức khỏe, x&acirc;y dựng v&agrave; n&acirc;ng cấp c&aacute;c s&acirc;n chơi cho thiếu nhi... dịp đầu v&agrave; giữa h&egrave;. Thời điểm cuối h&egrave; sẽ tổ chức những hoạt động &quot;Tiếp sức đến trường&quot;, chuẩn bị cho năm học mới.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Ng&agrave;y quốc tế thiếu nhi năm nay, Th&agrave;nh đo&agrave;n - Hội đồng Đội TP tiếp tục phối hợp với UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động v&agrave; Sở Lao động - thương binh v&agrave; x&atilde; hội TP chăm lo cho 1.732 thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt, con c&ocirc;ng nh&acirc;n, con người lao động ngh&egrave;o. C&aacute;c đơn vị đến từng khu d&acirc;n cư, khu lưu tr&uacute;, khu nh&agrave; trọ để tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em. C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&aacute;c ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể TP; quận, huyện, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng đẩy mạnh c&aacute;c hoạt động chăm lo cho thiếu nhi.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(252, 229, 205); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto;"> <p><span style="font-size:16px"><strong>Linh động tổ chức hoạt động ph&ugrave; hợp</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Chị Trần Thu H&agrave; th&ocirc;ng tin do thời gian h&egrave; kh&aacute; d&agrave;i, trong khi ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể dự đo&aacute;n ch&iacute;nh x&aacute;c diễn biến của dịch bệnh, v&igrave; vậy rất kh&oacute; để x&acirc;y dựng phương &aacute;n chi tiết cho hoạt động h&egrave;.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Tr&ecirc;n cơ sở đ&oacute;, Ban chỉ đạo h&egrave; TP thống nhất quan điểm &quot;linh hoạt&quot;, t&ugrave;y t&igrave;nh h&igrave;nh cụ thể, c&aacute;c đơn vị, địa phương chủ động triển khai phương &aacute;n ph&ugrave; hợp. Kh&ocirc;ng thể tổ chức khai mạc h&egrave; n&ecirc;n c&aacute;c đơn vị, th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ đạo h&egrave;, c&aacute;c địa phương sẽ c&oacute; h&igrave;nh thức &quot;khởi động&quot; như đi tặng qu&agrave;, khởi c&ocirc;ng c&aacute;c s&acirc;n chơi...</span></p> <p><span style="font-size:16px">Một trong những định hướng của Th&agrave;nh đo&agrave;n - Hội đồng Đội TP l&agrave; kết nối phụ huynh c&ugrave;ng tham gia tổ chức hoạt động h&egrave;. Hiện nay, hầu hết thời gian c&aacute;c em sẽ ở nh&agrave;, v&igrave; thế vai tr&ograve; của phụ huynh rất quan trọng. Th&agrave;nh đo&agrave;n - Hội đồng Đội TP sẽ tuy&ecirc;n truyền, giới thiệu nội dung sinh hoạt h&egrave; để phụ huynh đồng h&agrave;nh, hướng dẫn con em m&igrave;nh tham gia. Qua đ&oacute; tạo sự gắn kết giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh.</span></p> </div> <p><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;</span></p> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; width: 585.994px; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:16px">KIM ANH thực hiện (Theo Tuổi Trẻ)</span></strong></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;