Phát huy sức trẻ thanh niên Thành phố Bác trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:pt sans,sans-serif"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; triển khai c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện&nbsp;tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid - 19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Đến nay, đ&atilde; c&oacute; hơn 6000 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia&nbsp; c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần trong l<span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">ấy mẫu x&eacute;t nghiệm, nhập liệu th&ocirc;ng tin,&nbsp;</span>h<span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">ướng dẫn, điều phối người d&acirc;n, đảm bảo&nbsp;trật tự tại c&aacute;c điểm lấy mẫu x&eacute;t nghiệm Covid - 19...</span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Go Volunteer&rdquo;, ph&aacute;t huy sức trẻ thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố triển khai nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện Go Volunteer! để kết nối c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong&nbsp;tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid - 19.&nbsp; Chỉ trong một thời gian ngắn, Go Volunteer! đ&atilde; thu h&uacute;t&nbsp;hơn 6000 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đăng k&yacute; tham gia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Những b&agrave;i đăng tuyển t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n được đăng tải l&ecirc;n nh&oacute;m đều nhanh ch&oacute;ng thu h&uacute;t c&aacute;c bạn đăng k&iacute; tham gia. C&oacute; những b&agrave;i đăng tuyển giữa đ&ecirc;m chỉ tuyển số lượng từ khoảng 20 đến 30 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n nhưng lại thu h&uacute;t l&ecirc;n h&agrave;ng trăm lượt đăng k&iacute; chỉ trong v&ograve;ng &iacute;t ph&uacute;t. Ban quản trị phải lựa chọn&nbsp;c&aacute;c bạn đăng k&yacute; sớm v&agrave; đảm bảo c&aacute;c điều kiện&nbsp;ph&ugrave; hợp nhất để tham gia c&aacute;c hoạt động.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34439/1%20(3).jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia đội h&igrave;nh hỗ trợ, hướng dẫn người&nbsp;d&acirc;n khai b&aacute;o y tế. Ảnh: Ho&agrave;ng Minh</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi tham gia v&agrave;o hoạt động, c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n&nbsp;phải tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m ngặt c&aacute;c quy tắc y tế để đảm bảo an to&agrave;n, tr&aacute;nh l&acirc;y nhiễm cho bản th&acirc;n v&agrave; cộng đồng th&ocirc;ng qua việc phải b&aacute;o y tế trước mỗi buổi tham gia thực hiện nhiệm vụ, giữ khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n với mọi người v&agrave; sử dụng trang phục bảo hộ đ&uacute;ng c&aacute;ch,...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34439/2.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n&nbsp;phải tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m ngặt c&aacute;c quy tắc y tế để đảm bảo an to&agrave;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: T&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n cung cấp</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;Ng&ocirc; Minh Hải&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;cho biết, điều kh&oacute; khăn nhất m&agrave; c&aacute;c bạn phải đối diện ch&iacute;nh đ&oacute; l&agrave; t&acirc;m l&yacute; v&agrave; khoảng thời gian hoạt động rất d&agrave;i. Khi m&agrave; c&aacute;c bạn phải l&agrave;m việc hơn 8 tiếng th&igrave; mới được nghỉ ngơi v&agrave; sau đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; c&aacute;c bạn vẫn phải tiếp tục quay lại trở lại c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh.&nbsp;V&agrave; kh&oacute; khăn hơn hết l&agrave; c&aacute;c bạn cũng sẽ phải đối mặt với việc sẵn s&agrave;ng gặp những trường hợp để m&igrave;nh trở th&agrave;nh F1, F2 v&agrave; phải đi c&aacute;ch ly. Tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c bạn vẫn rất vui vẻ, lạc quan v&agrave; động vi&ecirc;n nhau trong qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động hiệu quả của c&aacute;c đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia&nbsp;hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh đ&atilde; cho&nbsp;thấy&nbsp;tinh thần nhiệt huyết, sẵn s&agrave;ng tham gia chống lại đại dịch Covid - 19 của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;M&igrave;nh l&uacute;c n&agrave;o cũng khao kh&aacute;t được l&agrave;m điều g&igrave; đ&oacute; cho đất nước&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong thời điểm hiện tại, khi c&aacute;c k&yacute; t&uacute;c x&aacute; được trưng dụng&nbsp;l&agrave;m khu c&aacute;ch ly th&igrave; đa phần c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n sống tại đ&acirc;y sẽ lựa chọn trở về qu&ecirc; c&ugrave;ng với gia đ&igrave;nh. Nhưng bạn Đặng Vương Tr&uacute;c -&nbsp;Sinh vi&ecirc;n năm 2, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;lại đưa ra một quyết định đặc biệt.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, Tr&uacute;c đ&atilde; về qu&ecirc; tại Th&agrave;nh phố B&agrave; Rịa, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, nhưng khi thấy th&ocirc;ng tin tuyển t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch,&nbsp;bạn đ&atilde; kh&ocirc;ng ngần ngại m&agrave; đăng k&yacute; tham gia ngay. Trong đ&ecirc;m&nbsp;29/5, khi được c&aacute;c anh chị Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố gọi th&ocirc;ng b&aacute;o được chọn l&agrave;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, 4 giờ 30 s&aacute;ng h&ocirc;m sau, Tr&uacute;c đ&atilde; lập tức đ&oacute;n xe để quay lại TP. Hồ Ch&iacute; Minh. 06 giờ 15 ph&uacute;t, Tr&uacute;c&nbsp;c&oacute; mặt tại Quận Đo&agrave;n G&ograve; Vấp để nhận nhiệm vụ đầu ti&ecirc;n. </span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34439/3%20(2).jpg" style="height:600px; width:475px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay khi nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o chọn l&agrave;m t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, Vương Tr&uacute;c đ&atilde; bắt xe từ Th&agrave;nh phố B&agrave; Rịa l&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh để tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch. Ảnh: NVCC</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vương Tr&uacute;c&nbsp;bộc bạch: &ldquo;Khi dịch bệnh b&ugrave;ng ph&aacute;t, m&igrave;nh chỉ đợi để khi k&ecirc;u gọi l&agrave; m&igrave;nh sẽ c&oacute; mặt hỗ trợ mọi người. M&igrave;nh l&uacute;c n&agrave;o cũng khao kh&aacute;t được l&agrave;m điều g&igrave; đ&oacute; cho đất nước m&agrave; đặc biệt l&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;- nơi m&igrave;nh đang sinh sống v&agrave; học tập&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; bạn&nbsp;Nguyễn Thanh Ph&uacute;c -&nbsp;sinh vi&ecirc;n năm 3, trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng l&agrave; một trong những t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid - 19. H&agrave;ng ng&agrave;y, khi theo d&otilde;i thời sự đưa tin về t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh, về những y b&aacute;c sĩ đang chiến đấu vất vả trong t&acirc;m dịch khiến cho Ph&uacute;c cũng mong muốn được g&oacute;p phần gi&uacute;p đỡ đất nước. V&igrave; vậy, khi Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t động tuyển t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, Ph&uacute;c đ&atilde; vui mừng đăng k&iacute; tham gia ngay lập tức.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34439/4%20(3).jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thanh Ph&uacute;c -&nbsp;sinh vi&ecirc;n năm 3, trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng l&agrave; một trong những t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch bệnh Covid - 19. Ảnh: NVCC</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Ph&uacute;c chia sẻ: &ldquo;T&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh căng thẳng, m&igrave;nh lại lao v&agrave;o t&acirc;m dịch để phục c&ocirc;ng t&aacute;c, nhưng m&igrave;nh chưa bao giờ sợ hay nản l&ograve;ng, v&igrave; c&oacute; một c&acirc;u n&oacute;i rất hay m&agrave; m&igrave;nh vẫn lu&ocirc;n nhớ: &ldquo;Ai cũng chọn việc nhẹ nh&agrave;ng, gian khổ sẽ d&agrave;nh phần ai?&rdquo;. Vậy n&ecirc;n được đ&oacute;ng g&oacute;p cho x&atilde; hội, cho đất nước l&agrave; vinh dự v&agrave; l&agrave; niềm tự h&agrave;o của m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; kh&ocirc;ng chỉ ri&ecirc;ng Tr&uacute;c hay Ph&uacute;c, c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n khi&nbsp;đăng k&yacute; tham gia hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch&nbsp;đều mong muốn c&oacute; thể cống hiến sức trẻ của m&igrave;nh cho đất nước. Hi vọng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi&nbsp;trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c sẽ g&oacute;p phần chung tay c&ugrave;ng với c&aacute;c y b&aacute;c sĩ, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế,&nbsp;c&aacute;c c&aacute;n bộ chiến sĩ đang ở &quot;tuyến đầu&quot; chung tay&nbsp;đẩy l&ugrave;i dịch bệnh Covid-19.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>YẾN LINH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;