"Tiếp lửa" cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhằm kịp thời động vi&ecirc;n c&aacute;c lực lượng đang thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, s&aacute;ng 06/6, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n&nbsp;đến thăm,&nbsp;động vi&ecirc;n&nbsp;c&aacute;c lực lượng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đang thực hiện nhiệm vụ tại c&aacute;c chốt kiểm dịch, điểm c&aacute;ch ly tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố;&nbsp;đồng thời trao tặng Thư cảm ơn cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng tuổi trẻ Th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid - 19.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n đ&atilde; đến thăm, động vi&ecirc;n, trao tặng Bằng khen, Thư cảm ơn&nbsp;cho c&aacute;c thầy thuốc trẻ của Đo&agrave;n Sở Y tế&nbsp;đang&nbsp;thực hiện&nbsp;nhiệm vụ&nbsp;chống dịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;c&aacute;c lực lượng đang thực&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">hiện nhiệm vụ tại c&aacute;c chốt kiểm dịch, điểm c&aacute;ch ly tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận G&ograve; Vấp, Quận 12, Quận T&acirc;n B&igrave;nh. Một số nhu yếu phẩm v&agrave; trang thiết bị y tế được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng đến c&aacute;c đơn vị để &quot;tiếp sức&quot; cho c&aacute;c lực lượng đang ở tuyến đầu, trực tiếp tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch.</span></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34432/Y%20BAC%20SI.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm v&agrave; trao tặng Bằng khen, Thư cảm ơn đến&nbsp;c&aacute;c thầy thuốc trẻ của&nbsp;Đo&agrave;n Sở Y tế Th&agrave;nh phố</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34432/QUAN%20GO%20VAP.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm, động vi&ecirc;n, trao tặng Bằng khen, Thư cảm ơn, c&aacute;c nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế cho Quận Đo&agrave;n G&ograve; Vấp</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34432/QUAN%2012.jpg" style="height:284px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thăm, động vi&ecirc;n, trao tặng Bằng khen, Thư cảm ơn cho Quận Đo&agrave;n 12</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng trao tặng Thư cảm ơn đến c&aacute;c đơn vị sự nghiệp trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n, c&aacute;c văn nghệ sĩ trẻ v&agrave; c&aacute;c&nbsp;c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức đ&atilde; hỗ trợ, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng tuổi trẻ Th&agrave;nh phố trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid - 19.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34432/NVHTN.jpg" style="height:431px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Trao tặng Bằng khen cho&nbsp;Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34432/TT%20CTXH.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trao tặng Bằng khen cho Trung t&acirc;m C&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những ng&agrave;y qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; triển khai c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện&nbsp;tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid - 19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Hơn 6000 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đ&atilde; đăng k&yacute; tham gia v&agrave;o c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần trong l<span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">ấy mẫu x&eacute;t nghiệm, nhập liệu th&ocirc;ng tin,&nbsp;</span>h<span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">ướng dẫn người d&acirc;n, đảm bảo&nbsp;trật tự tại c&aacute;c điểm lấy mẫu x&eacute;t nghiệm Covid - 19...C</span></span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n được tập huấn kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; phải khai b&aacute;o y tế, đồng thời tu&acirc;n thủ c&aacute;c quy tắc đảm bảo an to&agrave;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ.</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">YẾN LINH, TH&Uacute;Y HIỀN</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;