TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khởi động chuỗi hoạt động chăm lo trẻ em

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Từ ng&agrave;y 30-5, đồng loạt c&aacute;c quận, huyện v&agrave; th&agrave;nh phốThủ Đức (TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; khởi động c&aacute;c hoạt động h&egrave; v&agrave; chăm lo cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn nh&acirc;n dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đ&acirc;y l&agrave; dịp mang lại những hoạt động vui tươi, l&agrave;nh mạnh, thiết thực, bổ &iacute;ch cho thiếu nhi th&agrave;nh phố trong dịp h&egrave; 2021.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/5/34390/Chi%20Thu%20Ha.jpg" style="height:422px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;lưu &yacute; c&aacute;c Đo&agrave;n cơ sở, trực thuộc, c&aacute;c đơn vị chủ động phối hợp, điều chỉnh nội dung, quy m&ocirc; v&agrave; phương thức tổ chức nhằm đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Theo đ&oacute;, c&aacute;c đơn vị quan t&acirc;m tổ chức c&aacute;c hoạt động vui chơi, giải tr&iacute;, r&egrave;n luyện kỹ năng, n&acirc;ng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong đ&oacute;, cấp th&agrave;nh triển khai c&aacute;c bộ sản phẩm giới thiệu c&aacute;c nền tảng c&ocirc;ng nghệ, ứng dụng, c&aacute;c video clip kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, khoa học vui, hướng dẫn thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi c&oacute; lợi cho sức khỏe, c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch bệnh&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c đơn vị sự nghiệp trực thuộc tập trung khai th&aacute;c hiệu quả c&aacute;c thiết chế văn h&oacute;a, ph&ograve;ng chiếu phim 3D, khu vui chơi, s&acirc;n chơi tr&ecirc;n địa b&agrave;n phục vụ nhu cầu thiếu nhi, quan t&acirc;m thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt, thiếu nhi l&agrave; con c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động, con của c&aacute;n bộ, chiến sỹ, b&aacute;c sỹ đang trực tiếp ở tuyến đầu ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Cạnh đ&oacute;, tổ chức cho thiếu nhi tham gia c&aacute;c hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường, trồng v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y xanh, tăng cường mảng xanh trong gia đ&igrave;nh; khuyến kh&iacute;ch đầu tư c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, giới thiệu c&aacute;c h&igrave;nh ảnh, t&igrave;nh huống thực tế thường gặp trong cuộc sống ph&ugrave; hợp với thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w645/Uploaded/2021/xqeioxdexq/2021_05_30/14-qdbt-khoidonghe-phuongbinhhunghoaa-214.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:16px">Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n chủ động ph&acirc;n bổ, trao tặng c&aacute;c phần qu&agrave; cho c&aacute;c em tại địa phương m&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://photo-cms-tpo.zadn.vn/w645/Uploaded/2021/xqeioxdexq/2021_05_30/qd10-khoidonghe-ubndp1-2685.jpg" style="height:426px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:16px">C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n - Đội th&agrave;nh phố khởi động chuỗi hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, đội vi&ecirc;n, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Mặt kh&aacute;c, đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp c&aacute;c c&aacute;c bộ Đo&agrave;n &ndash; Đội th&agrave;nh phố tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phụ tr&aacute;ch thiếu nhi trong h&egrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số đơn vị bảo trợ, chăm s&oacute;c trẻ em hạn chế người ngo&agrave;i ra v&agrave;o. Do đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp với Đo&agrave;n Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội chuyển qu&agrave; đến để c&aacute;c đơn vị chủ động trao tặng cho c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">NG&Ocirc; T&Ugrave;NG (Tiền Phong)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;