1.000 sinh viên y khoa TP. Hồ Chí Minh tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Sinh vi&ecirc;n của 2 trường y lớn nhất TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đang t&igrave;nh nguyện ng&agrave;y đ&ecirc;m tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c chống dịch COVID-19 hỗ trợ ng&agrave;nh y tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34407/y%20khoa.png" style="height:604px; width:586px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch được tập huấn lấy mẫu x&eacute;t nghiệm tại HCDC - Ảnh: THANH ĐẠT</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;y&ecirc;u cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;(HCDC) phối hợp Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch v&agrave; Trường ĐH Y dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;huy động sinh vi&ecirc;n năm cuối tổ chức lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, đảm bảo c&ocirc;ng suất 50.000 mẫu/ng&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ngay sau khi nhận được th&ocirc;ng tin TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;huy động sinh vi&ecirc;n tham gia chống dịch COVID-19, h&agrave;ng trăm sinh vi&ecirc;n của hai trường y lớn nhất TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp; đ&atilde; nhiệt t&igrave;nh hưởng ứng, đăng k&yacute; tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tối 31-5, gần 50 sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đ&atilde; tiếp tục được tăng cường tham gia hỗ trợ ph&ograve;ng chống COVID-19 tại quận G&ograve; Vấp, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm tại khu d&acirc;n cư. Nh&oacute;m n&agrave;y được bổ sung cho hơn 120 sinh vi&ecirc;n đ&atilde; ra qu&acirc;n hai ng&agrave;y trước, l&agrave;m việc tại c&aacute;c điểm n&oacute;ng dịch bệnh ở c&aacute;c quận 12, G&ograve; Vấp, T&acirc;n Ph&uacute; (TP.HCM).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Theo ThS H&agrave; Thanh Đạt - b&iacute; thư Đo&agrave;n Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hiện c&oacute; hơn 400 sinh vi&ecirc;n từ c&aacute;c khoa y, y Việt - Đức, răng h&agrave;m mặt, dược, điều dưỡng - kỹ thật y học v&agrave; y tế c&ocirc;ng cộng đ&atilde; đăng k&yacute; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c chống dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Trong số đ&oacute;, từ ng&agrave;y 27-5 đến nay đ&atilde; c&oacute; 261 sinh vi&ecirc;n của trường tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c chống dịch tr&ecirc;n khắp c&aacute;c quận của TP.HCM. Nhiều sinh vi&ecirc;n kh&aacute;c của trường cũng đang sẵn s&agrave;ng t&igrave;nh nguyện đăng k&yacute; tham gia chi viện khi cần&quot;, &ocirc;ng Đạt cho hay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">ThS Trương Văn Đạt - b&iacute; thư Đo&agrave;n, trưởng ph&ograve;ng c&ocirc;ng t&aacute;c sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Y dược TP.HCM - cũng cho biết: &quot;Ngay trong ng&agrave;y Đo&agrave;n trường ph&aacute;t động đ&atilde; c&oacute; hơn 500 sinh vi&ecirc;n năm cuối của tất cả c&aacute;c khoa trong trường đăng k&yacute; tham gia chống dịch. Trước đ&oacute;, đ&atilde; c&oacute; hơn 200 sinh vi&ecirc;n khoa y tế c&ocirc;ng cộng của trường đang hỗ trợ HCDC truy vết, gọi điện, đi lấy mẫu suốt ng&agrave;y đ&ecirc;m ở c&aacute;c quận điểm n&oacute;ng dịch bệnh ở th&agrave;nh phố&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Trước đ&oacute;, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n đ&atilde; trải qua 4 buổi tập huấn tại HCDC với c&aacute;c nội dung cập nhật, thiết thực. Sinh vi&ecirc;n được ph&acirc;n c&ocirc;ng về c&aacute;c khối chuy&ecirc;n m&ocirc;n tại HCDC để tập huấn, r&egrave;n luyện v&agrave; bắt tay v&agrave;o những phần việc nhằm hỗ trợ c&ugrave;ng ng&agrave;nh y tế th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c sinh vi&ecirc;n tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c hỗ trợ c&ugrave;ng ng&agrave;nh y tế &nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp; trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19: điều tra dịch tễ, nhập liệu v&agrave; quản l&yacute; dữ liệu ca bệnh - ca tiếp x&uacute;c, ph&acirc;n t&iacute;ch chuỗi l&acirc;y nhiễm, gi&aacute;m s&aacute;t v&agrave; kiểm so&aacute;t nguy cơ l&acirc;y nhiễm dịch COVID-19 trong doanh nghiệp, hỗ trợ triển khai chiến dịch ti&ecirc;m COVID-19.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, nhằm chuẩn bị cho phương &aacute;n mở rộng x&eacute;t nghiệm gi&aacute;m s&aacute;t để kiểm so&aacute;t dịch, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&ograve;n được học tập về an to&agrave;n sinh học, tập huấn về kỹ năng v&agrave; trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh thực h&agrave;nh để th&agrave;nh thục kỹ năng mặc trang phục bảo hộ PPE, kỹ thuật lấy mẫu - đ&oacute;ng vận chuyển mẫu SARS-CoV-2.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">Theo&nbsp;</span>TRẦN HUỲNH - H&Agrave; THANH&nbsp;(B&aacute;o Tuổi Trẻ)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;