Lập đội hình phản ứng nhanh lao vào tâm dịch

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TTO - Những đội h&igrave;nh phản ứng nhanh của thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện thuộc c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n những ng&agrave;y qua đ&atilde; đi v&agrave;o t&acirc;m dịch tại Q.G&ograve; Vấp v&agrave; Q.12, T&acirc;n Ph&uacute;... hỗ trợ lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, cả ban ng&agrave;y v&agrave; ban đ&ecirc;m.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34441/1.jpg" style="height:451px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n đội h&igrave;nh phản ứng nhanh Q.T&acirc;n Ph&uacute; hỗ trợ ph&ograve;ng chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh: C.K.</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Tr&ecirc;n trang fanpage của Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP.HCM li&ecirc;n tiếp những ng&agrave;y qua đều đăng tải th&ocirc;ng tin tuyển t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n, lời cảm ơn đội ngũ y b&aacute;c sĩ v&agrave; những t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n sẵn s&agrave;ng lao v&agrave;o t&acirc;m dịch, trong đ&oacute; c&oacute; những văn nghệ sĩ trẻ.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Th&ocirc;ng điệp &quot;T&igrave;nh nguyện an to&agrave;n&quot; được Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP, Th&agrave;nh đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n TP.HCM truyền th&ocirc;ng đến đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tham gia ph&ograve;ng chống dịch gồm c&aacute;c bước: khai b&aacute;o y tế trước mỗi buổi thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh mặc v&agrave; th&aacute;o cởi trang phục bảo hộ, sau khi cởi bỏ vật dụng bảo hộ, rửa tay kỹ rồi mới ăn uống v&agrave; sử dụng điện thoại, trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c gần như tuyệt đối đừng đưa tay l&ecirc;n mắt - mũi - miệng, đảm bảo khoảng c&aacute;ch 2m.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c gần với người kh&aacute;c trước, trong v&agrave; sau khi l&agrave;m nhiệm vụ, kh&ocirc;ng tụ tập th&agrave;nh nh&oacute;m trước, trong v&agrave; sau khi thực hiện nhiệm vụ.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/6/34441/2.jpg" style="height:105px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chia lửa cho t&acirc;m dịch</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">MC Như Nguyễn bộc bạch: &quot;M&igrave;nh c&ograve;n trẻ, c&oacute; sức khỏe v&agrave; thể lực đủ đầy, n&ecirc;n c&oacute; lời k&ecirc;u gọi l&agrave; m&igrave;nh tham gia ngay&quot;. Đ&ecirc;m h&ocirc;m trước l&agrave;m đến gần s&aacute;ng nhưng ngay đ&ecirc;m sau đ&oacute;, Như Nguyễn c&ugrave;ng c&aacute;c văn nghệ sĩ v&agrave; thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện lại c&oacute; mặt trong đội h&igrave;nh phản ứng nhanh hỗ trợ cho phường Thạnh Lộc, Q.12.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Nghiệp vụ lấy mẫu x&eacute;t nghiệm đ&atilde; c&oacute; đội ngũ y b&aacute;c sĩ thực hiện, c&ograve;n c&aacute;c c&ocirc;ng việc điều phối người d&acirc;n, nhập liệu... đều được c&aacute;c đội h&igrave;nh phản ứng nhanh hỗ trợ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">&quot;L&agrave;m MC n&ecirc;n thức đ&ecirc;m quen rồi, nhưng khi mang bộ đồ bảo hộ thật sự ngợp v&agrave; thấy thương đội ngũ y b&aacute;c sĩ. Họ phải l&agrave;m việc xuy&ecirc;n suốt trong bộ đồ bảo hộ m&agrave; trời th&igrave; qu&aacute; n&oacute;ng&quot; - Như Nguyễn chia sẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Anh Vũ Kh&aacute;nh Hưng, ph&oacute; b&iacute; thư Quận đo&agrave;n G&ograve; Vấp, cho biết ngo&agrave;i những đội h&igrave;nh tại c&aacute;c phường, cấp quận cũng th&agrave;nh lập đội h&igrave;nh với sự tham gia của h&agrave;ng trăm bạn để chia ca đảm bảo 80 lượt bạn l&agrave;m nhiệm vụ trong mỗi ng&agrave;y.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">&quot;Được sự hỗ trợ của cấp th&agrave;nh v&agrave; c&aacute;c quận kh&aacute;c, đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện cấp quận chia nhau trực c&aacute;c chốt v&agrave; hỗ trợ những điểm cần lấy mẫu x&eacute;t nghiệm. C&aacute;c bạn lu&ocirc;n l&agrave;m việc hết c&ocirc;ng suất với mong muốn hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c dập dịch nhanh nhất&quot; - anh Hưng n&oacute;i.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trực chốt v&agrave; &quot;đi chợ&quot; gi&uacute;p d&acirc;n</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Bạn Phạm Thị Thu Dung, b&iacute; thư Đo&agrave;n phường Sơn Kỳ (Q.T&acirc;n Ph&uacute;), cho biết ngay khi trong phường c&oacute; chung cư bị phong tỏa do dịch bệnh, c&aacute;c bạn đ&atilde; chia nhau trực chốt, hỗ trợ đội ngũ y b&aacute;c sĩ trong điều phối người d&acirc;n đến lấy mẫu x&eacute;t nghiệm.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Khảo s&aacute;t trong những khu bị phong tỏa c&oacute; khoảng 700 nh&acirc;n khẩu bị ảnh hưởng, c&aacute;c bạn chia nhau vận động nguồn lực hỗ trợ nhu yếu phẩm để gửi tặng đến b&agrave; con.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">&quot;Gian h&agrave;ng 0 đồng&quot; gồm rau củ quả, trứng g&agrave; v&agrave; một số loại đồ hộp đ&atilde; được b&agrave;y l&ecirc;n kệ để b&agrave; con trong khu phong tỏa ra tự chọn theo nhu cầu.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">&quot;C&aacute;c bạn l&agrave;m nhiệm vụ tại chốt trực v&agrave; một số đi vận động tiểu thương tặng rau củ, nhu yếu phẩm cho người d&acirc;n khu c&aacute;ch ly&quot; - chị Thu Dung chia sẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Đ&ocirc;i bạn Phan Đ&igrave;nh Quốc Nhật v&agrave; L&yacute; C&ocirc;ng Định ngo&agrave;i việc trực chốt c&ograve;n đảm đương kh&acirc;u hỗ trợ vận động v&agrave; tiếp nhận nhu yếu phẩm của người d&acirc;n vận chuyển đến khu vực tiếp tế.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Đội h&igrave;nh phản ứng nhanh c&ograve;n tỏa đi phun khử khuẩn tại c&aacute;c khu trọ, khu lưu tr&uacute; c&ocirc;ng nh&acirc;n nhằm đảm bảo ph&ograve;ng chống dịch bệnh ở những nơi đ&ocirc;ng người.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Mới đ&acirc;y ng&agrave;y 5-6, Quận đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; phối hợp Hội Doanh nh&acirc;n trẻ Việt Nam v&agrave; một số đơn vị kh&aacute;c đặt c&acirc;y &quot;ATM gạo&quot; tại khu huấn luyện qu&acirc;n sự quận gi&uacute;p người kh&oacute; khăn trong thời gian gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">Anh Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m, b&iacute; thư Quận đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute;, cho biết đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện bốc xếp gạo, đo th&acirc;n nhiệt v&agrave; sắp xếp giữ khoảng c&aacute;ch an to&agrave;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(34, 34, 34)">C&aacute;c bạn c&ograve;n bố tr&iacute; khu vực ưu ti&ecirc;n nhận gạo m&agrave; kh&ocirc;ng phải xếp h&agrave;ng d&agrave;nh cho người gi&agrave; yếu, người khuyết tật v&agrave; phụ nữ mang thai. Trời nắng n&oacute;ng, c&aacute;c bạn c&ograve;n đặt nước uống phục vụ người d&acirc;n khi đến đ&acirc;y.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM ANH</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguồn: tuoitre.vn</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trong ngày đầu tiên triển khai các đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn Thành phố, đã có 1.632 tình nguyện viên trực tiếp hỗ trợ tại 139 điểm tiêm vắc xin tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Agile Việt Nam
;