Tuổi trẻ Thành phố tiếp bước, kiên định theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 05/6, tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh -&nbsp;Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021). Buổi lễ&nbsp;do Th&agrave;nh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp tổ chức. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&igrave;nh b&agrave;y diễn văn&nbsp;tại Lễ kỷ niệm, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; &ocirc;n lại cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Bằng &yacute; ch&iacute; m&atilde;nh liệt, nghị lực phi thường, bằng t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc v&ocirc; bờ bến v&agrave; bằng sự ki&ecirc;n nhẫn trong lao động, học tập, nghi&ecirc;n cứu, khổ luyện, trong h&agrave;nh tr&igrave;nh ra đi&nbsp;t&igrave;m đường cứu nước, B&aacute;c đ&atilde; t&igrave;m thấy &aacute;nh s&aacute;ng của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, chọn lọc v&agrave; vận dụng nhuần nhuyễn, s&aacute;ng tạo học thuyết c&aacute;ch mạng ti&ecirc;n phong ấy v&agrave;o thực tiễn Việt Nam. Tư tưởng lấy độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với Chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; con đường B&aacute;c chọn vẫn lu&ocirc;n l&agrave; kim chỉ nam soi s&aacute;ng, dẫn dắt to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n ta tiến về ph&iacute;a trước tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh hiện thực h&oacute;a kh&aacute;t vọng x&acirc;y dựng đất nước phồn vinh, hạnh ph&uacute;c h&ocirc;m nay.</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; nhấn mạnh: &quot;Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 11 đ&atilde; x&aacute;c định ph&aacute;t huy sức mạnh đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố trở th&agrave;nh một kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh, nơi tư tưởng, đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n hiện hữu thường xuy&ecirc;n, trở th&agrave;nh t&agrave;i sản tinh thần, gi&aacute; trị văn h&oacute;a đặc trưng của người d&acirc;n, c&aacute;n bộ, Đảng vi&ecirc;n của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34431/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n -&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: HẰNG HỒ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n khẳng định, mặc d&ugrave; c&ograve;n rất nhiều việc phải l&agrave;m nhưng ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n tin rằng, với truyền thống c&aacute;ch mạng, truyền thống y&ecirc;u nước, đo&agrave;n kết, nh&acirc;n &aacute;i, nghĩa t&igrave;nh của người d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nhất định ch&uacute;ng ta sẽ chung sức, đồng l&ograve;ng x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố gi&agrave;u đẹp, văn minh để xứng đ&aacute;ng hơn với vinh dự Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c, để chất lượng sống của người d&acirc;n kh&ocirc;ng ngừng được n&acirc;ng cao, đ&oacute; cũng l&agrave; mong ước lớn lao của B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34431/IMG_8891a.jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: HẰNG HỒ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;thay mặt thế hệ trẻ Th&agrave;nh phố b&agrave;y tỏ tr&aacute;ch nhiệm quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng, bảo vệ, ph&aacute;t triển đất nước. Trong t&igrave;nh h&igrave;nh dịch COVID - 19 tại Th&agrave;nh phố diễn biến phức tạp, lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; v&agrave; đang nỗ lực tham gia ph&ograve;ng, chống dịch bệnh c&ugrave;ng với c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể dưới sự chỉ đạo của L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố. T&iacute;nh đến nay, đ&atilde; c&oacute; hơn 6.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đăng k&yacute; hỗ trợ c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch COVID-19. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n nhấn mạnh: &quot;</span>Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố hun đ&uacute;c cho m&igrave;nh một tinh thần, &yacute; ch&iacute; m&atilde;nh liệt, t&igrave;nh y&ecirc;u v&ocirc; bờ bến đối với Tổ quốc như h&agrave;nh trang người thanh ni&ecirc;n Nguyễn Tất Th&agrave;nh mang theo khi ra đi t&igrave;m đường cứu nước ở tuổi 21...,&nbsp;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tiếp bước, ki&ecirc;n định con đường m&agrave; Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; lựa chọn cho d&acirc;n tộc Việt Nam, l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực cao, vừa hồng vừa chuy&ecirc;n, đưa đất nước s&aacute;nh vai c&ugrave;ng c&aacute;c cường quốc tr&ecirc;n thế giới như B&aacute;c đ&atilde; từng mong muốn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẰNG HỒ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;