Bản đồ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 - chung tay đẩy lùi đại dịch tại thành phố mang tên Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhằm đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng người d&acirc;n v&agrave; c&aacute;c lực lượng chống dịch sớm đẩy l&ugrave;i dịch bệnh COVID-19, ng&agrave;y 07/06/2021, Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; giới thiệu Bản đồ số hỗ trợ ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 tại địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34440/12.png" style="height:286px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Bản đồ t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM - Ảnh chụp m&agrave;n h&igrave;nh</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Th&ocirc;ng qua điện thoại di động th&ocirc;ng minh hoặc m&aacute;y vi t&iacute;nh c&oacute; kết nối mạng internet, người d&acirc;n c&oacute; thể t&igrave;m kiếm, ph&aacute;t hiện c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến dịch COVID-19 (ca dương t&iacute;nh, khu vực phong tỏa, điểm c&aacute;ch ly) xung quanh m&igrave;nh hoặc tại một vị tr&iacute; bất kỳ tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố (như nh&agrave; người th&acirc;n, địa điểm muốn đến).&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Đồng thời, người d&acirc;n cũng c&oacute; thể tra cứu c&aacute;c th&ocirc;ng tin địa điểm khẩu trang, cơ sở y tế, c&aacute;c địa điểm nhu yếu phẩm&hellip; để đ&aacute;p ứng nhu cầu cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y. Hệ thống cũng cung cấp c&aacute;c c&ocirc;ng cụ bản đồ ph&acirc;n t&iacute;ch mật độ, thống k&ecirc; phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, quản l&yacute;, gi&aacute;m s&aacute;t, ph&ograve;ng chống dịch.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho hay, dữ liệu chuy&ecirc;n m&ocirc;n về ph&ograve;ng chống dịch được cung cấp bởi Trung t&acirc;m kiểm so&aacute;t bệnh tật TP. Hồ Ch&iacute; Minh (HCDC) v&agrave; được cập nhật ngay sau khi c&oacute; Th&ocirc;ng c&aacute;o ch&iacute;nh thức của HCDC.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Bản đồ hỗ trợ ph&ograve;ng chống dịch Covid-19 sẽ được cung cấp tại địa chỉ Cổng th&ocirc;ng tin 1022 Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tại địa chỉ:</span><a href="https://1022.tphcm.gov.vn/?fbclid=IwAR0j_T1O4_M8_eSRnJFDGZ_fNTG9O6bvKSFxkSAGV8wfeSLpdlft4zo6Q0w" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)"> </span><span style="background-color:transparent; color:rgb(17, 85, 204)">https://1022.tphcm.gov.vn/</span></a><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)"> hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ</span><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbando.tphcm.gov.vn%2Fcovid19%3Ffbclid%3DIwAR05vj5VbbuxW1-OWSTiPho1X3yzzw6iADFrEpiTJItR2M-jlrxRB6Xh0ec&amp;h=AT0ZweED042D4NB9p18nHga5NVsXcxsA03jAL6MjBiUFlTtQddO1laa_KLhjnGMRFCFMvg6IreY_LeRvdTcooeo064TEJq-_BzTqpPRHaPttfExIKHiCyA3KHQOLIrrz_BNR&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT1fGK8n6WizaceRmHhpW2Qy7X37a6k2iDwjlxGgICOf_Zh2TcFN4Zur1eMA7JOfFSeDmkCudIrr_XC5PWfmzfiiG8ZJp3KQWYBCN6JBUAQlBS98VtXacZ9VSVpWGPrQYlEmpDOs7TfmAiP9ZpeTd_XYv8DkPQSZKcndVFoxh2KQPwk" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)"> </span></a><a href="https://bando.tphcm.gov.vn/covid19" style="text-decoration-line: none;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(17, 85, 204)">https://bando.tphcm.gov.vn/covid19</span></a><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(5, 5, 5)">Được biết, trong giai đoạn 2, Sở Th&ocirc;ng tin v&agrave; Truyền th&ocirc;ng phối hợp Sở Y tế, Trung t&acirc;m Kiểm so&aacute;t bệnh tật Th&agrave;nh phố sẽ n&acirc;ng cấp, bổ sung một số chức năng mới:</span></span></span></p> <ol> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Th&ocirc;ng tin c&aacute;c điểm dịch tễ, điểm phong tỏa, ca dương t&iacute;nh đ&atilde; c&ocirc;ng bố trong V&Ograve;NG B&Aacute;N K&Iacute;NH do người d&ugrave;ng x&aacute;c định tr&ecirc;n bản đồ;</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Thực hiện cập nhật th&ocirc;ng tin bản đồ c&aacute;c quận, huyện, phường, x&atilde; đ&atilde; thực hiện LẤY MẪU X&Eacute;T NGHIỆM COVID-19.</span></span></span></p> </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">X&aacute;c định vị tr&iacute;, T&Igrave;M ĐƯỜNG ĐI để x&acirc;y dựng lộ tr&igrave;nh di chuyển ph&ugrave; hợp, HẠN CHẾ TIẾP X&Uacute;C c&aacute;c điểm c&oacute; nguy cơ l&acirc;y nhiễm.</span></span></span></p> </li> </ol> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;VĂN LỰC</strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;