Tuổi trẻ Thành phố tiếp bước, kiên định theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 05/6, tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh -&nbsp;Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Lễ kỷ niệm 110 năm Ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021). Buổi lễ&nbsp;do Th&agrave;nh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp tổ chức. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tr&igrave;nh b&agrave;y diễn văn&nbsp;tại Lễ kỷ niệm, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n - Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; &ocirc;n lại cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Bằng &yacute; ch&iacute; m&atilde;nh liệt, nghị lực phi thường, bằng t&igrave;nh y&ecirc;u Tổ quốc v&ocirc; bờ bến v&agrave; bằng sự ki&ecirc;n nhẫn trong lao động, học tập, nghi&ecirc;n cứu, khổ luyện, trong h&agrave;nh tr&igrave;nh ra đi&nbsp;t&igrave;m đường cứu nước, B&aacute;c đ&atilde; t&igrave;m thấy &aacute;nh s&aacute;ng của chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, chọn lọc v&agrave; vận dụng nhuần nhuyễn, s&aacute;ng tạo học thuyết c&aacute;ch mạng ti&ecirc;n phong ấy v&agrave;o thực tiễn Việt Nam. Tư tưởng lấy độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với Chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; con đường B&aacute;c chọn vẫn lu&ocirc;n l&agrave; kim chỉ nam soi s&aacute;ng, dẫn dắt to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n ta tiến về ph&iacute;a trước tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh hiện thực h&oacute;a kh&aacute;t vọng x&acirc;y dựng đất nước phồn vinh, hạnh ph&uacute;c h&ocirc;m nay.</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; nhấn mạnh: &quot;Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 11 đ&atilde; x&aacute;c định ph&aacute;t huy sức mạnh đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố trở th&agrave;nh một kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh, nơi tư tưởng, đạo đức v&agrave; phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n hiện hữu thường xuy&ecirc;n, trở th&agrave;nh t&agrave;i sản tinh thần, gi&aacute; trị văn h&oacute;a đặc trưng của người d&acirc;n, c&aacute;n bộ, Đảng vi&ecirc;n của th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34431/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n -&nbsp;Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu diễn văn tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: HẰNG HỒ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n khẳng định, mặc d&ugrave; c&ograve;n rất nhiều việc phải l&agrave;m nhưng ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n tin rằng, với truyền thống c&aacute;ch mạng, truyền thống y&ecirc;u nước, đo&agrave;n kết, nh&acirc;n &aacute;i, nghĩa t&igrave;nh của người d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, nhất định ch&uacute;ng ta sẽ chung sức, đồng l&ograve;ng x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố gi&agrave;u đẹp, văn minh để xứng đ&aacute;ng hơn với vinh dự Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c, để chất lượng sống của người d&acirc;n kh&ocirc;ng ngừng được n&acirc;ng cao, đ&oacute; cũng l&agrave; mong ước lớn lao của B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34431/IMG_8891a.jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: HẰNG HỒ</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;thay mặt thế hệ trẻ Th&agrave;nh phố b&agrave;y tỏ tr&aacute;ch nhiệm quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng, bảo vệ, ph&aacute;t triển đất nước. Trong t&igrave;nh h&igrave;nh dịch COVID - 19 tại Th&agrave;nh phố diễn biến phức tạp, lực lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; v&agrave; đang nỗ lực tham gia ph&ograve;ng, chống dịch bệnh c&ugrave;ng với c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể dưới sự chỉ đạo của L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố. T&iacute;nh đến nay, đ&atilde; c&oacute; hơn 6.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đăng k&yacute; hỗ trợ c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch COVID-19. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n nhấn mạnh: &quot;</span>Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố hun đ&uacute;c cho m&igrave;nh một tinh thần, &yacute; ch&iacute; m&atilde;nh liệt, t&igrave;nh y&ecirc;u v&ocirc; bờ bến đối với Tổ quốc như h&agrave;nh trang người thanh ni&ecirc;n Nguyễn Tất Th&agrave;nh mang theo khi ra đi t&igrave;m đường cứu nước ở tuổi 21...,&nbsp;</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tiếp bước, ki&ecirc;n định con đường m&agrave; Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; lựa chọn cho d&acirc;n tộc Việt Nam, l&agrave; nguồn nh&acirc;n lực cao, vừa hồng vừa chuy&ecirc;n, đưa đất nước s&aacute;nh vai c&ugrave;ng c&aacute;c cường quốc tr&ecirc;n thế giới như B&aacute;c đ&atilde; từng mong muốn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẰNG HỒ</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;